SEÇİLİ RİSK VE BELİRSİZLİK ENDEKSLERİ İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASİNDAKİ İLİŞKİLER: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 364-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel dünyada menkul kıymet piyasalarının gelecekteki hareketlerinin tahmin edilmesinde pek çok sayıda çeşitli risk ve belirsizlik endeksleri gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, EPU, FSI ve GPR'den oluşan seçilmiş risk ve belirsizlik endeksleri ile BIST 100, JTOPI, MOEX ve NIFTY 50’den oluşan gelişen borsalar arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ve nedensellik ilişkilerini belirlemektir. Çalışmada 01.01.2003-01.08.2019 dönemi için aylık logaritmik veriler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde, bağımlı değişkenler birinci farka I(1) durağan olduğu için, ARDL sınır testi ve nedensellik testi Toda-Yamamoto uygulanmıştır. Sonuç olarak, LnBİST 100, LnJTOPİ ve LnNIFTY50 ile EPU, FSİ ve GPR seçili endeksleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ve LNGPRsaf’dan LNJTOPİ’ye doğru, teorik beklentiye uygun olarak, tek ve LNGPRrus ile LNMOEX ve LNEPUind ile LNNİFTY50 arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, borsa yatırımcılarına, politika uygulayıcılarına ve ilgili taraflara önemli bilgiler sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Many various risk and uncertainty indices are used as indicators for the prediction of the future movements of the securities markets in the global world. The aim of this study is to determine the relationships between selected risk and uncertainty indices consisting of EPU, FSI, and GPR and emerging stock exchanges consisting of BIST 100, JTOPI, MOEX, and NIFTY 50. In the study, monthly logarithmic data were used for the period from 01.01.2003 to 01.08.2019. In the analysis of the relations between the variables, because the dependent variables have stationarity in first difference I (1), ARDL bounds test and the causality test Toda-Yamamoto causality test were used. As a result, long-term cointegrations between LnBIST 100, LnJTOPI and LnNIFTY50 and selected indices EPU, FSI and GPR were determined. Also, a unidirectional causal relationship from LNGPRsaf to LNJTOPI, in accordance with the theoretical expectation, and bidirectional causality between LNGPRrus and LNMOEX, and LNEPUind and LNNIFTY50 were determined. The results of the study provide important information to stock market investors, policy practitioners and interested sides.

Keywords