FAİZ ORANI RİSKİNİN TÜRKİYE’DEKİ VE DİĞER SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ İSLÂMİ HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRIL-MASI

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 15:16:30.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 278-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, faiz oranı riskinin Türkiye’de ve Dünya’nın farklı ülkelerindeki İslâmi hisse senedi endeks getirileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de katılım endeksinin oluşturulduğu 2011 yılından itibaren olmak üzere 2011-2021 yılları arasında BİST100 ve Katılım endeksi ile altı adet Dow Jones İslâmi endeksi verileri analiz edilmiştir. Analizde “faiz oranı riski” bağımsız değişken olarak alınmış, ayrıca kontrol değişkenleri analize dâhil edilmiştir. Regresyon analizi ile sistematik risk parametresi olan faiz oranı riskinin, ilgili endeks üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bulgular, daha önce yapılan çalışmaların büyük kısmını destekler nitelikte olup, sonuçlar katılım endeksinin BİST100 hisse senedi endeksine göre faiz riskinden daha az etkilendiğini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre Katılım Endeksinin beta katsayılarının konvansiyonel endeks sonuçlarına oldukça yakınsadığı gözlenmiştir. Dow Jones Avrupa İslâmi Endeksi hariç ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve İngiltere İslâmi endekslerinde “faiz oranı riski” istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of interest rate risk on Islamic indices in Turkey and in different countries of the world, and to monitor the process. For this purpose, BIST100 and Participation index and six Dow Jones Islamic index data between 2011-2021, starting from 2011 when the participation index was created in Turkey, were analyzed. In the analysis, “interest” was taken as the independent variable, additionally, control variables were included in the analysis. With the regression analysis, the systematic risk parameter beta of interest was examined and its effect on the related index was measured. The findings support most of the previous studies, and the results show that the participation index is less affected by the interest rate risk than the BIST100 stock index. According to the results of the analysis, it has been observed that the beta coefficients of the Participation Index are quite close to the conventional index results. Except for the Dow Jones European Islamic Index, "interest rate risk" was not found statistically significant in the US, China, India, Japan and UK Islamic.

Keywords


 • Akhtar, S., Akhtar, F., Jahromi, M., & John, K. (2017). Impact of interest rate surprises on Islamic and conventional stocks and bonds. In Journal of International Money and Finance (Vol. 79, Issue 212). https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.09.003

 • Aksoy, M., & Topcu, N. (2013). Altın ile Hisse Senedi ve Enflasyon Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 59–78.

 • Aktaş, H., Kayalıdere, K., & Karğın, M. (2013). Avrupa Hisse Senedi Piyasalarında İnanç Temelli Endekslerin Performanslarının Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 135–145.

 • Assets of global financial institutions 2020 | Statista. (2021). https://www.statista.com/statistics/421060/global-financial-institutions-assets/

 • Buğan, M. F. (2016). İslamı̇ Hı̇sse Senedı̇ Endekslerı̇. In D. Ç. Y. Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli (Ed.), İslam Ekonomisi ve Finansı (Issue January 2016). Umuttepe Yayınları.

 • Canbaş, S., & Doğukanlı, H. (2001). Finansal Pazarlar / Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri. Karahan Yayınevi.

 • Çelik, İ. (2016). İslâm Finans Sisteminin Geleceğinin Aksiyomları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 159–182.

 • Çetin, A. (2018). Katılım ve Mevduat Bankalarını Piyasa Etkinliğinin Karşılaştırmalı Analizi. Türkiye Bankalar Birliği.

 • Çetin, D. T. (2020). YASAĞI, İ. F. T. İ. F., & FAİZ, F. T. V. İ. D. _BÖLÜM vII_. Güncel İnsan ve Toplum, 115.

 • Çömlekçi, İ., & Sondemir, S. (2018). İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi, 70.

 • De Courcelles, D. (2008). La Finance Islamique est-elle aujourd’hui une chance pour l’éthique ? Techniques Financières et Développement, 90, 19–24. https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00423242

 • Dewandaru, G., Bacha, O. I., Masih, A. M. M., & Masih, R. (2015). Risk-return characteristics of Islamic equity indices: Multi-timescales analysis. Journal of Multinational Financial Management, 29, 115–138. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2014.11.006

 • Doğukanlı, H., & Borak, M. (2018). Portföy Yönetimi. Karahan Yayınevi.

 • Gürsoy, S. (2021). Küresel Ekonomı̇ Polı̇tik Belı̇rsı̇zlı̇ğı̇n (GEPU)Dövı̇z Kuru, Enflasyon ve Borsa Etkı̇sı̇:Türkı̇ye’den Kanıtlar. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 120–131. https://doi.org/10.46236/jovosst.877608

 • IFSB: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021 - IslamicMarkets.com. (2021). https://islamicmarkets.com/publications/ifsb-islamic-financial-services-industrystability-report-2021

 • Jawadi, F., Jawadi, N., & Cheffou, A. I. (2015). Are Islamic stock markets efficient? A time- series analysis. Applied Economics, 47(16), 1686–1697. https://doi.org/10.1080/00036846.2014.1000535

 • Kahf, M. (2004). Islamic Economics, What Went Wrong. Islamic Development Bank Roundtable on Islamic Economics, 26–27.

 • Karadeniz, E., Kandır, S. Y., & İskenderoğlu, Ö. (2015). Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa Istanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4), 189–202.

 • Kızılgöl, Ö. (2006). Türkiye’de Büyüme Oranı ve İşsı̇zlı̇k Oranı Arasindaki İlı̇şkı̇. Journal of Management and Economics Research, 4(6), 54–69.

 • Korkmaz, T., & Çevik, E. İ. (2008). Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2(1), 59–84.

 • Özdemir, M., & Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği. Seta Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. www.setav.org

 • Pellerin, E., & Casimiro, M. (2009). Du Bon Usage de l’Ordre Dans le Désordre de la Finance. Distribution Electronique Cairn.Info Pour De Boeck Supérieur, 33, 16–25. https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2009-1-page-16.htm

 • Rizvi, S. A. R., & Arshad, S. (2018). Understanding time-varying systematic risks in Islamic and conventional sectoral indices. Economic Modelling, 70(October), 561–570. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.10.011

 • Sayılgan, G., & Süslü, C. (2011). Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 5(1), 73–97.

 • Şensoy, A. (2016). Systematic Risk in Conventional and Islamic Equity Markets. International Review of Finance, 16(3), 457–466. https://doi.org/10.1111/irfi.12077

 • Sondemir, S., & Çömlekçi, İ. (2018). İslami Üç Faktör Varlık Fı̇yatlama Modelı̇; Katılım Endeksı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Uygulama. Journal of International Scientific Researches, 47–55. https://doi.org/10.21733/ibad.447807

 • Tanrıöven, C., & Aksoy, A. (2007). Sermaye Piyasası Yatırım Araçları Ve Analizi. Gazi Kitabevi.

 • Tavşancıl, E. (2018). Temel İstatistik. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/169660/mod_resource/content/0/9_REGRE SYON.pdf

 • Trabelsi, N., & Naifar, N. (2017). Are Islamic stock indexes exposed to systemic risk? Multivariate GARCH estimation of CoVaR. Research in International Business and Finance, 42(October 2016), 727–744. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.013

 • Ülev, S. (2016). Borsa İstanbul Katılım Endeksinin Piyasa Faiz Oranları ile İlişkisi ve Performansının Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.

 • Usta, Ö., & Demireli, E. (2010). Risk Bileşenleri Analizi: İMKB’de Bir Uygulama. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 25–36.

 • Wahyudi, I., & Sani, G. A. (2014). Interdependence Between Islamic Capital Market and Money Market: Evidence from Indonesia. Borsa Istanbul Review, 14(1), 32–47. https://doi.org/10.1016/j.bir.2013.11.001

 • Yusof, R. M., & Majid, M. S. A. (2007). Stock Market Volatility Transmission in Malaysia: Islamic Versus Conventional Stock Market. Journal of King Abdulaziz UniversityIslamic Economics, 20(2), 19–40. https://doi.org/10.4197/islec.20-2.2

                                                                                                    
 • Article Statistics