ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI VE ÖZ-YETERLİLİKLERİNİN KARİYER UYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-09 20:21:10.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 354-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz örgütlerinde çalışanların kariyer yönetimi ve kendilerini oluşturdukları kariyere karşı uyumlu hissetmeleri örgütler için de çok önemli bir noktaya gelmiştir. Kariyerinde uyumlu hisseden bir çalışanın işte karşılaştığı zorluklara karşı daha dayanıklı olacağı, bu dayanıklılığın sonucunda da kendini yeterli hissederek işlerini yapabileceğine dair inancının da artacağı görüşü mevcuttur. Bu durumun örgütlere pozitif anlamda yansıyarak verimliliği arttıracağı düşünülmektedir. Bu araştırma da, farklı sektörlerde çalışan bireylerin psikolojik dayanıklılık ve öz-yeterlilik algılamalarının, kariyer uyumluluğu üzerindeki etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, beyaz yakalı çalışanlara yönelik yönelik anket düzenlenmiştir. Araştırmaya, 109 çalışan katılmıştır. Araştırma hipotezleri çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir.  Araştırma sonucunda, çalışanların psikolojik dayanıklılıkları ve öz-yeterlilik algılamalarının kariyer uyumluluğu üzerinde olumlu etkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today's organizations, the career management of the employees and the feeling of adaptability with the career they have created has come to a very important point for the organizations. There is an opinion that an employee who feels compatible in his / her career will be more resistant to the difficulties they encounter at work, and as a result of this resilience, their belief  that they can do the job by feeling competent will increase. It is though that this situation will reflect positively on organizations and increase productivity. The research examines the effects of psychological resilience (PR) and self-efficacy (SE) perceptions of individuals working in different sectors on career adaptability (CA). Within the scope of the study, a survey was conducted for white-collar employees. One hundred nine employees participated in the research. Research hypotheses were tested with multiple regression analysis. As a result of the study, it has been determined that the PR and SE perceptions of the employees positively affect CA.

Keywords


 • Abukhait, R., Bani-Melhem, S., & Mohd Shamsudin, F. (2020). Do employee resilience, focus on opportunity, and work-related curiosity predict innovative work behaviour? The mediating role of career adaptability. In Managing Knowledge, Absorptive Capacity and Innovation (pp. 31-60).

 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. 2.bs. Ankara: Emek Ofset.

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

 • Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive therapy and research, 1(4), 287-310.

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.

 • Bircan, Y. H. (2020). Üniversite son sınıf öğrencilerinde kariyer uyumunun psikososyal değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • Bimrose, J., ve Hearne, L. (2012). Resilience and career adaptability: Qualitative studies of adult career counseling. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 338-344.

 • Buyukgoze‐Kavas, A. (2016). Predicting career adaptability from positive psychological traits. The Career Development Quarterly, 64(2), 114-125.

 • Chen, H., Fang, T., Liu, F., Pang, L., Wen, Y., Chen, S., & Gu, X. (2020). Career adaptability research: A literature review with scientific knowledge mapping in web of science. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16),

 • Creed, P. A., Fallon, T., & Hood, M. (2009). The relationship between career adaptability, person and situation variables, and career concerns in young adults. Journal of vocational behavior, 74(2), 219-229.

 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.

 • Eroz, S.S., ve Onat, E. (2018). Psychological hardiness: A survey in hospitality management. Research Journal of Business and Management, 5(1), 81-89.

 • Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J. H., & Hjemdal, O. (2005). Resilience in relation to personality and intelligence. International journal of methods in psychiatric research, 14(1), 29-42.

 • Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment?. International journal of methods in psychiatric research, 12(2), 65-76.

 • Hameed, I., Brohi, S., ve Shahab, A. (2020). Impact of Proactive Personality on Career Adaptability and Intentions for Expatriation. Canadian Journal of Career Development, 19(1), 4-14.

 • Hartung, P. J., ve Taber, B. J. (2008). Career construction and subjective well-being. Journal of Career Assessment, 16(1), 75-85.

 • Herdiana, I., Suryanto, N. I. D. N., & Seger Handoyo, N. I. D. N. (2018). Family resilience: A conceptual review.. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 133, 42-48.

 • Kalafat, T. (2018). Psychological resilience and self-esteem related components on career adaptation and career optimism. International Journal of Human and Behavioral Science, 4(2), 31-41.

 • Karacan–Özdemir, N., ve Guneri, O. Y. (2017). The factors contribute to career adaptability of high-school students. Eurasian Journal of Educational Research, 16(67).

 • Kavi, E. ve Karakale, B. (2018). Çalışan Psikolojisi Açısından Psikolojik Dayanıklılık. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 7(17), 55-77.

 • King, D. D., Newman, A., ve Luthans, F. (2016). Not if, but when we need resilience in the workplace. Journal of organizational behavior, 37(5), 782-786.

 • Kusyadi, Y. (2020). Career Adaptability in Various Theories: Review Through Multicultural Perspectives. JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, 4(1), 14-27.

 • Luszczynska, A., Scholz, U., ve Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: multicultural validation studies. The Journal of psychology, 139(5)

 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Perspectives, 16(1), 57-72.

 • Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital of resiliency. Human resource development review, 5(1), 25-44.

 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., ve Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.

 • Lyu, F. F., Ramoo, V., ve Wang, Y. X. (2022). Career maturity, psychological resilience, and professional self-concept of nursing students in China: A nationwide cross-sectional study. Journal of Professional Nursing, 42, 58-66.

 • McLennan, B., McIlveen, P., ve Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers' self-efficacy mediates the relationship between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176-185.

 • Mund, P. (2017). Hardiness and culture: a study with reference to 3 Cs of Kobasa. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 4(2), 152-159.

 • Mund, P. (2016). Kobasa concept of hardiness. International research journal of engineering, IT & scientific research, 2(1), 34-40.

 • Öneren, M. ve, Çiftçi, G.E. (2013). Yöneticilerin Öz-yeterlilik Ve Karar Verme Tarzlarına İlişkin Özel Bankalarda Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27(3), 305-321.

 • Peterson, R. A. (2020). Self-efficacy and personal selling: review and examination with an emphasis on sales performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 40(1), 57-71.

 • Rivera, M., Shapoval, V., & Medeiros, M. (2021). The relationship between career adaptability, hope, resilience, and life satisfaction for hospitality students in times of Covid19. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29, 100344.

 • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of career assessment, 13(1), 3-24.

 • Safavi, H. P., & Bouzari, M. (2019). The association of psychological capital, career adaptability and career competency among hotel frontline employees. Tourism management perspectives, 30, 65-74.

 • Santilli, S., Grossen, S., ve Nota, L. (2020). Career adaptability, resilience, and life satisfaction among Italian and Belgian middle school students. The Career Development Quarterly, 68(3), 194-207.

 • Stajkovic, A. D., ve Luthans, F. (2003). Social cognitive theory and self-efficacy: Implications for motivation theory and practice. Motivation and work behavior, 7th ed.126-140.

 • Sungur (2005). Korelasyon Analizi. Kalaycı, Ş. (Editör) SPSS uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri içinde ss.116-130, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Taş, M. A., ve Alparslan, A. M. (2020). Kültürel değerler, psikolojik sermaye ve kariyer uyum yeteneği ilişkisine dair bir saha araştırması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(Özel Sayı), 417-440.

 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite ögrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 3(29), 1-11.

                                                                                                    
 • Article Statistics