OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 15:08:59.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 232-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada amaç, okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları müzik etkinliklerine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğretmenlerin 36-72 aylık çocukların gelişim alanlarına yönelik kazanımlarına ulaşabilmek için müzik etkinliklerinden yararlanma durumları ile müzik etkinliklerinden yararlandıkları kazanımların hangileri olduğu tespit edilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte nitel bir alan araştırmasıdır. İlgili veriler literatür taraması ve araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda Sinop il merkezinde ve Ayancık, Boyabat, Dikmen, Erfelek, Gerze ve Türkeli ilçelerinde görevli 63 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Araştırmada; okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun bilişsel, dil, psikomotor, sosyal duygusal ve özbakım olmak üzere tüm gelişim alanlarında yer alan kazanımlarda müzik etkinliklerinden yararlandıkları, okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlara ulaşabilmek için müzik etkinliklerinden yararlanma durumlarının az olduğu, ilgili yaş grubu aralığında daha çok psikomotor ve dil gelişimi alanında yer alan kazanımlarda müzik etkinliklerinden yaralandıkları, 36-48 aylık çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerin çoğunluğunun psikomotor gelişim alanında “Durduğu noktadan çift ayak öne doğru atlar.” kazanımında, 48-60 aylık çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerin çoğunluğunun dil gelişimi alanında “Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.” kazanımında, psikomotor gelişim alanında “Durduğu yerden kollarından kuvvet alarak çift ayakla ileri doğru atlar.” kazanımında, 60-72 aylık çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmenlerin çoğunluğunun dil gelişimi alanında “Sesler arasındaki benzerlikleri söyler.” kazanımında ve psikomotor gelişim alanında “Topu tek elle yerden yuvarlar.” kazanımında müzik etkinliklerini kullandıkları, söz konusu kazanımlara ulaşmada uyguladıkları müzik etkinliği türlerinin ise çoğunlukla şarkı söyleme etkinliği olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the opinions of preschool teachers about the musical activities they implement. In line with this purpose, it was determined that how much the teachers in question benefited from musical activities and which achievements they benefited from musical activities in order to reach the achievements of 36-72 months old children in their developmental areas. This study is a descriptive and qualitative field research. Related datas acquired by literature review and interview form which developed by the researcher. In the study group of the research, there are 63 preschool teachers; working in the city center of Sinop and in the districts of Ayancik, Boyabat, Dikmen, Erfelek, Gerze and Türkeli. In the research; it was concluded that most of the pre-school teachers benefit from musical activities for the achievements in all development areas such as cognitive, language, psychomotor, social emotional and self-care, their use of musical activities is less in order to reach the achievements in the pre-school education program, and they mostly benefit from musical activities  for  the  achievements in  the  field of psychomotor and language development in the relevant age group; the majority of teachers who teach 36-48 months old children use musical activities in the psychomotor development field for the achievement of "Jumps forward with two feet from standing point."  ; the majority of pre-school teachers who teach 48-60 months old children also use  musical activities in the field of language development for the achievement of "States the source of the sound." , in the psychomotor development area for the achievement of “Jumps forward with two feet from standing point with assistance of the arms.” ; the majority of pre-school teachers who teach 60-72 months old children use musical activities in the field of language development for the achievement of "Remarks the similarities between sounds." and also in the field of psychomotor development for the achievement of "Rolls the ball on the ground with single hand.". When the types of music activities applied by them to achieve these achievements were examined, it was concluded that the majority of them were singing activities.

Keywords


 • Erden M. ve Y. Akman (2012). Eğitim Psikolojisi (20. Baskı). Arkadaş.

 • Gedikli, E. (2007). Okulöncesi Müzik Etkinlikleri Eğitimi. Kitabevi.

 • Güler, N. (2008). Müzikle Çocuk Eğitimi. Hepsiçocuk.

 • Küçüköncü, H. Y. (2021). Genel Müzik Kültürü ve Müzik Öğretimi. Efil.

 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı (s. 10-36), https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195712275243-okuloncesi_egitim progra mi.pdf, Erişim tarihi: 20.11.2021

 • Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A. ve Turla, A. (2006). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması (2. Baskı). Kök.

 • Saraç, A. G. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Müzik Eğitimi. Nobel Akademik.

 • Sözen, D. (2006). 0-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklara Seçme Şarkılar. Ya-Pa.

 • Şimşek, N. (2016). Yetenek Merkezli Eğitim. Akçağ.

                                                                                                    
 • Article Statistics