KÜRTÇE ANADİLLİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ A1 SEVİYESİ YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAK KELİMELERİN OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ: KUZEY IRAK ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-06 21:50:39.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 250-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların gelişen teknoloji ile birlikte birbirleri ile olan iletişimleri sıklaşmıştır. Böylece insanlar yeni bir dil öğrenme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu öğrenim öğrencilerin hedef dilde dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini tam anlamıyla kazanmaları halinde gerçekleşmiş olur. Fakat bu edinim esnasında bazı faktörler öğrencilerin öğrenim süreçlerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kürtçe-Türkçe ortak kelimelerin 2021-2022 eğitim ve öğretim yıllarında Kuzey Irak Duhok Stirling School’da okuyan A1 seviyesindeki 6. sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe okuma anlama becerilerine etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 6. sınıfta okuyan 67 öğrenciye Kürtçe-Türkçe ortak kelimelerin yer aldığı ve almadığı iki metinden oluşan 14 sorudan oluşan bir yazılı sınav ygulanmıştır. Uygulanan bu sınav sonucunda öğrencilere verilen iki farklı okuma parçası ve sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında öğrencilerin %98’inin ortak kelimeler olan metin sorularına doğru cevap verdikleri ve ortak kelimelerin olmadığı okuma parçasına ise % 74 oranında öğrencinin doğru cevap verdikleri görülmüştür. Sonuç olarak Kürtçe-Türkçe ortak kelimelerin öğrencilerin okuma becerisini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

By the developing technology, the communication of people with each other has become more frequent. Thus, people feel the need to learn a new foreign language. This learning takes place when students fully acquire the skills of listening, speaking, writing and reading in the target language. However, during this acquisition, some factors are effective in the learning speed of the students. The aim of this study is to determine the effects of Kurdish-Turkish common words on the reading comprehension skills of 6th grade students at A1 level in Northern Iraq Duhok Stirling School in the 2021-2022 academic year. For this purpose, a written exam consisting of two texts with and without Kurdish-Turkish common words was applied to 67 students in the 6th grade. When the answers given to the two different reading texts and 14 questions given to the students as a result of this exam were compared, it was seen that 98% of the students gave correct answers to the text questions, which are common words, and 74% of the students gave the correct answer to the reading text that did not have common words. As a result, it has been determined that Kurdish-Turkish common words affect students' reading skills positively.

Keywords


 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (6. Baskı). Sakarya Yayıncılık.

 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

 • Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. (4th Edition). Longman.

 • Devine, T. (1982). Listening Skills Schoolwide, Activities and Programs, Urbana, Illinois.

 • Lawes, L. (2005). Issues in Modern Foreign Language Teaching. (pp. 39-51), (Ed. Kit Field), in: Why learn a foreign language? London and New York, Routledgefalmer.

 • Nalbant, M. V. (2009). Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe Türkçe Sözcüklerin Durumu, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(3), 1606-1621.

 • Sayar, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme nedenlerine yönelik bir ihtiyaç analizi: Cibuti örneği, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 5, 95-108.

 • Suna, Y., Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme-öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlemesi, Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3(3), 2146-5177.

 • Süverdem, F. B. ve Ertek, B. (2020). İki Dillilik ve İki Kültürlülük: Göç, Kimlik ve Aidiyet. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 6(2), 183-207.

 • Şahin, V. (2014). Bilge Kadının Aynadaki Yüzü (Halide Edip Adıvar’ın Romalarında Yapı ve İzlek). Akçağ Yay.

 • Şubaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2). 419-426.

 • TDK, (1998). Türkçe Sözlük. (9. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi. Özgün Araştırma Dergisi, 10, 188-201.

 • Ünlü, S., Öztürk, H. ve Tağa, T. (2014). Türkçe Dersinde Uygulanan Sınavlar Üzerine Bir Değerlendirme. International Journal of Social Science, (28), 513-523.

                                                                                                    
 • Article Statistics