XVII-XIX. YÜZYIL ŞER‘İYYE SİCİLLERİ ÇERÇEVESİNDE DİYARBAKIR’DA GAYRİMÜSLİMLERİN HUKUKÎ TASARRUFLARI

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 69-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti bünyesinde çok farklı etnik ve dinî yapıyı barındıran cihanşümul bir devlettir. Aynı şekilde Diyarbakır da bünyesinde Müslüman ahalinin yanı sıra gayrimüslim unsurları da barındıran kadim bir İslam-Osmanlı şehridir. Osmanlı hukuku, İslam hukuk tarihinde kendine özgü yorumlarla şekillenmiş, örfî ve şer‘î hukukun mezcedildiği bir yapıya sahiptir.  Bu hukuk sisteminin tabii olarak gayrimüslimler için getirmiş olduğu çeşitli hükümler söz konusudur.  Buna göre, Osmanlı Devleti’nde klasik fıkıh doktrinine uygun olarak tebaa, dinî ve siyasî bir tanımlamayla müslim ve gayrimüslim olarak iki şekilde tanımlanmış, tebaası olsun veya olmasın gayrimüslimlerin tamamına ise harbî, muâhid, müste’men ve zimmî gibi farklı hukukî statüler atfedilmiştir.  Bunlardan zimmîlerin hukukî pratikleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Makalede XVII-XIX. yüzyıl Âmid (Diyarbakır) Mahkemesine yansıyan kayıtlar üzerinden gayrimüslimlerin nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, miras, vasiyet, vakıf, alım-satım, vekâlet, kefalet vb. hukukî tasarruflarının bir fotoğrafı sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The Ottoman Empire is a world-wide state that contains many different ethnic and religious structures. Likewise, Diyarbakir is an ancient Islamic-Ottoman city that includes non-Muslim elements as well as Muslims. Ottoman law has a structure that has been shaped by its own interpretations in the history of Islamic law, combining customary and sharia law. Naturally, this legal system has various provisions for non-Muslims. Accordingly, in the Ottoman Empire, in accordance with the classical fiqh doctrine, the subject was defined in two ways as Muslim and non-Muslim with a religious and political definition, and different legal statuses such as harbî (A citizen of a non-Muslim state at war with the Islamic state),  muâhid (A citizen of a non-Muslim state with which a peace treaty was made for a certain period of time), muste’men (Foreign non-Muslim who entered the Islamic country with effective legal protection) and dhimmi (Non-Muslim subjects living in Islamic countries) were attributed to all non-Muslims, whether they were subjects or not. The legal practices of the dhimmis are the subject of this study. In the article XVII-XIX. Century Âmid (Diyarbakır) Court of non-Muslims engagement, marriage, divorce, alimony, inheritance, will, foundation, purchase-sale, power of attorney, bail, etc. a photograph of their legal practices is presented.

Keywords