YEREL HALKIN ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-27 12:22:30.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 192-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ülkelerin ekonomileri üzerinde önemli etkileri bulunmakla beraber düzenlendiği bölgenin altyapısı, turizmin canlanması ve yerel halkın sosyalleşmesi üzerinde de bir dizi etkisi mevcuttur. Bu çalışmanın amacı yerel halkın uluslararası spor organizasyonlarına yönelik tutumlarının incelenmesidir. Bu araştırma kapsamında ayrıca uluslararası spor organizasyonlarına yönelik halkın tutumunun yaş, cinsiyet, gelir durumu, meslek durumu ve sporla ilgilenme gibi değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli ile yapılan bu çalışma kapsamında Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı Karaman mahallesinde yaşayan insanların uluslararası spor organizasyonlarına yönelik tutumlarının incelenmiştir. 82 kadın ve 118 erkek olmak üzere toplam 200 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Bu araştırma kapsamında veriler demografik soruların yanı sıra Aktaş ve Kan (2018) tarafından geliştirilen Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutum Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı görüldüğünden verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler yapılmış ve parametrik ölçümlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak yaş, cinsiyet, gelir durumu, meslek durumunda anlamlı farklılık tespit edilememiş ancak spora ilgilenme durumunda anlamlı farklılık görülmüştür. Araştırmaya katılanların olumlu duygu ve davranışsal tutum alt boyutlarından ortalamanın üzerinde, olumsuz duygu alt boyutundan ise ortalamanın altında puanlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların genel olarak uluslararası spor organizasyonlarına yönelik olumlu duygular beslediği söylenebilir.

Keywords

Abstract

While sports organizations have effects regional, on local, and national econo-mies. They also have effects on socialization of people, the infrastructure, natural environment. The aim of this study is to examine the attitudes of local people towards international sports organizations. Within the scope of this research, it is also aimed to determine whether the attitudes of the public towards international sports organizations differ in terms of variables such as age, gender, income status, occupational status and interest in sports. Within the scope of this study, which was carried out with the scanning model, the attitudes of the people living in the Karaman neighborhood of the Adapazarı district of Sakarya province towards international sports organizations were examined. A total of 200 people, 82 women and 118 men, formed the sample group of the research. Within the scope of this research, data were obtained through the Attitude Scale towards International Sports Organizations developed by Aktaş and Kan (2018), as well as demographic questions. Parametric tests were used due to the normal distribution of the data. As a result, no significant difference was found in age, gender, income status, occupation status, but a significant difference was observed in the case of interest in sports. It was determined that the participants in the study had scores above the average in the sub-dimensions of positive emotion and behavioral attitude, and below the average in the sub-dimension of negative emotion. Participants of the research generally have positive feelings towards international sports organizations.

Keywords