TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDEKİ ALGI VE MOTİVASYONLARIN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-130
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-12 07:29:16.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 61-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; öğrencilerin turizm rehberliği bölümünü seçmelerindeki algı ve motivasyonların belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak,  bir nicel araştırma yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, çalışma evreninin %53’üne tekabül eden, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği bölümünde eğitim gören 221 öğrenciden oluşmaktadır. Anketten elde edilen verilerin analiz edilmesi için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu kapsamda Faktör Analizi, Güvenilirlik T Testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; turizm rehberliği öğrencilerinden birinci sınıfların algı ve motivasyonları, diğer gruplardan yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda en düşük motivasyona sahip olan 4. sınıf öğrencileri olmuştur. Bunun yanında erkek öğrencilerin rehberlik bölümünü seçme algısının kadın öğrencilerin algısından yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study; The aim of this study is to determine the perceptions and motivations of students towards choosing the tourism guidance department. Questionnaire method, which is a quantitative research method, was used as a data collection method in the research. The sample of the research consists of 221 students studying at Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Tourism, Department of Tourism Guidance, and this student corresponds to 53% of the population. SPSS statistical package program was used in the analysis of the data obtained from the questionnaire. In this context, Factor Analysis, Reliability T-Test, ANOVA, Correlation and Regression Analyzes were performed. As a result of analyzes made; It has been concluded that the perception and motivation of first year tourism guidance students are higher than the other groups. At the same time, it was the 4th grade students who had the lowest motivation. In addition, it was observed that male students' perceptions of choosing the guidance department were higher than female students.   

Keywords