BANKALARIN ÇEKİRDEK DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Author:

Number of pages: 170-186
Year-Number: 2022-128

Abstract

Her ekonomide tasarrufların değerlendirilmesi, reel sektörün desteklenmesi ekonomik büyüme ve kalkınma açısından bankacılık sektörü hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2002-2019 dönemi için Türkiye’de faaliyet gösteren 21 mevduat bankasının çekirdek dışı yükümlülüklerini etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yer alan ticari bankaların çekirdek dışı yükümlülükleri üzerinde etkili olan faktörler hem ana örneklem açısından hem de alt örneklemler (küçük-büyük bankalar, yerli-yabancı bankalar ve borsada işlem gören-işlem görmeyen bankalar) açısından detaylı olarak analiz edilmiştir. Driscoll-Kraay Sabit Etkiler panel veri tahmincisi kullanılarak gerçekleştirilen analizler sonucunda Türk ticari bankalarının çekirdek dışı yükümlülüklerini etkileyen faktörlerin banka alt örneklemlerine göre önemli derecede farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In every economy, the banking sector is of vital importance in terms of making use of savings, supporting the real sector, and economic growth and development. In this study, it is aimed to determine the factors affecting the non-core liabilities of 21 deposit banks operating in Turkey for the 2002-2019 period by panel data analysis. The factors affecting the non-core liabilities of the commercial banks in the study are analyzed in detail both in terms of the main sample and in terms of sub-samples (small-largebanks, domestic-foreign banks, and listed and non-listed banks). In the analysis performed using the Driscoll-Kraay Fixed Effects panel data estimator, it has been determined that the factors affecting the non-core liabilities of Turkish commercial banks differ significantly according to the bank sub-samples.

Keywords