TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE: FİNANSAL GELİŞME, YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ VE DOĞAL KAYNAK GELİRLERİNİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-10 22:25:36.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İktisat
Number of pages: 43-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1990-2015 döneminde finansal gelişme, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi ve doğal kaynak gelirlerinin karbon emisyonu üzerindeki etkisinin ARDL, FMOLS ve CCR Modelleri ile araştırılmasıdır. Bu etki enerji tüketim verileri ayrıştırılarak iki model bağlamında incelenmiştir. Birinci modelde finansal gelişmenin, karbon emisyonu üzerindeki etkisinin pozitif olduğu, yenilenebilir enerji tüketiminin ve doğal kaynak gelirlerinin karbon emisyonu üzerindeki etkisinin ise negatif olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. İkinci modelde yenilenemeyen enerji tüketiminin, karbon emisyonu üzerindeki etkisinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. Finansal gelişme ve doğal kaynak gelirlerinin karbon emisyonu üzerindeki etkisi açısından birinci modelle benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de çevre kalitesinin iyileştirilmesinde, yenilenebilir enerji tüketiminin artırılması ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirilmesi gerekmektedir. Analiz sonuçları Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir çevre açısından önemli politika önerilerine sahiptir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of financial development, renewable and non-renewable energy consumption and natural resource rents on carbon emissions in Turkey in the 1990-2015 period using ARDL, FMOLS ve CCR Models. This effect was analyzed in the context of two models by separating the energy consumption data. In the first model, it has been found that the effect of financial development on carbon emissions is positive, while the effect of renewable energy consumption and natural resource rents on carbon emissions is negative. In the second model, it has been determined that the effect of non-renewable energy consumption on carbon emissions is positive. Similar results were obtained with the first model in terms of the effect of financial development and natural resource rents on carbon emissions. Therefore, in order to improve the environmental quality in Turkey, it is necessary to increase the consumption of renewable energy and to direct the income from natural resources to domestic and renewable energy resources. The results of the analysis have important policy recommendations in terms of sustainable environment in the Turkish economy.

Keywords


 • Al-Mulali, U., Tang, C. F., & Öztürk, I. (2015). Does financial development reduce environmental degradation? Evidence from a panel study of 129 countries. Environmental Science and Pollution Research, 22(19), 1-10. https://doi.org/10.1007/s11356-015-4726-x.

 • Altay Topcu, B.A. (2021). The impact of export, import, and renewable energy consumption on Turkey’s ecological footprint. Journal of Economics Finance and Accounting, 8 (1) , 3138. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2021.1376

 • Apergis, N., Payne, E.J., Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010). On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. Ecological Economics, 69, 2255-2260. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.06.014

 • Baloch, M.A., Öztürk, I., Bekun, F.V., & Khan, D. (2020). Modeling the dynamic linkage between financial development, energy innovation, and environmental quality: Does globalization matter?. Business Strategy and the Environment, 1-9, https://doi.org/10.1002/bse.2615

 • Balsalobre-lorente, D., Shahbaz, M., Roubaud, D., & Farhani, S. (2018). How economic growth, renewable electricity and natural resources contribute to CO2emissions?. Energy Policy, 113, 356-367. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.050

 • Bekun, F.V., Adewale, B., Samuel, A., & Sarkodie, A. (2019). Toward a sustainable environment: Nexus between CO2 emissions, resource rent, renewable and nonrenewable energy in 16EU countries. Science of The Total Environment, 657, 1023-1029. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.104

 • Brown, R.L., Durbin, J. & Evans, J.M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 37(2), 149-163. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x

 • Canbay, Ş. (2019). Türkiye’de iktisadi büyüme ile yenilenebilir enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerindeki etkileri. Maliye Dergisi, 176, 140-151.

 • Chen, Y., Wang, Z., & Zhong, Z. (2019). CO2 emissions, economic growth, renewable and non- renewable energy production and foreign trade in China. Renewable Energy, 131, 208-216. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.047

 • Çağlar, A. E. & Mert, M. (2017). Türkiye’de Çevresel Kuznets Hipotezi ve yenilenebilir enerji tüketiminin karbon salımı üzerine etkisi: Yapısal kırılmalı eşbütünleşme yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24 (1) , 21-38. https://doi.org/10.18657/yonveek.307485

 • Çağlayan, E., & Saçaklı, N. (2006). Satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sıfır frekansta spektrum tahmincisine dayanan birim kök testleri ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 121-137.

 • Çetin, M., Kırcı, B., Saygın, S. & Alaşahan, Y. (2018). Ekonomik büyüme, finansal gelişme, enerji tüketimi ve dış ticaretin çevre kirliliği üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi için bir nedensellik analizi (1960-2013). Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 26-43.

 • Çetin, M., & Saygın, S. (2019). Yapısal kırılma altında ticari dışa açıklığın enerji tüketimi üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 316-332. https://doi.org/10.30798/makuiibf.534538

 • Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1981). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. http://dx.doi.org/10.2307/1912517

 • Doğan, E., & Şeker, F. (2016). The influence of real output, renewable and non-renewable energy, trade and financial development on carbon emissions in the top renewable energy countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1074-1085. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.02.006

 • Doğan, E., & Öztürk, İ. (2017). The influence of renewable and non-renewable energy consumption and real income on CO2 emissions in the USA: Evidence from structural break tests. Environmental Science and Pollution Research, 24(11), 10846-10854. https://doi.org/10.1007/s11356-017-8786-y

 • Engle, R.F., & Granger, C.W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica Journal of the Econometric Society, 251-276. https://doi.org/10.2307/1913236

 • Farhani, S., & Shahbaz, M. (2014). What role of renewable and non-renewable electricity consumption and output is needed to ınitially mitigate CO2 emissions in MENA region ?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 80-90. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.170

 • Jalil, A., & Feridun, M. (2011). The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis. Energy Economics, 33(2), 284-291. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.10.003

 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2), 231-254. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1889(88)90041-3

 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and ınference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.

 • Ibrahiem, D.M. (2020). Do technological innovations and financial development improve environmental quality in Egypt?. Environmental Science and Pollution Research, 27, 10869-10881. https://doi.org/10.1007/s11356-019-07585-7

 • Ibrahim, R.L., & Ajide, K.B. (2021). The dynamic heterogeneous impacts of nonrenewable energy, trade openness, total natural resource rents, financial development and regulatory quality on environmental quality: Evidence from BRICS economies. Resources Policy, 74, 102251. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102251

 • Karaaslan, A., & Çamkaya, S. (2022). The relationship between CO2 emissions, economic growth, health expenditure, and renewable and non-renewable energy consumption: Empirical evidence from Turkey. Renewable Energy, 190, 457-466. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.139

 • Kırıkkaleli, D., & Adabayo, T.S. (2020). Do renewable energy consumption and financial development matter for environmental sustainability? New global evidence. Sustainable Development, 29(12), 1-12. https://doi.org/10.1002/sd.2159

 • Kızılgöl, Ö. (2006). Türkiye’de büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 54-69.

 • Koç, S., & Buluş, G. C. (2020). Testing validity of the EKC hypothesis in South Korea: Role of renewable energy and trade openness. Environmental Science and Pollution Research, 27(23). https://doi.org/10.1007/s11356-020-09172-7

 • Koçak, E. (2014). Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliği: ARDL sınır testi yaklaşımı. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 62-73.

 • Koçak, E. (2017). Finansal gelişme çevresel kaliteyi etkiler mi? yükselen piyasa ekonomileri için ampirik kanıtlar. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(3), 535-552. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331326

 • Liu, Q., Zhao, Z., & Liu, Y. (2022). Natural resources commodity prices volatility, economic performance and environment: Evaluating the role of oil rents. Resources Policy, 76, 102548. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102548

 • Menyah, K., & Wolde-Rufael, Y. (2010). CO2 emissions, nuclear energy, renewable energy and economic growth in the US. Energy Policy, 38, 2911-2915. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.024

 • Narayan, P.K., & Narayan, S. (2006). Savings behaviour in fiji: An empirical assessment using the ARDL approach to cointegration. International Journal of Social Economics, 33(7), 468-480. https://doi.org/10.1108/03068290610673243

 • Nwania, A., & Adams, S. (2021). Environmental cost of natural resource rents based on production and consumption inventories of carbon emissions: Assessing the role of institutional quality. Resources Policy, 74, 102282. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102282

 • Özpolat, A. & Nakıpoğlu Özsoy, F. (2021). Yenilenebilir enerji kaynakları çevresel bozulmayı azaltıyor mu? Türkiye örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 13 (24) , 49-60. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.794600

 • Pala, F. & Barut, A. (2021). Finansal gelişme, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel kalite üzerindeki etkisi: E-7 ülkeleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2) , 347-366. https://doi.org/10.18037/ausbd.959225

 • Pata, U. K. & Yurtkuran, S. (2018). Yenilenebilir enerji tüketimi, nüfus yoğunluğu ve finansal gelişmenin CO2 salımına etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, 303-318. https://doi.org/10.18092/ulikidince.441173

 • Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. https://doi.org/10.17863/CAM.5093

 • Perron, P., & Vogelsang, T. (1992). Nonstationarity and level shifts with a application to purchasing power parity. Journal of Business and Economic Statistics, 10, 301-320.

 • Phillips, P.C.B, & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. https://doi.org/10.2307/2336182

 • Shahbaz, M., Lean, H.H., & Shabbir, M.S. (2012). Environmental kuznets curve hypothesis in Pakistan: Cointegration and granger causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 2947-2953. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.015

 • Shahbaz, M., Solarin, S. A., Mahmood, H., & Arouri, M. (2013). Does financial developmentreduce CO2 emissions in Malaysian economy? A time series analysis. Economic Modelling, 35, 145-152. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.06.037

 • Shahbaz, M., Shahzad, S. J. H., Ahmad, N., & Alam, S. (2016). Financial development and environmental quality: The way forward. Energy Policy, 98, 353-364. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.09.002

 • Shafiei, S., & Salim, R.A. (2014). Non-renewable and renewable energy consumption and CO2 emissions in OECD countrıes: A comparative analysis. Energy Policy, 66. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.064, 1-31.

 • Sehrawat, M., Giri, A.K., & Mohapatra, G. (2015). The impact of financial development, economic growth and energy consumption on environmental degradation. Management of Environmental Quality: An International Journal, 26(5), 666-682. https://doi.org/10.1108/MEQ-05-2014-0063

 • Sümerli Sarıgül, S. & Altay Topcu, B. (2021). The impact of environmental taxes on carbon dioxide emissions in Turkey. International Journal of Business and Economic Studies, 3 (1) , 43-54.

 • Tahir, T., Luni, T., Majeed M.T., & Zafar, A. (2021). The impact of financial development and globalization on environmental quality: evidence from South Asian economies. Environmental Science and Pollution Research, 28, 8088-8101. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11198-w

 • Tamazian, A., Chousa, J. P., & Vadlamannati, K. C. (2009). Does higher economic and financial development lead to environmental degradation: Evidence from BRIC countries. Energy Policy, 37(1), 246-253. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.08.025

 • Ullah, A., Ahmed, M., Raza, A.R., & Ali, S. (2021). A threshold approach to sustainable development: Nonlinear relationship between renewable energy consumption, natural resource rent, and ecological footprint. Journal of Environmental Management, 295, 113073. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113073

 • Uzar, U., & Eyüboğlu, K. (2021). Do natural resources heal the environment? Empirical evidence from Turkey. Air Quality, Atmosphere and Health, 14, 37-46. https://doi.org/10.1007/s11869-020-00911-w

 • Vogelsang, T. J., & Perron, P. (1998), Additional tests for a unit root allowing for a break in the trend at an unknown time. International Economic Review, 39, 1073-1100. https://doi.org/10.2307/2527353

 • Yazdı, S.K., Khanalizadeh, B., & Mastorakis, N. (2010). Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth and CO2 emission: Evidence for Iran. Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry. 399-404.

 • Zafar, M. W., Mirza, F. M., Zaidi, S. A. H., & Hou, F. (2019). The nexus of renewable and nonrenewable energy consumption, trade openness, and CO2 emissions in the framework of EKC: Evidence from emerging economies. Environmental Science and Pollution Research, 26(15), 15162-15173. https://doi.org/10.1007/s11356-019-04912-w

                                                                                                    
 • Article Statistics