OYUN VE MÜCADELE SPORCULARININ BOŞ ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 331-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı oyun ve mücadele sporcularının boş zaman motivasyonlarını cinsiyet ve  yaptıkları spor branşı yönünden araştırılmasıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde 219 kadın ve 226 erkek toplam 445 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Mutlu tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanan boş zaman motivasyonu ölçeği kullanılmıştır.  Cinsiyete göre mücadele sporcularında boş zaman motivasyon alt ölçeklerinde motivasyonsuzluk, uyaran yaşama, bilme ve başarma, özdeşim ve dışşsal düzenleme arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Erkeklerin puanları motivasyonsuzluk hariç kadınlardan daha yüksektir. Branşlara göre mücadele sporcularında boş zaman motivasyon alt ölçeklerinde motivasyonsuzluk ve dışsal düzenleme arasında anlamlı olan farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).  Bilme ve başarma, uyaran yaşama ve özdeşim puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak cinsiyete ve yapılan spor türüne göre sporcularının boş zaman motivasyon düzeylerinin farklılaştığı bulunmuştur. Erkekler kadınlardan daha fazla motivasyona ve daha düşük motivasyonsuzluk puanlarına sahip olmaları dışsal uyaranlarını fazla lamalarına bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Öğrenci sporcularının boş zaman motivasyonları  bireysel spor yapan veya takım sporu yapan sporcular olarakta araştırılabilir. Sporcuların boş zaman motivasyonlarını daha derin anlamak için bireysel görüşmeler veya psikolojik görüşmeler yapılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the leisure motivation of game and combat athletes in terms of gender and sports branch. A total of 445 students, 219 women and 226 men, in the faculty of sports sciences of Ondokuz Mayıs University constituted the sample of the research. Leisure motivation scale, which was adapted into Turkish by Mutlu in 2008, was used in the research. Significant differences were found between amotivation, stimuli, knowing and achieving, identification and external regulation in the leisure time motivation subscales of combat athletes according to gender (p<0.05 and p<0.001). Men's scores are higher than women's except for lack of motivation. A significant difference was found between amotivation and external regulation in leisure time motivation subscales in combat athletes according to their branches (p<0.05). There was no significant difference between the scores of knowing and achieving, experiencing stimuli and identification. As a result, it was found that the leisure time motivation levels of the athletes differ according to the gender and the type of sport. The fact that men have more motivation and lower amotivation scores than women suggests that it may be due to their extrinsic stimuli. Leisure motivations of student athletes can also be investigated as athletes who do individual sports or team sports. Individual interviews or psychological interviews can be conducted to better understand the leisure motivations of the athletes

Keywords