MODERN RESİM SANATINDA FORMLARIN SOYUT’LAMA SERÜVENİ

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 217-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun dinamiklerine göre kendini sürekli olarak güncelleyen sanat, sanatçının tinsel anlayışını ve içinde bulunduğu çağın biçimine, olgusuna göre bir yansıtma şeklidir. Bu yansıtmayı ifade ederken renk, çizgi ve geometrik biçimler gibi plastik değerleri referans alır. Bunu da sanatçı kendi spesifik anlayışıyla yorumlar. XIX yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Modern Sanat’ın temel nedenlerinden biri 18.yüzyılın sonunda Fransız devrimi ile birlikte gerçekleşen sosyokültürel etkileşim olguları ve daha sonra ortaya çıkan fotoğrafın icadı ve yaygınlaşmasıdır. Dolayısıyla sanatçılar resim sanatın devamı için farklı kapıları aralamışlardır. Bu aralayan kapılar, sanatçının içsel yolu ve doğada bulunmayan geometrik biçimlerdir. Modern sanatın öncesinde iki boyutlu form yüzeyine üç boyutlu yansıması hâkim iken modern sanatta bu anlayış kırılmıştır. Bu anlayışı da soyut’lama ilkesi ile gündeme girmiştir. Bu ilkelerden yola çıkan Malevich, Lissitzky, Popova, Rozanova, Strzeminski, Mondrian ve Doesburg gibi duayen sanatçıların ortak yönleri olan soyut’lama kavramını kişisel yorumlarıyla harmanlayarak ifade etme biçimidir. Bu çalışmada sanatçıların soyut’lama mantalitesinden yola çıkarak kendine göre yorumları ve farklı dil ile anlatım biçimleri dikkate alınmıştır. Aynı zamanda geometrik soyut’lama anlayışından, temel geometrik şekillerin yalın bir biçimde bir araya getirmesi, realist imgelerin yer almadığı anti-figüratif hususuna dayaması, duygularını tinsel olarak nasıl yansıttığını ve nasıl ifade ettiğini ele alınmıştır. Ayrıca, soyut’lama anlayışının sanat felsefesine olan katkı sağlama açısından bir araştırma niteliğinde olacaktır.

Keywords

Abstract

The art, which constantly updates itself according to the dynamics of the society, is a way of reflecting the spiritual understanding of the artist and the form and phenomenon of the age in which he lives. While expressing this reflection, it refers to plastic values ​​such as color, line and geometric shapes. The artist interprets this with his own specific understanding.One of the main reasons for Modern Art that emerged towards the end of the XIX century is the sociocultural interaction phenomena that took place with the French Revolution at the end of the 18th century and the invention and spread of photography that emerged later. Therefore, artists have opened different doors for the continuation of painting. These opening doors are the artist's inner path and geometric forms not found in nature. While three-dimensional reflection on the two-dimensional form surface was dominant before modern art, this understanding has been broken in modern art. This understanding has also entered the agenda with the principle of abstraction. Based on these principles, it is a way of expressing the concept of abstraction, which is common to doyen artists such as Malevich, Lissitzky, Popova, Rozanova, Strzeminski, Mondrian and Doesburg, by blending them with their personal interpretations. In this study, based on the abstraction mentality of the artists, their own interpretations and different language and expression styles were taken into consideration. At the same time, the concept of geometric abstraction, bringing together basic geometric shapes in a simple way, basing on the anti-figurative issue without realist images, how he reflects his emotions spiritually and how he expresses them are discussed. In addition, it will be a research in terms of contributing to the philosophy of art of abstraction.

Keywords