OBEZİTE VE ŞİDDET

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 312-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde birçok ruhsal hastalığın oluşmasında sosyolojik, kültürel olduğu gibi biyolojik temellerin üzerinde de durulmakta ve tüm boyutların iç içe olduğu düşünülmektedir. Alanda yapılan çalışmalara göre, beslenmenin duygu durumu ve davranışları etkileyerek şiddet olgusunda rolü olduğu bilinmektedir. Toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan şiddet olgusunun oluşumunun önlenebilmesi sürecine katkı olması amacıyla, biyolojik bilgi birikiminin gözden geçirilerek holistik yaklaşımın önemi vurgulanmış ve obezitenin şiddet ile ilişkisine yönelik bilgiler derlenmiştir. Araştırmalar, beslenme ile obezite, obezite ile de şiddet arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bazı beslenme türlerine bağlı olarak ortaya çıkan yeme bozukluklarının şiddet dürtüsünü başlattığı ve/veya artırdığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda yetersiz beslenmenin insan organizmasını zayıflatarak, ruhsal hastalıklara daha kolay yakalanılmasına neden olurken, buna karşılık vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla kalori alınmasının da organizmanın dengesini bozarak obeziteye yol açtığı ve birçok fiziksel hastalığın yanında bireylerde davranışsal değişikliklere sebep olduğu da gözlenmiştir. Şiddet ve obezitenin psikolojik, davranışsal, ekonomik ve tıbbi sonuçları vardır. Günümüzde koruyucu sağlık programları arasında yer alan yeterli ve dengeli beslenme konusunun, şiddet olgularının önlenmesinde bütüncül olarak değerlendirilmesi ile ruhsal yönden iyilik halinin sağlanmasına katkıda bulunulacağı düşünülmekte ve şiddetin etyolojisi ile derinlemesine bilgiler sunulan çalışmamızın, literatüre yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, in the formation of many mental illnesses, sociological and cultural as well as biological bases are emphasized and all dimensions are thought to be intertwined. According to studies conducted in the field, it is known that nutrition has a role in violence by affecting mood and behavior. In order to contribute to the process of preventing the occurrence of violence, which is a social problem, the importance of the holistic approach has been emphasized by reviewing the biological knowledge and information on the relationship between obesity and violence has been compiled. Studies show that there is a relationship between nutrition and obesity, and between obesity and violence. Eating disorders that occur due to certain types of nutrition are thought to initiate and/or increase the urge to violence. In the studies, it has been observed that while malnutrition weakens the human organism and causes mental diseases to be caught more easily, on the other hand, taking more calories than the body needs causes obesity by disrupting the balance of the organism and causes behavioral changes in individuals as well as many physical diseases. Violence and obesity have psychological, behavioral, economic and medical consequences. It is thought that the issue of adequate and balanced nutrition, which is among the preventive health programs today, will contribute to the provision of mental well-being by evaluating the violence cases holistically, and it is thought that our study, which provides in-depth information on the etiology of violence, will benefit the literature.

Keywords