ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERGEN–EBEVEYN İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ İLE İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 345-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin ebeveyn-ergen ilişkisi ile internet bağımlılık düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın çalışma grubunu 210’u kadın ve 65’i erkek olmak üzere 275 Türkiye’nin İstanbul ilinde öğrenim gören 18-25 yaş grubundaki Üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Pearson Korelasyon Analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin ebeveyn-ergen ilişki puanları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında negatif yönde zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Araştırma bulguları alan yazında daha önce yapılan araştırma bulguları ile tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to analyze the parent-adolescent relationship and internet addiction levels of college students. Material and Methods: The study group of the research is 275 people, including 210 women and 65 men. This working group included college students studying in the 18-25 age group in Turkey's Istanbul province. The Parent-Adolescent Relationship Quality Scale, Problematic Internet Use Scale and Youth Internet Addiction Scale were used as data collection tools in the study. The data obtained were analyzed using the Pearson Correlation Analysis method. Results: According to the findings of the study, a weak negative relationship was found between the parent-adolescent relationship scores of college students and their internet addiction levels. Conclusion: Moreover, research findings were discussed and offer some suggestions with the findings of previous research in the literature.

Keywords