FAİZ ORANI RİSKİNİN TÜRKİYE’DEKİ VE DİĞER SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ İSLÂMİ HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRIL-MASI

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 278-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, faiz oranı riskinin Türkiye’de ve Dünya’nın farklı ülkelerindeki İslâmi hisse senedi endeks getirileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de katılım endeksinin oluşturulduğu 2011 yılından itibaren olmak üzere 2011-2021 yılları arasında BİST100 ve Katılım endeksi ile altı adet Dow Jones İslâmi endeksi verileri analiz edilmiştir. Analizde “faiz oranı riski” bağımsız değişken olarak alınmış, ayrıca kontrol değişkenleri analize dâhil edilmiştir. Regresyon analizi ile sistematik risk parametresi olan faiz oranı riskinin, ilgili endeks üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bulgular, daha önce yapılan çalışmaların büyük kısmını destekler nitelikte olup, sonuçlar katılım endeksinin BİST100 hisse senedi endeksine göre faiz riskinden daha az etkilendiğini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre Katılım Endeksinin beta katsayılarının konvansiyonel endeks sonuçlarına oldukça yakınsadığı gözlenmiştir. Dow Jones Avrupa İslâmi Endeksi hariç ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve İngiltere İslâmi endekslerinde “faiz oranı riski” istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of interest rate risk on Islamic indices in Turkey and in different countries of the world, and to monitor the process. For this purpose, BIST100 and Participation index and six Dow Jones Islamic index data between 2011-2021, starting from 2011 when the participation index was created in Turkey, were analyzed. In the analysis, “interest” was taken as the independent variable, additionally, control variables were included in the analysis. With the regression analysis, the systematic risk parameter beta of interest was examined and its effect on the related index was measured. The findings support most of the previous studies, and the results show that the participation index is less affected by the interest rate risk than the BIST100 stock index. According to the results of the analysis, it has been observed that the beta coefficients of the Participation Index are quite close to the conventional index results. Except for the Dow Jones European Islamic Index, "interest rate risk" was not found statistically significant in the US, China, India, Japan and UK Islamic.

Keywords