ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-130
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-12 07:59:49.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 75-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk düzeylerinin tespiti ve sosyal sorumluluk bilinçlerinin demografik özellikleriyle ilişkisinin sosyal hizmet bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında Konya ilindeki bir devlet üniversitesi öğrencileri arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 366 kişi oluşturmuştur. Bu çalışmanın yürütülmesinde “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde ise anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini belirlemek amacıyla Evrensel Sosyal Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin katılımcıların demografik özellikleriyle ilişkili olup olmadığı Spearman Korelasyon Katsayısı ile hesaplanarak irdelenmiştir. Araştırmada yer alan üniversite öğrencileri, evrensel sosyal sorumluluk ölçeğindeki önermelere katılmada kararsız kalmıştır. Örneklem grubunun sosyal sorumluluk düzeyleri, demografik özelliklerine göre incelendiğinde; öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyleri, cinsiyetleri, kaçıncı sınıfta okudukları, ailelerinin gelir durumu, dini inançları, aileleriyle sosyal problemleri tartışma durumları,  herhangi bir yardım kuruluşuna bağışta bulunma durumları ve toplumsal sorumluluklarının farkında olma durumları ile ilişkili bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılıklarını artırmak için öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the social responsibility levels of university students and to examine the relationship between their social responsibility awareness and their demographic characteristics in the context of social work. The sample of the study consisted of 366 people selected by cluster sampling method among the students at a state university in Konya in the 2018-2019 academic year. The general screening model was used in the conduct of this study. Questionnaire technique was used to obtain the data. In the study, the Universal Social Responsibility Scale was used to determine the social responsibility levels of students. Whether the scale was related to the demographic characteristics of the participants was examined by calculating the Spearman Correlation Coefficient. University students who took part in the research were almost agree with the propositions in the universal social responsibility scale. When the social responsibility levels of the sample group are examined according to their demographic characteristics; The social responsibility levels of the students were found to be related to their gender, which grade they studied, their families' income status, their religious beliefs, their status of discussing social problems with their families, their status of donating to any charity organization and their awareness of their social responsibilities. In line with these findings, suggestions have been developed to increase the awareness of university students about social responsibility.

Keywords