TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA TÜRKÇE

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 300-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Millî kimlik, milletlerin kalıcı bir şekilde ayakta kalabilmesi için sahip olunması gereken en büyük şartlardan biridir. Türk kimliğinin oluşmasında geniş ve zengin bir tarih, oldukça elverişli coğrafi bir konum, tarihsel dönemler içerisinde meydana gelen medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimi önemli rol oynamaktadır.Bölgesel ve ulusal meydana gelen kırılma noktaları toplumların kimlik inşasına ya da mevcut ulusal kimliğini daha çok sahiplenip yüceltmesine sebep olmuştur. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçi akımların, toplumlardaki etkisi buna örnektir.Kimliği inşa etme sürecinin başında dil gelmektedir. Dil hem birey için hem toplum için iletişim ve gelişimin aracıdır. Bu nedenle toplumlar kimlik inşasını dil üzerinden sağlamaktadır. Dilin toplumu şekillendiren ve toplumun kimlik inşasında rol oynayan tarafını ele alarak bu çalışmada Türk ulusal bilincinin oluşumunda dilin önemi üzerinde durulmuştur. Toplumun kırılma noktalarının, Türk Dil Kurumu’nun ve Güneş Dil Teorisi’nin ulusal kimliğin oluşumundaki belirleyici faktörlerinin üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Nationalidentity is one of the greatest conditions that nations must have in order to surviveper manently. A wide and rich history, a fairly favorable geographic allocation, thein teraction of civilizations and cultures occurring during historical periods play an important role in the formation of Turkish identity.Regionaland national breaking points have caused societies to build identity or to take owner ship and glorify their existing national identity more. The effect of then ationalist move mentst hate mergedafterthe French Revolution on societies is an example of this.Language is at the beginning of theprocess of building identity. Language is a means of communication and development for both thein dividual and society. For this reason, societies provideidentity construction through language. This study focuses on theim portance of language in the formation of Turkish national consciousness by add ressing the aspect of language that shapessociety and plays a role in the construction of identity. It is focused on the breaking points of society,  the Turkish Language Institution and the Güneş Language Theory as the determining factors in the formation of national identity.

Keywords