ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF UZAKTAN EĞİTİM KONUŞMA KAZANIM ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-07 19:42:11.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 291-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin konuşma alanına yönelik uzaktan eğitim konuşma kazanım önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel model kullanılarak tasarlanmıştır. Doküman incelemesi ile yurt içi ve yurt dışı eğitim programları, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve ilgili alanyazın incelenerek taslak form oluşturulmuştur. Taslak formda 105 kazanım maddesi yer almaktadır.   Taslak form oluşturulurken kazanımların öğrenci merkezli olması, düzeye uygun fiil ve bilişsel görevi vurgulaması, derste uygulanabilir olması şeklinde sıralanabilen kazanım oluşturma ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Beşinci sınıf uzaktan eğitim konuşma becerisine yönelik kazanımların belirlenmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Alan uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda taslak forma son şekli verilmiştir.  Beşinci sınıf uzaktan eğitim konuşma becerisi için hazırlanan taslak formun çevrim içi ders kazanımları ve dijital konuşma için örnek oluşturulacağı ve “Ortaokul Beşinci Sınıf Uzaktan Eğitim Konuşma Kazanım Önerileri” nin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to suggest some speaking skill outcomes of remote learning for the fifth grade students. This study was designed by using qualitative research model. With document analysis method the draft form was generated by reviewing national and international education programs, The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and related literature. There are 105 learning outcome items in the draft form. When the draft form was generated the learning outcome constructing principles, which are being student-centered, emphasizing the suitable verbs and the cognitive functions for the students’ level and being applicable in the lesson, were taken into consideration. In determining the speaking skill outcomes of remote learning for the fifth grade students the expert opinion was referred. Final form was constructed by the remarks of the domain experts. The online lesson learning outcomes of the draft form, which were prepared for the remote learning speaking skill for the fifth grade students, are thought that they can be the samples for digital speaking. The Proposals of Speaking Skill Outcomes of Remote Learning for  the Fifth Grade Students are thought to contribute to the field.

Keywords


 • Arı, G. (2016). Türkçe dersi ( 1-8. sınıflar) öğretim programı sözlü iletişim öğrenme alanındaki kazanımlara eleştirel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 235-253.

 • Ateş, V. (2010). Gazi Üniversitesi uzaktan eğitim programlarında kullanılmakta olan öğrenme yöntem sisteminin ders verenlerler açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • Bağcı Ayrancı, B. (2016). Konuşma, Konuşma Eğitimi ve Türkçe Programlarındaki Yeri . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 15-24

 • Bakker, S. (2019). Creating measurable learning objectives. Engaging Students: Essays in Music Pedagogy, 8.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş., Demirel, & Ebru. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirüs pandemic. Asian Journal of Distant Education, 1(5), 1-5.

 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) salgını ve pedagojik yansımaları: Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-52.

 • Cömert, Ö. B. (2017). 2017 Türkçe dersi öğretim programında yer alan ortaokul düzeyindeki (5,6,7 ve 8. sınıflar) konuşma becerisi kazanımlarına yönelik bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1331-1334.

 • Çifci, M., Batur, Z., & Duru, K. (2017). Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarının konuşma becerisi açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 12(6).

 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.

 • Deniz, K., Karagöl, E., & Tarakçı, R. (2019). Konuşma kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(4), 1257-1269.

 • Denzin, N., & Lincoln, Y. (1998). The Lanscape of qualitative research: Therioer abd issues. sage: Thousands oaks.

 • Edlandson, D. A., L., H. E., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. New Delgi: CA: Sage.

 • Güneş, F. (2020). Türkçe öğretiminde hazırlıksız konuşma sorunu. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 5(2), 109-124.

 • Güünther, J. (2007). Dijital natives & Dijital Immıgrants. Hamburg: Studienverlag.

 • Güzel, A., & Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programına (6,7,8. sınıflar) eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimini Dergisi, 1(1), 45-52.

 • Hotaman, D. (2020). Online eğitmin başarısı açısından biçimlendirici değerlendirmenin önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 730-738

 • Kapanadze, D. Ü. (2018). 2018 Türkçe öğretim programındaki kazanımların üst düzey düşünme becerileri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim, 48(223), 83-111.

 • Kapil, Y., & Roya, A. (2014). A critical evaluation of generation Z at workplaces. Internation Journal of Social Relevance and Concern, 2(1), 10-14.

 • Kaplan, K., & Gülden, B. (2021). Öğretmen görüşlerine göre salgın (Covid-19) dönemi uzaktan eğitim ortamında Türkçe eğitimi. RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 233-258.

 • Kara, N., & Ceran, D. (2021). Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde konuşma becerisine yönelik görüşleri. ROUTE Educational & Social Journal, 8(2), 98-110.

 • Karakuş, N., Esendemir, N., Ucuzsatar, N., & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Türkçe dersleri özelinde uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ana Dili Eğitim Dergisi, 9(3), 9331011.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

 • Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitme nasıl bakıyor? bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.

 • Kemiksiz, Ö. (2019). Türkçedeki deyimlerde konuşma becerisi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 435-461.

 • Keskin, M., & Kaya, D. Ö. (2020). Covid 19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 170-189.

 • Kurudayıoğlu, M., & Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496.

 • McKenna, K. Y., Green, A. S., & Gleason, M. E. (2002). Relationship formation on the internet: what's the big attraction? Journal of Social Issues, 58(1), 9-31.

 • MEB. (1981). Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı. Tebliğler Dergisi.

 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Ankara: Devlet Kitapları Müdüriüğü Basımevi.

 • MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Özalkan, G. Ş. (2021). Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: pandemi sürecinde sosyal bilimler eğitimini yeniden düşünmek. IJEASS, 4, 18-26.

 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Öncü Kitap.

 • Özbay, M., & Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(2), 31-40.

 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

 • Özgül, E., Ceran, D., & Yılmaz, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 395-412.

 • Öztürk, B. K., & Altuntaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademede konuşma eğitimine yönelik öğretmen görüşleri: Nitel bir çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmalar Araştırmaları Dergisi, 1(2), 342-356.

 • Prensky, M. (2001). Dijital natives, dijital ımmıgrants . part 1, 2-6.

 • Sak, R., Sak, İ. T., Şendil, Ç. Ö., & Nas, E. (2021). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 227-250.

 • Sallabaş, M. E. (2011). Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerisine etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Sarı, H. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 121-128.

 • Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid 19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, 6(4), 37-54.

 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Söylemez, Y. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 345-384.

 • Sprenger, M. (2010). Brain-based teaching ın the dijital age. Alexandria: ASCD.

 • Şen, F., & Ünal, F. T. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimdeki Konuşma Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlar. ROUTE Educatıonal &Social Journal, 8(6), 139151.

 • Şimsek, Ş. (2020). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Anlatımına Dayalı Etkinlikler Yönünden Karşılaştırılması. Kastamonu Educatıon Journal, 28(18), 2125-2135

 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayıncılık.

 • Şimşek, Ş., & Demirel, İ. F. (2020). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Anlatıma Dayalı Etkinlikler Yönünden Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(5), 2125-2135.

 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coranavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

 • Temizkan, M. (2014). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 90-112

 • Temizkan, M., & Atasoy, A. (2016). Konuşma Becerisinde Aşamalı Gelişim Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler

 • Twenge, J. M., Compbell, S. M., Hoffman, B. J., & E.Lance, C. (2010). Generational differences in workvalues: Leisure and extrinsic value sincreasing social and intrinsic values decrasing. Jaurnal of management, 36(5), 1117-1142.

 • Ünsal, F., & Benzer, A. (2019). Konuşma Eğitiminin Program ve Ders Kitabı Ekseninde Uygulamaya Yansıması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 647-662.

 • Yıldırım, A., & Şimsek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemler. Ankara: Seckin.

 • Yurdakul, İ. H. (2021). Dijital konuşma eğilimi ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Turkish Studies, 16(5), 2529-2549.

                                                                                                    
 • Article Statistics