ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN CAPSLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 165-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal medyaya yönelik dijital görsel içerikler yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte kullanıcıların üretimine dahil olduğu görsel içerikler de hayatımıza girmiştir. Kullanıcının hem üretiminde hem de tüketiminde olduğu özellikle gençler arasında yaygın olarak paylaşılan görsel içeriklerden en popüler olanları capslerdir. Capsler duygu, düşüncelerin ifade edilmesine olanak veren hem görsel hem de metinsel özelliklerin bir arada olduğu, alt anlamlar içeren sosyal medya içerikleridir. Bu özelliğiyle capsler görsel kültüre de katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte bu görsel içeriklerin alt mesajlarının algılanması, yorumlanması, ilişkisellik kurularak eleştirel olarak sorgulanabilmesi adına görsel okuryazarlık becerisi devreye girmektedir. Görsel okuryazarlık sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan görsel içeriklerin farkındalıklı olarak algılanıp yorumlanabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeylerinin capsler üzerinden incelenmesi amacını taşımaktadır. Çalışma betimsel analiz modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini İstanbul Gedik Üniversitesi’nde okuyan 278 öğrenci kapsamaktadır. Araştırmada veriler 26 soruluk anket formu ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise öğrencilerin capsler üzerinden görsel okuryazarlık düzeyleri incelenmiş ve anket sonucu çerçevesinde öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerinin yeterli seviyede olduğu, eleştirel düşünebildikleri, görsel mesajları okuyabildikleri, capslerdeki görsellerle kendi bilgileri arasında bağ kurabildikleri gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Technologically advanced social media unique digital growth content has become widespread. However, old large icebergs, which are included in the production of users, have entered our lives. Caps are the most popular visual icebergs that are widely shared, especially among young people, both in the production and consumption of the user. Capsler is social media content that includes both visual and textual features that allow the expression of emotions and thoughts, and contains sub-meanings. With this feature, caps also contribute to visual culture. In addition, visual literacy skills come into play in order to perceive, interpret, and critically question the sub-messages of these visual contents by establishing relationality. Visual literacy social media cycle is of great importance in order to be able to perceive and interpret the visual content encountered with awareness. With this study, it is aimed to examine the visual literacy levels of university students through caps. A descriptive analysis model was used in the study. The sample of the research includes 278 students studying at Istanbul Gedik University. The data in the study were obtained with a 26-question questionnaire. As a result of the study, the visual literacy levels of the students were examined through the caps, and it was observed that the visual literacy skills of the students were at a sufficient level, they could think critically, read the visual messages, and establish a connection between the visuals in the caps and their own knowledge.

Keywords