FİGÜRATİF DIŞAVURUMCU RESİMDE RENK VE BİÇİM İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 19:32:08.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 254-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; E.L. Khirchner, O. Kokoshca, O. Müller ve A. Gorky’nin figüratif eserlerinde renk ve biçim ilişkisini keşfetmek, anlamak ve yorumlamaktır. Nitel araştırma yöntemiyle hermeneutik desene göre hazırlanan bu çalışmada, E.L. Khirchner, O. Kokoshca, O. Müller ve A. Gorky’den eser örnekleri çalışma grubu oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi ve doküman kullanılmıştır. Çalışmada yer alan her bir sanatçının iki eseri ele alınarak, sanat eleştiriseli ve sanat tarihseli açıdan çözümlemeli olarak değerlendirilmiştir.  Eserlerin sanatçılarına ait duygu durumlarının görsel biçimi olarak tanımlanabilir olduğu keşfedilmiştir. Dışavurumcu sanatçıların eserlerinde kullandıkları ortak özellikler, deformasyon yöntemleri, özellikle rengin sembolik, duygusal, dekoratif etkileri ve doğal durumundan bağımsız kullanımı, abartılı bakış açısı ve desen anlayışı olduğu belirlenmiştir. E.L. Khirchner’in rengi palette karıştırmadan ve eskiz yapmadan eser ürettiği, O. Kokoshca’nın Portrelerindeki yüz çizgilerini derinleştirmiş, tenin farklı renk dokularıyla işlenmiş, çarpıtılmış olduğu, O. Müller’in biçimsel ilişkilerin düzenlenmesine ve renk alanlarına oldukça duyarlı olduğu A. Gorky’nin ise resimlerinde ayrıntıya yer vermeyen bir figüratif ifadeye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ilgili sanatçıların eserlerinde biçimin renkle deformasyona uğradığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study; E.L. Khirchner, O. Kokoshka, O. Müller and A. Gorky to explore, understand and interpret the relationship between color and form in Gorky's figurative works. In this study, which is prepared according to the hermeneutical pattern with the direction of qualitative research, E. L. Khirchner, O. Kokoshka, O. Müller and A. Gorky samples of works from constitute a working group. The data collection method and the document were used. The two works of each artist included in the study were examined and evaluated from an art critical and art historical point of view. E. L. That Khirchner produced works without mixing color in the palette and without sketching, he deepened the facial lines in Kokoshca's portraits, processed the skin with different color textures, distorted it. A. Müller is very sensitive to the regulation of formal relations and color spaces. It has been found that Gorky, on the other hand, has a figurative expression that does not give details in his paintings. As a result, the color of the format in the works of the relevant artists.

Keywords


 • Antmen, A. (1998). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. Sel.

 • Barbara H. (2009). Abstract Expressionism.Taschen.

 • Batur, E. (1998). Modernizmin Serüveni. Yapı Kredi Kültür Sanat.

 • Farthing, S. (2012). Sanatın Tüm Öyküsü. G. Aldoğan, F. C. Çulcu (Ed). Hayalperest.

 • Fırıncıoğulları, S. (2016). Sosyal Bilimler ve Hermeneutik üzerine kısa bir değerlendirme, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sosyoloji Dergisi, 34(34) 37-48.

 • Lynton, N. (2004). Modern Sanatın Öyküsü. Remzi.

 • İpşiroğlu N., İpşiroğlu M. (2009). Sanatta Devrim. Hayalperest.

 • Sözen M., Tanyeli U. (1999). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. Akt. Güvendi; 2006

 • Richard, L. (2005). Ekspresyonizm sanat ansiklopedisi, (4. Basım), B. Madra, S. Gürsoy, İ. Usmanbaş, (Ed). Remzi. (Çalışmanın orijinali 1948’de yayımlanmıştır.)

 • Richard, L. (1948). Ekspresyonizm, B. Madra (Ed). Remzi. (Çalışmanın orijinali 1948’de yayımlanmıştır.)

 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2021). Türk Dil Kurumu sözcükleri [çevrimiçi sözlük]

 • Wolf, N. (2005). Dışavurumculuk (Ekspresyonizm). Yalım M. T. (Ed). Remzi.

 • Görsel 5. https://www.muenchen-ru.info/20181008.php

                                                                                                    
 • Article Statistics