ÇALIŞANLARIN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ DUYGUSAL BAĞLILIK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 353-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşmenin her alanda etkisini göstermesiyle birlikte işletmeler; dijitalleşmeye yapılan yatırımların ne kadar anlamlı olduğunu, iş sonuçlarına olumlu etkilerinin olup olmadığını, bu alanda yapılacak yatırımların iş sonuçlarına etkisinin ne olacağını tartışmaktadır. Araştırmanın amacı, çalışanların dijital teknolojiye yönelik algılarının, iş sonuçlarından olan iş performansı ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla yapılan çalışma Türkiye’de perakende sektöründe yer alan bir zincir perakende şirketi bünyesinde görev yapan 415 beyaz yakalı çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Toplanan verilerin analizinde IBM SPSS AMOS Sürüm 24 ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda; çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının örgüte duygusal bağlılık ve bireysel performans üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the impact of digitalization in every sector, business; It discusses how important investments in digitalization are, whether it has a positive impact on business outcomes, and how investments in this sector will have an impact on business outcomes. The aim of the research is to study the effects of employees' perceptions of digital technology on job performance and emotional attachment, which are included in job outcomes. To this end, the study was conducted with the participation of 415 white-collar employees working within a Chinese retail company in the Turkish retail sector. IBM SPSS AMOS version 24 and the Structured Equation Model (SEM) were used to analyze the collected data. Search result; It has been determined that employees' attitudes towards digital technology have a positive and significant impact on their emotional connection to the organization and individual performance.

Keywords