OBEZİTE VE ŞİDDET

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 19:42:17.0
Language : Türkçe
Konu : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Number of pages: 312-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde birçok ruhsal hastalığın oluşmasında sosyolojik, kültürel olduğu gibi biyolojik temellerin üzerinde de durulmakta ve tüm boyutların iç içe olduğu düşünülmektedir. Alanda yapılan çalışmalara göre, beslenmenin duygu durumu ve davranışları etkileyerek şiddet olgusunda rolü olduğu bilinmektedir. Toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan şiddet olgusunun oluşumunun önlenebilmesi sürecine katkı olması amacıyla, biyolojik bilgi birikiminin gözden geçirilerek holistik yaklaşımın önemi vurgulanmış ve obezitenin şiddet ile ilişkisine yönelik bilgiler derlenmiştir. Araştırmalar, beslenme ile obezite, obezite ile de şiddet arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bazı beslenme türlerine bağlı olarak ortaya çıkan yeme bozukluklarının şiddet dürtüsünü başlattığı ve/veya artırdığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda yetersiz beslenmenin insan organizmasını zayıflatarak, ruhsal hastalıklara daha kolay yakalanılmasına neden olurken, buna karşılık vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla kalori alınmasının da organizmanın dengesini bozarak obeziteye yol açtığı ve birçok fiziksel hastalığın yanında bireylerde davranışsal değişikliklere sebep olduğu da gözlenmiştir. Şiddet ve obezitenin psikolojik, davranışsal, ekonomik ve tıbbi sonuçları vardır. Günümüzde koruyucu sağlık programları arasında yer alan yeterli ve dengeli beslenme konusunun, şiddet olgularının önlenmesinde bütüncül olarak değerlendirilmesi ile ruhsal yönden iyilik halinin sağlanmasına katkıda bulunulacağı düşünülmekte ve şiddetin etyolojisi ile derinlemesine bilgiler sunulan çalışmamızın, literatüre yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, in the formation of many mental illnesses, sociological and cultural as well as biological bases are emphasized and all dimensions are thought to be intertwined. According to studies conducted in the field, it is known that nutrition has a role in violence by affecting mood and behavior. In order to contribute to the process of preventing the occurrence of violence, which is a social problem, the importance of the holistic approach has been emphasized by reviewing the biological knowledge and information on the relationship between obesity and violence has been compiled. Studies show that there is a relationship between nutrition and obesity, and between obesity and violence. Eating disorders that occur due to certain types of nutrition are thought to initiate and/or increase the urge to violence. In the studies, it has been observed that while malnutrition weakens the human organism and causes mental diseases to be caught more easily, on the other hand, taking more calories than the body needs causes obesity by disrupting the balance of the organism and causes behavioral changes in individuals as well as many physical diseases. Violence and obesity have psychological, behavioral, economic and medical consequences. It is thought that the issue of adequate and balanced nutrition, which is among the preventive health programs today, will contribute to the provision of mental well-being by evaluating the violence cases holistically, and it is thought that our study, which provides in-depth information on the etiology of violence, will benefit the literature.

Keywords


 • Abe, S., Okumura, A., Mukae, T., Nakazawa, T., Niijima, S., Yamashiro, Y., & Shimizu, T. (2009). Depressive tendency in children with growth hormone deficiency. Journal Pediatric Child Health, 45(11), 636-40.

 • Abiles, V., Rodriguez-Ruiz, S., Abiles, J., Mellado, C., Garcia, A., Perez de la Cruz, A., & Fernandez-Santaella, M.C. (2010). Psychological characteristics of morbidly obese candidates for bariatric surgery. Obesity Surgery, 20, 161-167.

 • Akalın, P.P., Başpınar, Bucak, M.N., & Çoyan, K. (2011). Hayvanlarda beta endorfinin üreme sistemi ile ilişkisi. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-61.

 • Akçakaya, A., Koç, B., & Ferhatoğlu F. (2012). Tiroid anatomisi ve cerrahi yaklaşım. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(1), 1-9.

 • Alaçam, H., Karadağ, R.F., & Şengül, A.C. (2013). Obezite ve psikiyatri. Türkiye Klinikleri Journal of Endocrinology Special Topics, 6(1), 18.

 • Alphan, M.E. (2003). Obezitenin tedavisinde sağlıklı beslenme davranışı. Actual Medicine, 11(5), 26-40.

 • Antipatis, V.J., & Gill, T.P. (2002). Küresel bir sorun olarak obezite. İçinde P Bjorntorp (Ed.), International Textbook of Obesity. 3-4. Wiley.

 • Arıca, S.G., Arıca, V., Arı, M., & Özer, C. (2011). Adolesanda yeme bozuklukları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2(5), 1-10.

 • Behan, L. A., Monson, J. P., & Agha, A. (2011). The interaction between growth hormone and thyroid axis in hypopituitary patients. Clinical Endocrinol, 74, 281-8.

 • Blanchette, S., Marceau, P., Biron, S., Brochu, G., & Tchernof, A., (2006). Circulating progesterone and obesity in men. Hormone and Metabolic Research, 38(5), 330-335.

 • Cohen, S., & Janicki-Deverts, D., (2012). Who’s stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples from 1983, 2006, and 2009. Journal of Applied Social Psychology, 42, 1320-1334.

 • Çelik, H., & Kocabıyık, O. O. (2014). Genç yetişkinlerin saldırganlık ifade biçimlerinin cinsiyet ve bilişsel duygu düzenleme tarzları bağlamında incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 139-155.

 • Dabbs, J. M., & Hargrove, M. F. (1997). Age, testesterone, and behavior among female prison inmates. Psychosomotic Medicine, 59(5), 477-480.

 • Daniels, S. R., Hassink, S. G., Abrams, S. A., Corkins, M.R., de Ferranti, S.D., Golden, N.H., Maggei S. E., & Schwarzenberg, S. J. (2015). The role of the pediatrician in primary prevention of obesity. Pediatrics, 136(1), 275-92.

 • Drewa, T., Olszewska-Slonına, D., & Chlosta, P., (2011). Testosterone replacement therapy in obese males, Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 68(5), 623-627.

 • Ekinci, F., & Uzuner, A. (2012). Çocuklarda obezite ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki. Turkish Family Physician, 3(2), 30-33.

 • Eklund, J., Alm, P. O., & Klinteberg, B. (2005). Monoamine oxidase activity and tri- iodothyronine level in violent offenders with early behavioural problems. Neuropsychobiology, 52, 122-129.

 • Fardet, L., & Feve, B., (2014). Systemic glucocorticoid therapy: a review of its metabolic and cardiovascular adverse events. Drugs, 74(15), 1731-45.

 • Favero, G., Franceschetti, L., Buffoli, B., Moghadasian, M.H., Reiter, R.J., Rodella, L.F., & Rezzani, R., (2017). Melatonin: Protection against age–related cardiac pathology. Ageing Research Reviews., 35, 336-349.

 • Fleenor, D. E., & Freemark, M. (2001). Prolactin induction of insulin gene transcription: roles of glucose and signal transducer and activator of transcription 5. Endocrinology, 142(7), 2805-10.

 • Ganley, R.M. (1989). Emotion and eating in obesity: a review of the literature. International Journal of Eating Disorders, 8, 343-361.

 • Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

 • Jacquelyn, H. (2015). Flaskerud mood and food. Issues in Mental Health Nursing, 36, 307-10.

 • Kaplan, J. R., Muldoon, M. F., Manuck, S. B., & Mann, J. J. (1997). Assessing the observed relationship between low cholesterol and violence-related mortality. Implications for suicide risk. Annals of The New York Academy of Sciences, 836, 57-80.

 • Kayaalp, A. (2009). Kayaalp Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Yayıncılık.

 • Kelly, D. M., & Jones ,T. H., (2015). Testosterone and obesity, Obesity Reviews 16, 581-606.

 • Kesebir, S., & Aksoy, A. E. (2010). Üreme hormonları ve duygudurum bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(3), 281-307.

 • Kocacık, F. (2001). Şiddet Olgusu üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 1-7.

 • Kokkoris, P., & Pi Sunyer, F. X., (2003). Obesity and endocrine disease. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 32(4), 895-14.

 • Kopelman, P. G. (1994). Hormones and obesity. Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism, 8(3), 549-560.

 • Kopelman, P. G. (2000). Physiopathology of prolactin secretion in obesity. International Journal of Obesity, 24(2), 104-8.

 • Köylü, H. (2017). Sağlık bilimleri için temel fizyoloji (ss. 291-320). İstanbul Tıp Kitabevleri.

 • Kubilay, A. (2010). IRS 2 gen polimorfizmi ile obezite arasındaki ilişki (Tez No. 267294) [Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

 • Kurtoğlu, S., Akın, M. A., & Akın, L. (2013). Büyüme hormonunun metabolik ve yaşam kalitesine etkileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 7(3), 156-161.

 • Leoni, V., & Caccia, C. (2015). The impairment of cholesterol metabolism in Huntington disease. Biochimica et Biophysica Acta, 1851(8), 1095-105.

 • Liu J, & Wuerker A. (2005). Biosocial bases of aggressive and violent behavior-implications for nursing studies. International Journal of Nursing Studies, 42(2), 229-241.

 • Manda, K., & Reiter, R.J. (2010). Melatonin maintains adult hippocampal neurogenesis and cognitive functions after irradiation. Progress in Neurobiology, 90(1), 60-8.

 • Martin, M. G., Pfrıeger, F., & Dotti, C. G. (2014). Cholesterol in brain disease: Sometimes determinant and frequently implicated. EMBO Reports, 15(10), 1036-52.

 • McCance, K. L., & Shelby, J. (1994). Stress and disease. İçinde: K. L. McCance, & S. E. Huether (Eds.), Pathophysiology of diseases (4. baskı, ss. 299-317). Mosby-Year Book.

 • Meng, J. F., Shi, T. C., Song, S., Zhang, Z. W., & Fang, Y. L., (2017). Melatonin in grapes and grape-related foodstuffs: A review. Food Chemistry, 231, 185-191.

 • Nanda, A. S., Dobson, H., & Ward, W. R. (1990). Relationship between an increase in plasma cortisol during transportinduced stress and failure of oestradiol to induce a luteinising hormone surge in dairy cows. Research in Veterinary Science, 49(1), 25-28.

 • Nazlıcan, E. (2008). Adana ili Solaklı ve Karataş merkez sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 20-64 yaşları arası kadınlarda obezite ve ilişkili risk faktörlerinin incelenmesi (Tez No. 224982) [Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

 • Noyan, A. (2004). Yaşamda ve hekimlikte fizyoloji (15. Baskı). Meteksan Matbaacılık.

 • Oflaz, F., & Yıldırım, N. (2020). Psikiyatri hemşireliği sertifika konuları. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

 • Özbaş, A. A., & Gürhan, N. (2020). Psikiyatri hemşireliği ileri düzey uygulamalar için psikoterapi kanıta dayalı uygulama rehberi. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

 • Özcan, C. T., & Gürhan, N. (2016). Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin temelleri kanıta dayalı uygulama bakım kavramları (ss. 694-716). Akademisyen Tıp Kitabevi.

 • Prasad, C. (1998). Food, mood and health: a neurobiological outlook. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 31, 1517-27.

 • Resch, M., Haasz, P., & Sido, Z. (1998). Obesity as psychosomatic disease. European Psychiatry, 13(4), 315.

 • Romano, A. M., & Lothian, J. A. (2007). Promoting, protecting and supporting normal birth: A look at the evidence. JOGNN, 37(1), 94-105.

 • Seidell, J. C. (2000). Yağ topografisi. İçinde P. G. Stock, & J. M. (Eds.), Klinik obezite (ss. 158- 176). Tekin Ciltevi.

 • Sınar, D. S., Acar, N. E., & Yıldırım, İ. (2020). Enerji Metabolizması, obezite ve hormonlar. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 30-60.

 • Soderstrom, H., & Formsan, A. (2004). Elevated triiodothyronine in psychopathy-possible physiological mechanisms. Journal of Neural Transmission, 111(6), 739-744.

 • Strauss, J., Barbieri, R. (2004). Yen and Jaffe’s Reproductive Endocrinology (5. Baskı). Saunders.

 • Sullivan, P. W., Ghushchyan Ben V. H., & Joseph, R (2008). The impact of obesity on diabetes, hyperlipidemia and hypertension in the United States. Quality Life Research, 17(8), 1063-1071.

 • Swinbourne, J. M., & Touyz, S.W. (2007). The co‐morbidity of eating disorders and anxiety disorders: A review. European Eating Disorders Review, 15(4), 253-74.

 • Szewczyk-Golec, K., Wozniak, A., & Reiter, R. J. (2015). Inter-relationships of the chronobiotic, melatonin, with leptin and adiponectin: implications for obesity. Journal of Pineal Research, 59(3), 277-291.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı. (2010). ‘’Türkiye obezite (şişmanlık) ile mücadele ve kontrol programı (2010-2014)’’.

 • Thomas, B. (2001). Mental illness. Manual of Dietetic Practice (3. baskı). Blackwell Publishing.

 • Vardar, E., & Erzengin, M. (2011). Ergenlerde yeme bozukluklarının yaygınlığı ve psikiyatrik eştanıları: iki aşamalı toplum merkezli bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(4), 205212.

 • Virkkunen, M., Rawlings, R., Tokola, R., Poland, R. E., Guidotti, A., Nemeroff, C., Bisette, G., Kalogeras, K., Karonen, S. L., & Linnoila, M. (1994). CSF biochemistries, glucose metabolism, diurnal activity rhythms in alcoholic, violent offenders, fire setters, and healty volunters. Archives of General Psychiatry, 51(1), 20-27.

 • Volavka, J. (1999). The neurobiology of violence. Journal of Neuropsychiatry Clinical Neuroscience, 11(3), 307-314.

 • Weltman, A., Weltman, J. Y., Hartman, M. L., Abbott, R. D., & Rogol, A. D., (1994). Relationship between age, percentage body fat, fitness, and 24-hour growth hormone release in healthy young adults: effects of gender. Journal of Clinical Endocrinol Metabolism, 78(3), 543-8.

 • Williams, G. H., Dluhy, R. G. (2004). Disorders of the adrenal cortex. İçinde D. L. Kasper, J. L. Jameson, E. Braunwald, A. S. Fauci, S. L. Hauser, D. L. Longo (Eds.), Harrison's principles of internal medicine (16. baskı, ss. 2127-2147). McGraw-Hill Medical

 • Wiper-Bergeron, N., Wu, D., Pope, L., Schild-Poulter, C., & Hache, R. J., (2003). Stimulation of preadipocyte differentiation by steroid through targeting of an HDAC1 complex. EMBO Journal, 22(9), 2135-2145.

 • World Health Organization-Obesity and overweight-Fact sheet N°311. (2020, Mayıs). LinkedIn. http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en

 • World Health Organization (2002). World Report on Violence and Health. Geneva.

 • Yen, P. K. (2005). Depression-the diet connection. Geriatric Nursing, 26(6), 143-4.

                                                                                                    
 • Article Statistics