İZNİK GÖLÜ HAVZASI’NDA KURAKLIK RİSK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-19 20:00:52.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 69-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada İznik Gölü Havzası’nda kuraklık risk analizi yapılmıştır. İnceleme alanını oluşturan İznik Gölü Havzası yakın çevresi için önemli bir içme suyu kaynak alanıdır. Çalışma alanında kentleşme ve endüstriyel faaliyetlerin artış trendine bağlı olarak su kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır. Küresel iklim değişimi ve etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla 1961-2020 dönemine ait iklim verileri iki döneme ayrılarak (1969-1994/1995-2021) analiz edilmiştir. Bu çalışmada kuraklığın belirlenebilmesi için R Studio ve Ms Excel ile verilerin analizinde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ), Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndisi (SYEİ) kullanılmıştır. Her iki dönem için elde edilen indis sonuçlarına göre havzada kuraklığın artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir Bu durum havzada şiddetlenen meteorolojik kuraklığa bağlı hidrografik ve tarımsal kuraklığı da arttırmaktadır. Bu nedenle İznik Gölü Havzası'nda meydana gelebilecek su sıkıntısını azaltabilmek için eylem planları oluşturulması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, a drought risk analysis was carried out in the Iznik Lake Basin. The Iznik Lake Basin is a drinking water resource area for the surroundings. Depending on the increasing trend of urbanization and industrial activities in the study area, the demand for water resources is gradually increasing. In order to reveal the global climate change and its effects, the climate data fort he period 1961-2020 were divided into two periods (1969-1994/1995-2021) and analyzed in this study. Standardized Precipitation Index (SPI), Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SYEI) were used in the analysis of the data with R Studio and Ms Excel to determine drought. According to the index results obtained for both periods, it has been determined that the drought has an increasing trend in the basin. This situation also increases the hydrographic and agricultural drought due to the meteorological drought in the basin. For this reason, action plans should be created in order to decrease the water shortage that may occur in the Iznik Lake Basin.

Keywords