DİNAMİK YETENEKLER VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:15:40.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 365-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, dinamik yeteneklerin firma performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma kapsamında, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 85 katılımcıdan anket yoluyla veriler toplanmıştır. Dinamik yetenekler ölçeği olarak Kump vd. (2019) tarafından geliştirilen ve Teece (2007)’in dinamik yetenekler sınıflandırmasına göre hazırlanan 14 ifadeli ölçek, firma performansı ölçeği için Delaney ve Huselid (1996) tarafından geliştirilen ve Boyraz (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 8 ifadelik ölçek kullanılmıştır.  Hipotez testi için regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, dinamik yetenekler ile firma performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu, dinamik yeteneklerin firma performansını etkilediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to examine the impact of dynamic capabilities on firm performance. Within the scope of a pilot study, the data was collected from 85 participants in terms of using convenience sampling method. The scale for dynamic capabilities which consists of 14 items, was developed by Kump et al. (2019) and based on Teece (2007)’s taxonomy of dynamic capabilities. Moreover, the scale for firm performance was developed by Delaney and Huselid (1996) and adapted into Turkish by Boyraz (2020) with 8 items. For hypothesis testing, the regression analysis was conducted. According to results of the study, dynamic capabilities and firm performance have a significant and positive relationship. In addition, dynamic capabilities have an impact on firm performance based on the results.

Keywords


 • Araújo, C. C. S., Pedron, C. D., & Bitencourt, C. (2018). Identifying and assessing the scales of dynamic capabilities: a systematic literature review. Revista de Gestão.

 • Arndt, F., & Bach, N. (2015). Evolutionary and ecological conceptualization of dynamic capabilities: Identifying elements of the Teece and Eisenhardt schools. Journal of Management & Organization, 21(5), 701-704.

 • Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of management, 36(1), 256-280.

 • Bitencourt, C. C., de Oliveira Santini, F., Ladeira, W. J., Santos, A. C., & Teixeira, E. K. (2020). The extended dynamic capabilities model: A meta-analysis. European Management Journal, 38(1), 108-120.

 • Boyraz, A. M. (2020). Yüksek performanslı çalışma sistemlerinin örgütsel performansa etkisi ve örgüt kültürünün aracılık rolü üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Chien, S. Y., & Tsai, C. H. (2012). Dynamic capability, knowledge, learning, and firm performance. Journal of Organizational Change Management.

 • Daft, R. L. (2001). Essentials of Organization Theory and Design. London:South Western Educational Publishing.

 • Delaney, J. T., & Huselid, M. A. (1996). The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management journal, 39(4), 949-969.

 • Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic management journal, 21(10‐11), 1105-1121.

 • Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., & Winter, S. G. (2007). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. Malden, MA: Blackwell.

 • Helfat, C. E., & Winter, S. G. (2011). Untangling dynamic and operational capabilities: Strategy for the (n)everchanging world. Strategic Management Journal, 32(11): 1243–1250.

 • Kalaycı, (2005). SPSS Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Kump, B., Engelmann, A., Kessler, A., & Schweiger, C. (2019). Toward a dynamic capabilities scale: measuring organizational sensing, seizing, and transforming capacities. Industrial and Corporate Change, 28(5), 1149-1172.

 • Kurtmollaiev, S. (2020). Dynamic capabilities and where to find them. Journal of Management Inquiry, 29(1), 3-16.

 • Külcü, M.F. (2017). Marka Yönetim Yetenekleri Ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. Strategic Management Journal, 22: 387-401.

 • Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., & Koponen, A. (2014). Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis. Journal of business research, 67(1), 2707-2719.

 • Pezeshkan, A., Fainshmidt, S., Nair, A., Frazier, M. L., & Markowski, E. (2016). An empirical assessment of the dynamic capabilities–performance relationship. Journal of Business Research, 69(8), 2950-2956.

 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. Free Press, New York.

 • Richard, J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of Management. 35(3), 718-804.

 • Schilke, O., Hu, S., & Helfat, C. E. (2018). Quo vadis, dynamic capabilities? A content-analytic review of the current state of knowledge and recommendations for future research. Academy of management annals, 12(1), 390-439.

 • Shapiro, C. (1989). ‘The theory of business strategy’, RAND Journal of Economics, 20(1), pp. 125–137.

 • Singh, S., Darwish, T. K., & Potočnik, K. (2016). Measuring organizational performance: A case for subjective measures. British Journal of Management, 27(1), 214-224.

 • Şahin, K., & Kaplan, T. (2017). Kaynak tabanlı görüşten dinamik yeteneklere tarihsel bir inceleme. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3(2), 105-131.

 • Taouab, O., & Issor, Z. (2019). Firm performance: Definition and measurement models. European Scientific Journal, 15(1), 93-106.

 • Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 18(7), 509-533.

 • Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.

 • Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of management studies, 49(8), 1395-1401.

 • Wilden, R. M., Gudergan, S., & Lings, I. N. (2007). Dynamic Capabilties and Organisational Performance. In Australian and New Zealand Marketing Academy Conference. Otago University.

 • Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24(10): 991–995.

 • Wu, L. Y. (2007). Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start-up performance of Taiwan's high-tech firms. Journal of Business research, 60(5), 549-555.

 • Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management studies, 43(4), 917-955.

 • Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization science, 13(3), 339-351.

 • Zott, C. (2003). Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance: insights from a simulation study. Strategic management journal, 24(2),

                                                                                                    
 • Article Statistics