ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR-MALİ DURAN VARLIKLAR AÇISINDAN FRS HESAP PLANI TASLAĞI VE MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI KARŞILAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 15:41:38.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 90-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de muhasebe kayıtlarını ve finansal raporlamayı “Bilanço Esası”na göre yapan işletmeler halen, 1994 yılı başında yürürlüğe giren “Tekdüzen Hesap Planı”nı kullanmaktadırlar. Bu hesap planı, meydana gelen değişim ve gelişmeler sonucu oluşan ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığından, muhasebe ve finansal raporlamada Türkiye’de yetkili “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)” tarafından yeni bir hesap planı taslağı oluşturularak 2018 yılı sonunda görüşe açılmıştır.  2011 yılında çıkarılan “Türk Ticaret Kanunu” ile Ülkemizde “Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)” ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” ve bu standartlarda yapılan güncellemeler, Türkçeye çevrilerek, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)” olarak kabul edilerek belirli işletmelerce uygulanmaktadır. Bu standartların daha etkin uygulanabilmesi için 2018 yılı sonunda KGK tarafından görüşe sunulan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRS HP) Taslağı”nın yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu plan yürürlüğe girdiğinde ortaklıklardaki yatırımlar açısından da muhasebe kayıtları ve finansal raporlamada birtakım yenilikler oluşacaktır. Bu çalışmanın amacı, bu yenilik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla, ortaklıklardaki yatırımlar açısından “Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve FRS HP arasındaki farklar, Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler doğrultusunda değerlendirilip karşılaştırılarak FRS HP’nin uygulamaya getirdiği yenilikler irdelenip değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Keywords

Abstract

 In Turkey, businesses that make their accounting records and financial reporting according to the "Balance Sheet Principle" still use the "Uniform Chart of Accounts" that came into effect at the beginning of 1994. Since this chart of accounts could not fully meet the needs arising from the changes and developments that occurred, a new chart of accounts draft was prepared by the "Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Institution (POI)", which is authorized in accounting and financial reporting in Turkey, and it was opened to opinion at the end of 2018. With the “Turkish Commercial Code” enacted in 2011, “International Accounting Standards (IAS)” and “International Financial Reporting Standards (IFRS)” and the updates made in these standards were translated into Turkish, “Turkish Accounting Standards (TAS)” and “Turkish Financial Reporting Standards”. Standards (TFRS)” are accepted and applied by certain businesses. In order for these standards to be implemented more effectively, it is expected that the “Financial Reporting Standards Charts of Accounts (FRS CA) Draft” submitted for opinion by the POI at the end of 2018 will enter into force. When this plan comes into effect, some innovations will occur in accounting records and financial reporting in terms of investments in partnerships. The aim of this study is to reveal these innovations and differences. For this purpose, the differences between “Uniform Chart of Accounts (UCA)” and FRS CA in terms of investments in partnerships will be evaluated and compared in line with the developments in the world and in Turkey, and the innovations brought into practice by FRS CA will be examined and evaluated.

Keywords


 • Demir, Ş. (2021). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları-TMS TFRS BOBİ FRS. Seçkin Yayıncılık.

 • Dızman, Ş. (2018). Genel Muhasebe. Ekin Yayınevi.

 • Erol, M., Aslan, M. (2017). Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının Gelişmesi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, Sayı:12, s. 55-86.

 • Güney, S. (2018). Küreselleşmenin Finansal Raporlama Standartlarına Etkisi. The Journal of Academic Social Science. Yıl:6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 61-72

 • https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/10378/TFRS-2022-Seti (Erişim Tarihi: 06.07. 2022)

 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/EK2_Finansal%20Raporlam a%20Standartlar%C4%B1na%20Uygun%20Hesap%20Plan%C4%B1%20Tasla%C4% 9F%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 05.07.2022).

 • Resmî Gazete (1992). 1 Sıra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. Resmî Gazete No: 21447 (M), Resmî Gazete Tarihi: 26/12/1992.

 • Resmî Gazete (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. Resmî Gazete Sayı: 27846, Resmî Gazete Tarihi: 14/02/2011. Kabul Tarihi: 13/01/2011.

                                                                                                    
 • Article Statistics