ÇOCUK GELİŞİMCİLERİNİN İŞE CEZBOLMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 15:32:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 152-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı,  İşe Cezbolmaya yönelik çocuk gelişimcilerinin görüşlerini değerlendirmektir. Elâzığ ve Malatya’da farklı kurumlarda görev yapan 36 çocuk gelişimci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri elde etmek için vignette tekniği ile hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, çocuk gelişimcilerinin görev yaptıkları kurumlarda işe cezbolmayı olumsuz yönde etkileyecek etmenlerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bu etmenlerin başında meslek tanımın açık olmaması ve kendilerine yönlendirilen çocukların ailelerinin bilinçsiz olması gelmektedir. Ayrıca bir başka sonuca göre, çocuk gelişimcileri mesleklerini anlamlı bulmaktadırlar. Onlar için görev yaptıkları meslek sevgiyi, kutsallığı ifade etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the child development professionals opinion about work engagement. The sample group of the research consists of 36 child development professionals working in different institutions in Elazığ and Malatya province center. In the research, convenience sampling method was used. A semi-structured interview form prepared with the vignette technique was used to obtain data. Data were analyzed using content analysis. According to the results obtained from the research, it has been determined that the factors that will negatively affect the employment of child development professionals in the institutions where they work are in the majority. At the beginning of these factors are the lack of clear definition of the profession and the unconsciousness of the families of the children referred to them. In addition, according to another result, child development professionals find their profession meaningful.

 

Keywords


 • ASPB (2013a). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği, 9.02.2013 tarih ve 28554 Resmî Gazete. [http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110608M1-1..pdf Sayfasından erişildi.

 • ASPB (2015). Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi, 23.04.2015/31646.http://pdb.aile.gov.tr/data/559a8c89369dc5596872c3ed/Il_Mudurlukl eri_Gorev_ve_C alisma_Esaslari_Yonergesi.pdf Sayfasından erişildi

 • Baker, D., Day, R. & Salas, E. (2006). Teamwork as an essential component of highreliability organizations. Health services research, 41(4), 1576-1598.

 • Barter, C. & Renold, E. (2020, 16 Nisan). The Use of Vignettes in Qualitative Research. Social Research. uk/SRU25.html.

 • Berk, E.L. (2013). Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. (7.Baskı). (Çev. Ed. Işıkoğlu Erdoğan, N.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Cesur, E., & AKYOL, A. K. (2018). Aile ve sosyal politikalar bakanlığında çocuk gelişimci olmak. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2), 245-269.

 • Cohen, L. & Manion, L. (2011). Research methods in education (7th Edition). Routlenge.

 • Cotton, K. (2003). Principals and student achievement: What the research says. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating. (4th ed.). Pearson Education.

 • Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage Publications.

 • Çakıl, E. (2011). Üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve asistanlarda mobbing’in ise gönülden adanma üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

 • ÇUÇEP (2016). Çocuk gelişimi lisans eğitimi ulusal çekirdek eğitim programı 2016. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/ Ulusal-cekirdekegitimiprogramlari/cocuk_gelisimi_cekirdek_egitim_programi.pdf (Erişim tarihi: 28.07.2022)

 • Demir, A. (2011). Polisin işle bütünleşme düzeyinin temel kişilik özellikleri ve amire duyulan güvenle ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Doğan, A., Baykoç, N. (2015). Türkiye’de Bulunan Üniversitelerin Lisans Programlarının Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi. Hacettepe Universty Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 425-432.

 • Finch, J. (1987). The Vignette Technique in Survey Research. Sociology, 21,105-14.

 • Gander, M.J ve Gandiner, H.W. (2015). Çocuk ve Ergen Gelişimi (8. Baskı). (Çev. Dönmez, A., Bekir, O., Çelen, N.), Ankara: İmge Kitabevi

 • Gay, L. P. (1987). Edueationai researeh competendes for analysis and applieation. Merrill Publishing Comp.

 • Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon. Seçkin Yayıncılık.

 • Greene, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. Somekh B. & Lewin C. (Eds.), Research methods in the social sciences (pp. 275-282). Sage.

 • Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life, doubleday. Garden City.

 • Gün, F. (2017). An ınvestigation of the relationship between teachers’ levels of believe in education and work engagement. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10, 4.

 • Ivankova, N., Creswell, J. & Stick, S. (2006). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. Field Methods, 18(1), 3-20.

 • Jeffries, C. & Maeder, D. W. (2004). Using vignettes to build and assess teacher understanding of instructional strategies. The Professional Educator, 26(1-2), 17–28.

 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 694.

 • Karaaslan T.B., Taştepe, T., Köksal Akyol, A. (2018). Hastanede Görev Yapan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Kapsam ve Koşulları İle İş Doyumlarının İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 15, 1-46.

 • Kahraman, G., Ö., Ceylan, Ş., Korkmaz, E. (2016). 0-3 Yaş Arası Çocukların Gelişimsel Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 60-69.

 • Köse, A. (2015). İşe Angaje Olma İle Örgütsel Destek Algısı ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişki (Kahramanmaraş İli Örneği) (Doktora Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

 • Malhotra, M., et al. "Maternal and fetal outcome in valvular heart disease." International Journal of Gynecology & Obstetrics 84.1 (2004): 11-16.

 • Miles, M., B. & Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis: a sourcebook for new methods. Sage.

 • Münüklü, G., Ülküer, N.(2021). Hastanelerde Çalışan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, İstanbul.

 • Özturan Durgun, Ş. (2014). Çalışma Ortamı Algısı- İş Doyumu ve Sağlık Çalışanları. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beykent Üniversitesi.

 • Reason J. (1990). Human Error. Cambridge University Press.

 • Resmî Gazete (2013). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130209-3.htm (29.07.2022).

 • Resmî Gazete (2017). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171225.pdf

 • ResmîGazete(2018).http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim _yonetmeli Yi_son_hali.pdf (29.07.2022).

 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496

 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3,71–92.

 • Şahin, S. (2017). Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim. (23-35). Çocuk Gelişimi 2- Okul Öncesi Döneminde Gelişim. (1.Baskı). Turan, F., Yükselen A. (Ed.). Ankara: Hedef CS Basın Yayın.

 • Taştepe, T. ve Köksal Akyol, A. (2014). Hastanelerde Görev Yapan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Ortamları İle Mesleklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1-2-3), 29-54.

 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. (2022, 29 Temmuz). Hata https://sozluk.gov.tr/?kelime=cocuk

 • Topçu, S. (2009). Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali. (1. Baskı). Ankara: Phoenix Yayınevi.

 • TÜİK (2020). İstatistiklerle Çocuk, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle- Cocuk-2020- 37228 (29.07.2022)

 • Turgut, T. (2011). Işe cezbolma: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.

 • Wollard, K. K. & Shuck, B. (2011). Antecedents to employee engagement a structured review of the literature. Advances in Developing Human Resources, 13(4), 429-446.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yay.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

 • Yüksek Öğretim Kurumu YÖK, (2022). https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20901

 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,22.

                                                                                                    
 • Article Statistics