SERBEST PROBLEM KURMA BAŞARISI İLE MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA TUTUMU İLİŞKİLİ MİDİR?

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 25-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin serbest problem kurma başarıları ile matematik problemi kurmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya ortaokulda öğrenim görüyor olan 338 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları ise; Serbest Problem Kurma Formu ile Matematik Problemi Oluşturma Tutum Ölçeğidir. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin serbest problem kurma başarıları ile matematik problemi kurma tutumlarının pozitif, manidar ve düşük düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin serbest problem kurma başarılarının tutum ölçeğinin alt faktörleri ile de anlamlı ve düşük bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Serbest problem kurma başarılarının cinsiyet ve sınıf seviyesine göre manidar bir farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların yanı sıra öğrencilerin matematik problemi kurmaya yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre manidar bir farklılık göstermediği ancak sınıf seviyesine göre manidar bir farklılık gösterdiği araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The relation between free problem-posing achievements of middle school students and their attitudes towards problem-posing was purposed to investigate in this study. Accordingly to this aim, the study was designed as a relational survey model. 338 students who were studying at a middle school participated in this study. As data colletion instruments, Free Problem-Posing Form and Mathematical Problem-Posing Attitude Scale were used. In conclusion, it was seen that there was a positively, significant, and low-level relation between the free problem-posing achievements of students and their attitudes towards mathematical problem-posing. Furthermore, students’ free problem-posing achievements show significant and low-level relation with the sub-factors of the scale. It was found out that according to their gender and grade-levels, free problem-posing achievements of students do not show a significant difference. In addition to these, however students’ attitudes toward problem-posing do not differ significantly according to their gender but show a significant difference according to the grade-levels.

Keywords