BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE UYGULANAN UYUM EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 215-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada; bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan uyum eğitim programına yönelik öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması yöntemine dayanan araştırmada “iç içe geçmiş tek durum deseni” kullanılmıştır. Araştırma grubunu, bilim ve sanat merkezinde, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle eğitim almaya başlamış ilkokul düzeyindeki 40 özel yetenekli öğrenci, 18 öğretmen, 4 kurum yöneticisi ve 24 öğrenci velisi oluşturmuştur. Araştırma grubu; toplam 86 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada veriler; “Öğrenci Odak Grup Görüşme Formu”, “Öğretmen Görüşme Formu”, “Yönetici Görüşme Formu” ve “Veli Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesindeki (MEB, 2022) uyum eğitim programının amaçları doğrultusunda oluşturulan araştırma soruları veri analizinin çerçevesini oluşturmuş ve bu çerçeveye dayalı olarak kodlar ve temalar belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin uyum eğitim programıyla ilgili düşüncelerinin, belirlenen bazı sorunlar olmasına rağmen genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Merkezlerde uygulanan diğer eğitim programlarının da benzer şekilde incelenmesine dayalı çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study;  it was aimed to determine the opinions of teachers, students, administrators and parents about the orientation training program implemented in science and art centers. In the research based on the case study method, "single-case embedded design" was used. The research group consisted of 40 gifted primary school students, 18 teachers, 4 institution managers and 24 parents of students, who started to receive education in the science and art center as of the 2021-2022 academic year. Research group; consists of 86 participants in total. Data in the research; It was collected through "Student Focus Group Interview Form", "Teacher Interview Form", "Administrator Interview Form" and "Parent Interview Form". The data obtained from the research were analyzed by content analysis. The research questions created in line with the aims of the orientation training program in the Science and Art Centers Directive (MEB, 2022) formed the framework of the data analysis, and codes and themes were determined based on this framework. According to the findings obtained in the research, it was concluded that the opinions of the students, teachers, administrators and parents who were interviewed about the orientation training program were generally positive, although there were some identified problems. It is recommended to carry out studies based on a similar examination of other training programs implemented in the centers.

Keywords