SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-12 11:21:45.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 169-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişmesi, küreselleşmenin artması ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı kullanımı yaygınlaşan sosyal medyanın tüketiciler için önemi her geçen gün artmaktadır. Tüketicilerin sosyal medya platformlarında bir ürün hakkında satın alma sonrası fikirlerini sunmaları, yorum yapmaları, memnuniyet derecelerini belirtmeleri tüketiciler ve ürün/hizmet sunan şirketler açısından önem taşımaktadır. Özellikle genç kesimin teknolojinin içine doğduğu ve genellikle sosyal medyaya hakim olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın öğrenciler örnekleminde yapılması sosyal medya kullanımı ve tüketici davranışları ilişkisi bağlamında önemlidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri üzerine yapılan bu araştırmanın amacı sosyal medya kullanımının öğrencilerin satın alma sonrası davranışları üzerindeki etkilerini belirlemektir.  Genel tarama modeli ve tesadüfi örneklem yöntemi kullanılan çalışmada öğrenimine devam eden 214 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırma verileri öğrencilere çevrimiçi anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda çoğu öğrencinin satın aldığı ürün veya hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını sosyal medya ortamlarında paylaşmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğu üründen ya da hizmetinden memnun kaldıkları firmaların veya markaların sosyal medyada onları fark etmelerinin memnuniyet seviyelerini artırdığını belirtmişlerdir. Bu durumun yanı sıra firmaların veya markaların sosyal medyada öğrencilerle iletişime geçmelerinin, öğrencilerin fikirlerinin değişmesini sağladığı araştırma sonucu ortaya çıkan önemli bulgulardan biridir.

Keywords

Abstract

The importance of social media, which has become widespread due to various reasons such as the development of technology, the increase in globalization and the development of communication technologies, is increasing day by day for consumers. It is important for consumers and companies that offer products/services that consumers present their post-purchase ideas, comment, and indicate their degree of satisfaction on social media platforms. Considering that especially young people are born into technology and dominate social media, it is important to conduct this research in the sample of students in the context of the relationship between social media use and consumer behavior. The aim of this research on Çanakkale Onsekiz Mart University students is to determine the effects of social media use on students' post-purchase behaviors. In the research, which used general screening model and random sampling method, 214 students who were continuing their education were reached. The research data were obtained by applying an online questionnaire to the students. As a result of the research, it was revealed that most of the students did not share whether they were satisfied with the product or service they purchased on social media. In addition, the majority of the students stated that the companies or brands with which they are satisfied with the product or service increase their satisfaction level when they notice them on social media. In addition to this situation, it is one of the important findings that emerged as a result of the research that companies or brands communicate with students on social media, enabling students to change their ideas.

Keywords