IŞIĞIN KAYNAK OLARAK KULLANILDIĞI SANAT YAPITLARINDA FORM ARAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:04:17.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 88-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Işık kavramı yüzyıllardır dinsel ikonografinin en temel unsurlarından biriyken aynı zamanda da felsefenin önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu alanların yanı sıra ışık, plastik bir öğe ve malzeme olarak da hem yapıtı hem de algıyı doğrudan etkileyen sanatın en temel unsurlarındandır. Günümüz sanatı için ışık, sanatçı için bir ifade biçiminin, üretim sürecine bağlı olarak form arayışının ve yapıtın anlamının vazgeçilmez öğesi haline gelmektedir. Güzelliğin tanımını içeren ve estetik algıyı harekete geçiren ışık, tüm bu özellikleri bakımından sanat yapıtlarında edindiği merkezi rol nedeniyle araştırma konusu olarak ele alınmıştır. “Işığın Kaynak Olarak Kullanıldığı Sanat Yapıtlarında Form Arayışı” isimli bu araştırmada, doğal ve yapay ışığı üretimlerinin merkezinde tutan, birçok fikir ve sanat akımının yaklaşımını ışık aracılığıyla yansıtan ve ışığın yansıması ya da ışık kaynağının kendini mimari unsurlarla bir araya getirerek geometrik form arayışlarında bulunan sanatçıların yapıtları incelenmektedir. Bu bağlamda mekânı resimsel bir düzlem olarak kullanan veya form arayışını ışığın kaynaklık ettiği yanılsamacı bir üslupla gerçekleştiren James Turrell ve Dan Flavin araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

While the concept of light has been one of the most basic elements of religious iconography for centuries, it has also been an important research topic in philosophy. In addition to these areas, light, as a plastic element and material, is one of the most basic elements of art that directly affects both the work and the perception. For today's art, light becomes an indispensable element of a form of expression for the artist, the search for form depends on the production process, and the meaning of the work. Light, which includes the definition of beauty and activates aesthetic perception, has been considered a research subject due to its central role in works of art in terms of all these features. In this research titled “Quest for Form in Artworks Where Light Is Used as a Source”, the works of artists who keep natural and artificial light at the center of their production, reflect the approach of many ideas and art movements through light and search for geometric forms by combining the reflection of light or the light source itself with architectural elements, are examined. In this context, James Turrell and Dan Flavin, who use space as a pictorial plane or search for form with an illusory style, which is the source of light, constitute the scope of the research.

 

Keywords


 • Akwanya, A. N. (2017). Literature in the Light of Philosophy. Lead Paper at Uyo Conference on Language and Liaterature. Department of English and Literary Studies University of Nigeria, Nsukka

 • Atalay, E. (2004). İç Mekanda Bitkiler ve Plastik Öğelerin Tasarımında Işık ve Renk. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Ataseven, O. (2012). Dan Flavin’in Mekânı Dönüştüren Işığı ve Minimalizme Yaklaşımı . Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi AR-TE. 5 (9), 85 - 96

 • Battcock, G. (1968). Minimal Art: A Critical Anthology. New York.

 • Battcock, G. (1995). Minimal Art. California: California University of California Press.

 • Bayram, F. (2011). Işık Ve Aydınlatma: Işığın Televizyon Ve Sinemada İşlevsel Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2), 122131. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/5861/77583 adresinden alındı

 • Bulat, M., Bulat, S., & Aydın, B. (2014). Form ve Kompozisyon. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(6), 478-488.

 • Eco, U. (2016). Güzelliğin Tarihi. Doğan Kitap.

 • Eco, U. (2017). Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (7 Baskı). Can Yayınları.

 • Ersoy, A. (2002). Sanat Kavramlarına Giriş. Yorum Yayıncılık.

 • Foster, H. (2013). Sanat Mimarlık Kompleksi: Küreselleşme Çağında Sanat. İletişim Yayıncılık.

 • Fuchs, R. (2013). https://www.mumok.at/en/events/dan-flavin. www.mumok.at: https://www.mumok.at/sites/default/files/cms/wandtexte_flavin_english.pdf adresinden alındı

 • Harrison, C., & Wood, P. (2016). Sanat ve Kuram - 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi. Küre Yayınları.

 • Jankowski, M. (2016). James Turrell: The level of illumination. 4. Faculty of Humanities University of Amsterdam.

 • Merlau-Ponty, M. (2016). Algının Fenomonolojisi. İthaki Yayın.

 • Murray, C. (2009). Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar (2 Baskı). Sel Yayınları.

 • Parramon, J. M. (2012). Işık ve Gölge. Remzi Kitabevi.

 • Ragheb, F. (2000). Dan Flavin The Architecture of Light. Berlin: Guggenheim Museum Publications.

 • Saldıray, A. (2011). Aristoteles Felsefesinde Öz ve Biçim Kavramları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Schielke, T. (2013). Light Matters: Seeing the Light with James Turrell. https://www.archdaily.com: https://www.archdaily.com/380911/light-matters-seeingthe-light-with-james-turrell adresinden alındı

 • Sinnreich, U. (2016). Geometry of Light / James Turrel. Hatje Cantz.

 • Sofiali, E. (2011). The Modern Object Sculpture Understood As a Work of Art. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Cardiff University.

 • Spector, N. (2022). Collection: James Turrell Afrum. https://www.guggenheim.org: https://www.guggenheim.org/artwork/4084 adresinden alındı

 • Tunalı, İ. (1983). Greek Estetiği. Remzi Kitabevi.

 • Uz, N. (1996). Heykelde Espas. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Yalım, Ö. (2017). James Turrell Işığı Manupile Eden Adam. https://xxi.com.tr/: https://xxi.com.tr/i/james-turrell-isigi-manupile-eden-adam adresinden alındı

 • Yüksel, R. (2002). Plastik Sanatlar ve Algıda Yanılsama. Anadolu Sanatlar Dergisi, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/877/172483.pdfsequence=2 &isAllowed=y, 179.

 • Görsel 1: https://www.artribune.com/tribnews/2016/02/la-storia-infinita-del-roden-crater-si- avvicina-lapertura-al-pubblico-della-spettacolare-opera-di-james-turrell-in-un-vulcanospento-dellarizona/

 • Görsel 9: https://www.wikiart.org/en/dan-flavin/icon-v-coran-s-broadway-flesh-1962

                                                                                                    
 • Article Statistics