MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-27 09:58:27.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 44-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme becerileri incelenmektedir. Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın ölçekleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanmış olup, örneklemini Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan çeşitli illerdeki 11 üniversitenin eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dallarının 1. ve 4. sınıf lisans düzeyinde eğitim gören toplam 239 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin demografik özellikleriyle ilgili bilgi elde etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini belirlemek üzere toplam 41 maddeden oluşan Turan (2009) tarafından geliştirilen “Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği” (ÖDÖBÖ) kullanılmıştır. Araştırmadaki tüm istatiksel analizler SPSS 25 programı ile yapılmıştır.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri yüksek olup, cinsiyet, öğrenim gördükleri üniversite, sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü, günlük çalgı çalışma süreleri öz-düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri üzerinde anlamlı farklılaşmaya neden olurken, bireysel çalgı ve çalgıyı çalma geçmişleri, konser performansı sergilemiş olmaları ise öz-düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri üzerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmamakt adır.

Keywords

Abstract

In this study, the self-regulated learning skills of undergraduate students receiving vocational music education is examined. The research was conducted based on the descriptive relational survey model. The scale of Research 2019-2020 academic year is applied, sample Turkey's faculties of 11 universities in various provinces in seven regions of music education of the Department 1 and a total of 239 students attending the 4-year degree. As a data collection tool, "Personal Information Form" was used to obtain information about students' demographic characteristics. In the study, the "Self-Regulating Learning Skills Scale" (LSAS), which consists of 41 items in total, was developed by Turan (2009) to determine the self-regulation skills of students receiving vocational music education was used. All statistical analyzes in the study were made with the SPSS 25 program. According to the findings obtained as a result of the research; Students' self-regulated learning skill levels are high, and their gender, university, grade level, type of high school they graduated from, and daily instrument working time cause significant differentiation on their self-regulated learning skill levels, while their individual instrument and instrument playing history exhibited concert performance. However, it does not cause significant differentiation on self-regulated learning skill levels.  

Keywords


 • Bailey, L. W. (2006). A study of motivation and self-regulation among high school instrumental music students. Unpublished doctoral dissertation, Capella University.

 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (25. Baskı). Pegem.

 • Çoban, S. (2011). Müzik öğretmenliği adaylarının bireysel çalgı eğitimi dersi dönem sonu sınavları ile ilgili düşünceleri (Marmara Üniversitesi Örneği). Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 115-127.

 • Çiçek, T. (2018). Güzel sanatalar fakültesi öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri ve öğrenmede güdülenme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 26-54.

 • Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363

 • Green, Samuel B. & Salkind, Neil J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and Understanding Data, (Seventh Edition), Pearson Publishers.

 • Hallam, S., Rinta,T., Varvarigou, M., Creech, A., Papageorgi, L., Gomes, T., & Lanipekun, J. (2012). The development of practising strategies in young people. Psychology of Music, 40(5), 652 - 680.

 • Kalatskaya, N., Selvianova, O. & Llesanmi, R. (2016). Personal meanings of learning in the process of formation of student’s subjectivity. International Journal of Environmental and Science Educaiton, 11(5), 685-692.

 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Pallant, J. (2005). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS, (2nd edn), Allen & Unwin.

 • Pintrich (1995). Understanding self-regulated learning., Jossey-Bass Publishers.

 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, M., Pintrich, P.R., Zeidner, M. (Ed.), Handbook of self-regulation, (s.451-502), Academic Press.

 • Sağırlı, M. Ö. & Azapağası, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenmede özdüzenlemeyi öğrenme becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 129-161.

 • Schleuter, S. (1997). A Sound Approach To Teaching Instrumentalists, Schrimer Books.

 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gönül Yayıncılık.

 • Tennan, L. (1988). Schema induction and analogical transfer. Cognitive Psychology, 15, 1-38.

 • Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğrenmebecerileri ve başarı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Turan, S. & Demirel, Ö. (2010). Öz düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, 2010(38), 279-291.

 • Yağışan, N., Sünbül A. M., & Yücalan Ö. B. (2007). Müzik bölümü öğrencilerinin benlik imgeleri ve denetim odaklarının incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007(22), 243-262.

 • Zimmerman, B. J.; Bandura, A., & Martinez-Ponds, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29, 663-676.

 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self regulation: A social cognitive perspective. Boekaerts, In P., Pintrich, R. ve Zeidner M. (Ed.), Handbook of self-regulation, (s.45-58).

 • Zimmerman, B. J. (2001). Theories of Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview and Analysis. Schunk, D. H. & Zimmerman B. J. (Ed.), Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives (s.1-37. ss). MI: Erlbaum.

                                                                                                    
 • Article Statistics