İLKÖĞRETİM 5. SINIF MÜZİK DERSİ KAZANIMLARINI DESTEKLEYEN MÜZİK WEB UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK WEB UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-27 10:01:11.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 387-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5.Sınıf müzik dersi Müziksel Algı ve Bilgilenme öğrenme alanı başlığı altında bulunan ilk altı kazanımı destekleyen müzik web uygulamalarını incelemek ve müzik öğretmenlerinin müzik web uygulamalarının müzik derslerinde kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada, İlköğretim 5. Sınıf Müzik Dersi kazamınlarını destekleyecek müzik web uygulamalarının incelenmesine yönelik olarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi, müzik web uygulamalarının müzik öğretmenleri görüşlerine göre incelenmesi için de durum çalışması ve bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 alan uzmanı ve 20 müzik öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan uzmanların, listelenen müzik web uygulamalarının İlköğretim 5.Sınıf müzik dersi kazanımlarını destekleyip desteklemediği ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla, uzman görüşü formu oluşturulmuş ve elde edilen verilerin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Miles ve Huberman tarafından önerilen formül kullanılmıştır. Diğer bir veri toplama aracı olarak, müzik öğretmenlerinin müzik web uygulamalarının müzik dersinde kullanımına yönelik görüş ve önerilerinin saptanması amacıyla 10 adet açık uçlu soruyu içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Bu görüşme formunun analizine yönelik olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında uzman görüşlerinden elde edilen bulgular sonucunda, listelenen müzik web uygulamalarının çoğunluğunun İlköğretim 5.Sınıf müzik dersi kazanımlarını desteklediği ve uygulamaların tamamının ingilizce olduğu, bir uygulama hariç, kalanların ücretsiz olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında müzik öğretmenlerinin müzik web uygulamalarını müzik dersinde kullanmalarıyla ilgili görüşlerinden elde edilen bulgular sonucunda, öğretmenlerinin çoğunluğu bu uygulamaları tanıdıkları/kullandıkları ve müzik web uygulamalarının ilkokul müzik dersi kazanımlarını desteklediğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler bu uygulamaları kullanmalarına sebep olarak; “eğlenceli olmaları”, “konunun daha kolay işlenmesini sağlamaları”, “soyut kazanımları somutlaştırarak ders işlemeyi sağlamaları”, “öğrenci merakını canlı tutmaları”, “kazanımların içeriğini zenginleştiriyor olmaları” vb şekillerde ifade etmişlerdir. Öğretmenler tarafından uygulamaların ücretli olmaları ve Türkçe dil seçeneğinin olmaması, öğretmenlerin uygulamaları kullanmadaki yetersizlikleri, çevrimdışı kullanılamama gibi olumsuz durumlar ifade edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, uygulayıcılara ve araştırmacılara ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the music web applications that support the first six acquisitions under the title of Musical Perception and Information learning area of ​​the Primary 5th-Grade music lesson and to reveal the views of music teachers on the use of music web applications in music lessons. In the research, content analysis, which is one of the qualitative research methods, for the examination of music web applications that will support the achievements of the Primary 5th Grade Music Lesson, and case study and holistic single case design for the examination of music web applications according to the views of music teachers were used. The study group of the research consisted of 10 field experts and 20 music teachers.  In order to determine the opinions of the experts participating in the research about whether the listed music web applications support the primary school 5th-grade music lesson achievements, an expert opinion form was suggested by Miles and Huberman  in order to determine the reliability of the obtained data. As another data collection tool, a semi-structured interview form containing 10 open-ended questions was created in order to determine the opinions and suggestions of music teachers about the use of music web applications in music lessons. For the analysis of this interview form, descriptive analysis, one of the qualitative research methods, was used. As a result of the findings obtained from the expert opinions in the first stage of the research, it was determined that the majority of the listed music web applications supported the primary school 5th-grade music lesson achievements and that all of the applications were in English, except for one application, the rest were free. In the second stage of the study, as a result of the findings obtained from the opinions of music teachers about the use of music web applications in music lessons, they stated that the majority of their teachers knew / used these applications and they thought that music web applications supported primary school music lesson achievements. In addition, because teachers use these applications; They expressed it as "being fun", "making the subject to be handled more easily", "providing teaching by embodying the abstract achievements", "keeping the student's curiosity alive", "enriching the content of the acquisitions" etc. Negative situations such as the fact that the applications are paid and there is no Turkish language option, the teachers' inadequacy in using the applications, and the inability to use them offline were expressed by the teachers. Based on the results of the research, recommendations for practitioners and researchers were presented.

Keywords


 • Alsancak Sırakaya, D. & Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkanlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları, (34. Bölüm, ss. 492-513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.

 • Akkaş Baysal, E. & Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18 (2), 676-705.

 • Arapgirlioğlu, H. (2003). Müzik teknolojisi ve yeni yüzyılda müzik eğitimi. Cumhuriyetimizin 80. yılında müzik sempozyumu. İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Arat, T. & Bakan, O. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2), 363-374.

 • Arıcı, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mobil cihazlardaki eğitsel müzik uygulamalarını kullanımlarına yönelik bir araştırma. İlköğretim Online, 16 (4), 79, 1897-1907. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.364499. https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/381004

 • Aydemir, M. (2018). Uzaktan Eğitim. Konya: Eğitim Yayınevi, 1. Basım.

 • Baysal, M. (2018). Öğretmenlerin mobil oğrenme algısını etkileyen faktörlerin kişisel özelliklere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7 (2),174185.

 • Bolat, M. (2007). Teknolojik gelişmelerin müzik derslerine yansıması. International Congress of Asian and North African Studies, 1, 141-150.

 • Crawford, R. (2013). Evolving technologies require educational policy change: Music education for the 21st century. Monash University, Australasian Journal of Educational Technology, 29 (5), 717-734.

 • Çelik, A. (2012). Yabancı Dil Öğreniminde Karekod Destekli Mobil Öğrenme Ortamının Aktif Sözcük Öğrenimine Etkisi ve Öğrenci Görüşleri: Mobil Sözlük Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14 (4), 532-550.

 • Emin, M. N. & Altunel, M. (2021). Koronovirüs Sürecinde Türkiye’nin Uzaktan Eğitim Deneyimi. Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul.

 • Ercan, O. & Sönmez, A. (2021). Kimya her yerde ünitesine yönelik mobil öğrenme uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Scientific Educational Studies, 5 (2), 178204. DOI: 10.31798/ses.1030631.

 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 160-177.

 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. & Taşğın S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

 • Ifenthaler, D. & Schweinbenz, V. (2013). The acceptance of tablet-PCs in classroom instruction: The teachers’ perspectives. Computers in Human Behaviour, 29, 525- 534.

 • İşman, A. (2005). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Kabapınar, Y., Kanyılmaz, B. M., Ören Koçhan, N. & Atik, U. (2021). Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri: “Uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?”. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 79-98.

 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 1. Basım.

 • Kılınç, M. (2015). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji destekli çağdaş müzik eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDU. Isparta.

 • Maden, S. & Önal, A. (2022). Uzaktan (çevrim icçi) metin işleme süreci ile ilgili Türkçe öğretmenlerinin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10 (2), 418-439.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Second edition. Sage publication: Thousand Oaks.

 • Önder, O. & Yıldız, G. (2015). Müzik uygulamalarında tablet bilgisayar (ipad) kullanımı. Art- eSanat Dergisi, 8 (15), 127-154.

 • Özbay, U. & Canbazoğlu Bilici, S. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin mobil uygulamaları kullanımlarının incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9 (1), 14-27.

 • Piji Küçük, D. (2020). Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (47), 19-40.

 • Stewart, A. (2013). Tablet PC Use in Teaching and Learning: A Case Study. Faculty of Education, Edith Cowan University.

 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim, 49 (227), 429-445.

 • Timur, B. & Özdemir, M. (2018). Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 62-75.

 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Basımevi, 1. Basım.

 • Üstün, A. B. & Düzenli Çil, B. (2022). Öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeyleri ve tutumlarının Covid-19 pandemi sürecinde incelenmesi. The Journal of Educational Reflections, 6 (1), 24-39.

 • Yıldırım, K., Yaşar, O. & Duru, M. (2016). Öğretmen ve öğrenci görüşleri temelinde akıllı telefonların eğitim öğretim ortamlarında kullanılmasının ve etkilerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2), 72-84.

 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 12.baskı.

 • Yungul, O. (2018). Muzik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (2), 1333-1348.

                                                                                                    
 • Article Statistics