SERBEST PROBLEM KURMA BAŞARISI İLE MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA TUTUMU İLİŞKİLİ MİDİR?

Author :  

Year-Number: 2022-132
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 14:55:43.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 25-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin serbest problem kurma başarıları ile matematik problemi kurmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya ortaokulda öğrenim görüyor olan 338 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları ise; Serbest Problem Kurma Formu ile Matematik Problemi Oluşturma Tutum Ölçeğidir. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin serbest problem kurma başarıları ile matematik problemi kurma tutumlarının pozitif, manidar ve düşük düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin serbest problem kurma başarılarının tutum ölçeğinin alt faktörleri ile de anlamlı ve düşük bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Serbest problem kurma başarılarının cinsiyet ve sınıf seviyesine göre manidar bir farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların yanı sıra öğrencilerin matematik problemi kurmaya yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre manidar bir farklılık göstermediği ancak sınıf seviyesine göre manidar bir farklılık gösterdiği araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The relation between free problem-posing achievements of middle school students and their attitudes towards problem-posing was purposed to investigate in this study. Accordingly to this aim, the study was designed as a relational survey model. 338 students who were studying at a middle school participated in this study. As data colletion instruments, Free Problem-Posing Form and Mathematical Problem-Posing Attitude Scale were used. In conclusion, it was seen that there was a positively, significant, and low-level relation between the free problem-posing achievements of students and their attitudes towards mathematical problem-posing. Furthermore, students’ free problem-posing achievements show significant and low-level relation with the sub-factors of the scale. It was found out that according to their gender and grade-levels, free problem-posing achievements of students do not show a significant difference. In addition to these, however students’ attitudes toward problem-posing do not differ significantly according to their gender but show a significant difference according to the grade-levels.

Keywords


 • Ada, K., Demir, F., & Öztürk, M. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi: Bir durum çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 210-240.

 • Akbaba-Dağ, S., & Kılıç-Şahin, H. (2019). Examining the problems posed by pre-service primary school teachers in subtraction with fractions. Dumlupınar University Graduate School of Education Journal, 3(1), 12-23.

 • Aktaş, A. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Oran ve Orantı Konusuyla İlgili Problem Oluşturma ve Çözme Becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Arıkan, E. E., Kırkıç, K. A., Bakay, Ş., & Erdem, S. S. (2021). 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerileri ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Academic Platform Journal of Education and Change, 4(2), 219-232.

 • Arıkan, E. E., & Ünal, H. (2015). An investigation of eighth grade students’ problem posing skills (Turkey sample). International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1(1), 23-30.

 • Baumanns, L., & Rott, B. (2021). Rethinking problem-posing situations: A review. Investigations in Mathematics Learning, 13(2), 59-76. https://doi.org/10.1080/19477503.2020.1841501

 • Bloom, B. S. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). MEB.

 • Bonotto, C. (2013). Artifacts as sources for problem-posing activities. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 37-55.

 • Bozkurt, A., & Karslıgil-Ergin, G. (2018). Öğrencilerin problem çözme ve kurma süreçlerindeki başarı ve matematiksel düşünüşlerinin incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 1-33. https://doi.org/10.19160/ijer.393529

 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Guilford.

 • Brown, S. I., & Walter, M. I. (1990). The Art of Problem Posing. Lawrence Erlbaum Associates.

 • Brown, S. I., & Walter, M. I. (Eds.) (1993). Problem Posing: Reflections and Applications. Lawrence Erlbaum Associates.

 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegem.

 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler için İstatistik. Pegem.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem.

 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in U.S. and Chinese students’ mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21, 401-421.

 • Cai, J., & Hwang, S. (2021). Teachers as redesigners of curriculum to teach mathematics through problem posing: Conceptualization and initial findings of a problem-posing project. ZDM-Mathematics Education, 53,1403-1416. https://doi.org/10.1007/s11858021-01252-3

 • Cai, J., Hwang, S., Jiang, C., & Silber, S. (2015). Problem-posing research in mathematics education: Some answered and unanswered questions. In F. M. Singer, N. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice (pp. 334). Springer

 • Cai, J., Moyer, J. C., Wang, N., Hwang, S., Nie, B., & Garber, T. (2012). Mathematical problem posing as a measure of curricular effect on students’ learning. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 57-69.

 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem-posing process. ZDM-The International Journal on Mathematics Education, 37(3), 149-158.

 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 169-200.

 • Doğan-Coşkun, S. (2019). The analysis of the problems posed by pre-service elementary teachers for the addition of fractions. International Journal of Instruction, 12(1), 15171532. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12197a.

 • Doruk, M., & Doruk, G. (2019). Beşinci sınıf öğrencilerinin çarpma ve bölme işlemine yönelik kurdukları problemlerin analizi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 16(1), 1338-1369. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.163

 • Ellerton, N. F. (2013). Engaging pre-service middle-school teacher-education students in mathematical problem posing: Development of an active learning framework. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 87-101. https://doi.org/10.1007/s10649012-9449-z

 • English, L. D. (1997). The development of fifth-grade children's problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183-217. https://doi.org/10.1023/A:1002963618035

 • English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 83-106. https://doi.org/10.2307/749719

 • Ev-Çimen, E., & Yıldız, Ş. (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin sütun grafiğine uygun problem kurma becerilerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 325-354.

 • Geçici, M. E., & Aydın, M. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometri problemi kurma becerileri ile geometri öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(2), 431-456.

 • Gonzales, N. A. (1996). Problem formulation: Insights from student generated questions. School Science and Mathematics, 96(3), 152-157.

 • Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F., & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774. https://doi.org/10.14686/buefad.v4i2.5000145637

 • Israel, E. (2003). Problem Çözme Stratejileri, Başarı Düzeyi, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Işık, C., & Kar, T. (2012). Analyzing problems posed by 7th grade students for addition operation with fractions. Elementary Education Online, 11(4), 1021-1035, 2012 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8587/106703.

 • Işık, C., & Kar, T. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle ilgili açık-uçlu sözel hikâyeye yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 230-249.

 • Kaba, Y., & Şengül, S. (2016). Developing the rubric for evaluating problem posing (REPP). International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 8-25. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.01.002

 • Kar, T. (2014). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğretim için Matematiksel Bilgisinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi: Kesirlerle Toplama İşlemi Örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Kar, T., & Işık, C. (2014). Analyzing problems posed by seventh grade middle school students for subtraction operation with fractions. Elementary Education Online, 13(4), 12231239. https://doi.org/10.17051/io.2014.13224.

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Nobel.

 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 164-172.

 • Katrancı, Y., & Şengül, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi oluşturma, matematik problemi çözme ve matematiğe yönelik tutumları arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 44(197), 1-24.

 • Kılıç, Ç. (2017). A new problem-posing approach based on problem-solving strategy: Analyzing pre-service primary school teachers’ performance. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 771-789. http://dx.doi.org/10.12738/ estp.2017.3.0017

 • Kıral, B., Katrancı, Y., & Güneş, İ. (2020). Sekizinci sınıf öğrencilerinin daire ve daire diliminin alanı ile ilgili problem oluşturma becerilerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(106), 157-182. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.43827

 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford.

 • Mestre, P. J. (2002). Probing adults’ conceptual understanding and transfer of learning via problem posing. Applied Developmental Psychology, 23, 9-50.

 • National Council of Teachers of Mathematics. [NCTM]. (2000). Principles and Standard for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

 • Ngah, N., Ismail, Z., Tasir, Z., & Mohamad Said, M. N. H. (2016). Students’ ability in free, semi-structured and structured problem posing situations. Advanced Science Letters, 22(12), 4205-4208. https://doi.org/10.1166/asl.2016.8106

 • Öçal, M. F., İpek, A. S., Özdemir, E., & Kar, T. (2018). Investigation of elementary school students’ problem posing abilities for arithmetic expressions in the context of order of operations. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 170-191. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.333037

 • Özdişci, S., & Katrancı, Y. (2020). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme ve problem oluşturma becerilerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(226), 149-184.

 • Özgen, K., Aydın, M., Geçici, M. E., & Bayram, B. (2017). Investigation of problem posing skills of eighth grade students in terms of some variables. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(2), 323-351. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.322660

 • Özgen, K., Aydın, M., Geçici, M. N., & Bayram, B. (2019). An investigation of eighth grade students’ skills in problem-posing. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 20(1), 106-130.

 • Özgen, K., & Bayram, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin problem kurmaya yönelik beceri ve öz yeterlik inançlarının incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 455-485.

 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage.

 • Polya, G. (1973). How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method (2nd edition). Princeton University Press.

 • Ravid, R. (1994). Practical Statistics for Educators. University Press in America.

 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.

 • Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), 521-539.

 • Silber, S., & Cai, J. (2017) Pre-service teachers' free and structured mathematical problem posing. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(2), 163-184. https://doi.org/10.1080/0020739X.2016.1232843

 • Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi ile Yaratıcılık ve Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

 • Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.017

 • Stoyanova, E. (2003). Extending students’ understanding of mathematics via problem posing. The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.

 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in Mathematics Education (pp. 518-525). Mathematics Education Research Group of Australasia.

 • Şengül, S., & Aydın, Y. (2013). Kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerin matematik kaygılarına etkisinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(3), 639-659.

 • Tertemiz, N., & Sulak, S. E. (2013). The examination of the fifth-grade students’ problem posing skills. Elementary Education Online, 12(3), 713-729.

 • Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psycholgical Association.

 • Turhan-Türkkan, B. (2018). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle işlemlere yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(9), 374-390. https://doi.org/10.17679/inuefd.358159

 • Türnüklü, E., Ergin, A. A., & Aydoğdu, M. Z. (2017). 8. sınıf öğrencilerinin üçgenler konusunda problem kurma çalışmalarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi

 • Ulusoy, F., & Kepceoğlu, İ. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının yarı- yağılandırılmış problem kurma bağlamında oluşturdukları problemlerin bağlamsal ve bilişsel yapısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1910

 • Van Harpen, X., & Presmeg, N. (2015). An investigation of high school students’ mathematical problem posing in the United States and China. In F. M. Singer, N. F. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice (pp. 293308). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6258-3_14

 • van Harpen, X. Y., & Sriraman, B. (2013). Creativity and mathematical problem posing: an analysis of high school students’ mathematical problem posing in China and the USA. Educ Stud Math, 82, 201-221.

 • Vermeer, H. J., Boekaerts, M., & Seegers, G. (2000). Motivational and gender differeces: Sixth- grade student’ mathematical problem-solving behavior. Journal of Educational Psychology, 92(2), 308-315. https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.308

 • Yavuz, G. (2006). Dokuzuncu Sınıf Matematik Dersinde Problem Çözme Strateji Öğretiminin Duyuşsal Özellikler ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Yetim, H. (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Türkçe Derslerindeki Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül

 • Zehir, K. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemlerine Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk

                                                                                                    
 • Article Statistics