BANKALARIN ÇEKİRDEK DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-23 08:20:56.0
Language : Türkçe
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 170-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her ekonomide tasarrufların değerlendirilmesi, reel sektörün desteklenmesi ekonomik büyüme ve kalkınma açısından bankacılık sektörü hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2002-2019 dönemi için Türkiye’de faaliyet gösteren 21 mevduat bankasının çekirdek dışı yükümlülüklerini etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yer alan ticari bankaların çekirdek dışı yükümlülükleri üzerinde etkili olan faktörler hem ana örneklem açısından hem de alt örneklemler (küçük-büyük bankalar, yerli-yabancı bankalar ve borsada işlem gören-işlem görmeyen bankalar) açısından detaylı olarak analiz edilmiştir. Driscoll-Kraay Sabit Etkiler panel veri tahmincisi kullanılarak gerçekleştirilen analizler sonucunda Türk ticari bankalarının çekirdek dışı yükümlülüklerini etkileyen faktörlerin banka alt örneklemlerine göre önemli derecede farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In every economy, the banking sector is of vital importance in terms of making use of savings, supporting the real sector, and economic growth and development. In this study, it is aimed to determine the factors affecting the non-core liabilities of 21 deposit banks operating in Turkey for the 2002-2019 period by panel data analysis. The factors affecting the non-core liabilities of the commercial banks in the study are analyzed in detail both in terms of the main sample and in terms of sub-samples (small-largebanks, domestic-foreign banks, and listed and non-listed banks). In the analysis performed using the Driscoll-Kraay Fixed Effects panel data estimator, it has been determined that the factors affecting the non-core liabilities of Turkish commercial banks differ significantly according to the bank sub-samples.

Keywords


 • Agnes, C. & Dana. H. (2008). C. S. Do Core And Non-Core Cash Flows From Operations Persist Differentially In Predicting Future Cash Flows?. Rev Quant FinanAcc, 31:29– 53.

 • Akdoğan, K., Kaya Ekşi, N. & Ekşi, O. (2021). Determinants of Non-Core Liabilities of Banks in Emerging Markets in the Post-Crisis Era. Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, 35:1, 68-86.

 • Akdoğan, K., & Yıldırım, B. D. (2014). Non-Core Liabilities as an Indicator of Systemic Risk and a Liquidity Stress Test Application on Turkish Banking System. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 29:338, 39-66.

 • Anselin, L. (2001). Spatial Effects in Econometric Practice in Environmental and Resource Economics. American Journal of Agricultural Economics, 83:3, 705–710.

 • Aydemir, R., Övenç, G. & Koyuncu, A. (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Mevduat Oranı, Çekirdek Dışı Yükümlülükler ve Kârlılık: Dinamik Panel Modelinden Bulgular. Ege Academic Review, 18:3, 495-506.

 • Aydın, Y. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.

 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47:1, 239–253.

 • Demirölmez, B. & Tunç, G. İ. (2018). Determinants Of Non-Core Liabilities In The Turkish Banking System. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.s.63.

 • Gochoco-Bautista, M. S. (2020). Global Liquidity, Global Risk Appetite, And The Risk of Credit And Asset Booms. The Philippine Review of Economics, 57:2: 146-169.

 • Hahm, J., Shin, H. & Shin, K. (2014). Non-Core Bank Liabilities And Vulnerability to Crisis: Implications for Asia. In Global Shock, Risks, and Asian Financial Reform. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 74-101.

 • Hahm, J.,Shin, H. & Shin, K. (2013), Noncore Bank Liabilitiesand Financial Vulnerability. Journal of Money, CreditandBanking, 45:3-36.

 • He, X., Xiong, D., Khalifa, W.M. & Li, X. (2021). Chinese Banking Sector: a Major Stakeholder in Bringing Fourth Industrial Revolution in the Country. Technological Forecasting and Social Change, 165, 120519.

 • Ikpesu, F. (2021). Banking Sector Credit, Inflation and Growth In Sub-Saharan African Countries. Journal of Transnational Management, 26:3, 164-178.

 • Kazaz, G. (2022). Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Journal of Bankingand Financial Research, 9:1, 20-42.

 • Kazaz, G. (2020). Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Banka Sisteminin İstikrarına Etkileri: Yükselen Ekonomiler ve Türkiye. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 7:1,42-59.

 • Keskin, H. İ. & Aksoy, E. (2019). OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54:1, 1-20.

 • Kılınç, Z., Karasoy, H.G. & Yücel, E. (2013). Non-Core Bank Liabilities And Credit Growth: Evidence From An Emerging Economy. Global Banking, Financial Markets and Crises. International Finance Review, 14, 71-90.

 • Loutskina, E. & Strahan, P. E. (2015). Financial Integration, Housing, And EconomicVolatility. Journal of Financial Economics, 115:1, 25–41.

 • Pesaran, H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics Working Paper, 435.

 • Pesaran, H. (2007). A Simple Panel UnitRoot Test in The Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22:2, 265-312.

 • Pontines, V. & Siregar, R. (2007). Non-Core Liabilities and Monetary Policy Transmission in Indonesia During the Post-2007 Global Financial Crisis. CAMA Working 78.

 • Robertson, D. & Symons, J. (2000). Factor Residuals in SUR Regressions: Estimating Panels Allowing for Cross Sectional Correlation. Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.

 • Schin, H.S. (2011). Macro prudential Policies Beyond Basel III, BIS Papers No 60.

 • Tatoğlu Yerdelen, F. (2020). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul, Beta Yayınları.

 • Victor, P. & Reza Y. S. (2019). Non-Core Liabilities And Interest Rate Pass-Through: Bank- Level Evidence From Indonesia, Applied Economics, 51:25, 2703-2714,

 • Yılmaz, F. (2020). How do Credits Dollarize? The Role of Firm’s Natural Hedges, Banks’ Core and Non-Core Liabilities, Economics Letters, 188, 108992.

 • Yılmaz, E. & Süslü, B. (2016). TurkishNon-Core Bank Liabilities. South-Eastern Europe Journal of Economics, 1, 75-92.

 • Wang, K. Huang, W., Wu, J. & Liu, Y. N. (2014). Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive

                                                                                                    
 • Article Statistics