OSMANLI BASIN HAYATININ SEYRİ VE II. MEŞRUTİYET YILLARINDA SÜRELİ YAYINLARI

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-09 23:19:39.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 299-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Padişah II. Mahmut dönemi basın hayatında ilk örneklerin görüldüğü yıllardır. Türkçe yayınlanan ilk gazete olan Takvim-i Vekayi yenilikçi bir padişah olan II. Mahmut’un çabasıyla 11 Kasım 1831 yılında yayın hayatına başlamıştır. Sultan Aziz tarafından 25 Kasım 1864’te Fransız basın yasasından etkilenerek bir Matbuat Nizamnamesi yayınlanmıştır. Gazete çıkarmak isteyeni Babıali’nin iznine bağlanmasını düzenleyen bu matbuatla basın özgürlüğüne ilk kısıtlama gelmiş olsa da basın özgürlüğü tamamen yok edilmemiştir. II. Abdülhamit döneminde basın üzerinde sıkı bir denetim görülse de dönemin basınında ziraat ve edebiyat alanında önemli gelişmeler olmuştur. II. Meşrutiyet yıllarında ise basın politikasında önceki yıllara göre artan özgürlük ortamı nedeniyle çok sayıda ve her alanda gazete ve dergi yayınlanmıştır. Araştırmada, Osmanlı Devletinde basın hayatının gelişimi ve II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan gazete ve dergiler ele alınmış, bu gazete ve dergilerin içerikleri ve yayın politikaları incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve telif –tetkik eserlerden istifade ederek kaleme alınmıştır.

Keywords

Abstract

The period of Sultan Mahmut II is the years when the first examples were seen in the press life. Takvim-i Vekayi, the first newspaper published in Turkish, started its publication life on November 11, 1931, with the efforts of a revolutionary Sultan, Mahmut II. A press regulation was published by Sultan Aziz on 25 November 1864, influenced by the French press law. Although the first restriction was imposed on the freedom of the press with this law, which regulates the publication of a newspaper with the permission of the Sublime Porte (Babıali), the freedom of the press was not completely destroyed. Although there was a strict conrol over the press during the reing of Abdülhamit II, important developments were seen in the field of agriculture and literature in the press of the period. In the years of the Second Constitutional Monarchy, many newspapers and magazines were published in every field due to the increased freedom in press poliscy compared to previous periods. In the years of the Second Constitutional Monarchy, many newspapers and magazines were published in every field due to the increased freedom in press policy compared to previous periods. In this research, the development of press life in the Ottoman Empire and the content and publishing policies of newspapers and magazines published in the Second Constitutional Monarchy Period were examined. The research was carried out with the document analysis method, which is one of the qualitative research methods, and was written by using copyright-analysis works.

Keywords