SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BAZI PARAMETRELERE GÖRE ÖLÜM ALGILARININ ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 19:22:50.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin bazı parametrelere göre ölüm algılarının araştırılmasıdır. Yaşar Doğu Spor Bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerinden 161 kadın ve 347 erkek öğrencinin doldurmuş olduğu 24 maddelik ölüm algısı ölçeği değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemler olarak student t- testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır.      Bu çalışmada Öğrencilerin cinsiyete göre yaşları benzer iken, boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları birbirinden anlamlı şekilde farklıdır (p<0,001). Cinsiyete göre olum algısına bakıldığında ödüllendirme ve terk etme alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Başarısızlık, cesaret, bilinmeyen ve açı çekme alt boyutları ile toplam ölçek puanında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bizim çalışmamızda kadınların erkelere benzer duygular göstermesinde ortak kültür ve benzer din anlayışı yanında spor eğitimi almanın veya spor yapmanın etkisi olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada Korona virüs hastalığı geçirip geçirmeme durumuna göre ölüm algısı puanları karşılaştırılmasında istatistiksel olarak önemli bir farklık tespit edilmemiştir (p>0,05). Öğrencilerin okudukları bölüme göre ölüm algısı puanları karşılaştırılmasında istatistiksel olarak terk etme, cesaret, açı çekme alt boyutları ve toplam ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin spor kategorisine göre ölüm algısı puanlarının karşılaştırılmasında ödüllendirme, terk etme ve toplam ölçek puanlamasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Son 5 yıl içerisinde akrabası ölenlere göre ölüm algısında terk etme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Korona virüs sürecinde spor eğitimi alan öğrencilerin ölüm algısı cinsiyete, korona virüs hastalığı geçirip geçirmeme durumuna, Okuduğu bölüme, spor kategorisine ve akrabalarının ölme durumuna göre çok az farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre korona virüs sürecinde genel olarak ölüm algısının değişmediğini söyleyebiliriz. Korona virüs sürecinde spor yapanlar ile spor yapmayan öğrencilerin ölüm algısı karşılaştırılması önerilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the death perceptions of students studying at the faculty of sports sciences according to some parameters. The 24-item death perception scale filled by 161 female and 347 male students studying at Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences was evaluated. Student t-test, one-way analysis of variance and LSD tests were used as statistical procedures. In this study, while the ages of the students were similar according to gender, their height and body weights were significantly different from each other (p<0.001). Considering the perception of death by gender, a significant difference was found in the sub-dimensions of reward and abandonment (p<0.05 and p<0.001). There was no significant gender difference in the sub-dimensions of failure, courage, unknown and angst, and the total scale score (p>0.05). In our study, it can be thought that the effects of taking sports education or doing sports, as well as a common culture and similar religious understanding, on women's showing similar feelings to men. In this study, no statistically significant difference was found in the comparison of death perception scores according to whether or not they had Corona virus disease or not (p>0.05). When comparing the death perception scores of the students according to the department they studied, a statistically significant difference was found in the sub-dimensions of abandonment, courage, angst and total scale scores (p<0.05). When comparing the death perception scores of the students according to the sports category, a significant difference was found in rewarding, abandonment and total scale scoring (p<0.05). A significant difference was found in the abandonment sub-dimension in perception of death compared to those whose relatives died in the last 5 years (p<0.05). Conclusion: It was concluded that the perception of death of the students who received sports training during the corona virus period differs very little according to gender, whether they have had a corona virus disease, the department they studied, the sports category and the death status of their relatives. According to the results of this study, we can say that the perception of death in general has not changed during the corona virus process. It is recommended to compare the death perception of the students who do sports and those who do not do sports during the corona virus period.

Keywords


 • Aksoy Y. (2021). Investigation of perceived stress situations in university students during the corona virus outbreak process, Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(9),4026-4029. DOI: https://doi.org/10.53350/pjmhs211594026.

 • Aksoy Y.,Aras L.,İmamoğlu O. ( 2022). Investigation of Sports Commitment, Anxiety of Contagion to Corona Virus and Perceived Stress in University Athletes, Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 16(5), 569-574. DOI: https://doi.org/10.53350/pjmhs22165569

 • Bao Y, Sun Y, Meng S, Shi J, Lu L.(2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society, The Lancet. Feb 07, DOI:https://doi.org/10.1016/S01406736(20)30309-3.

 • Bildik, T., (2013), “Ölüm, Kayıp, Yas ve Patolojik Yas”, Ege Tıp Dergisi, 52(4), 223-229.

 • Bramsted KA. (2001). Resisting the blame game: visualizing the high cost of dying and accepting the duty of technology stewardship for all patient populations. Archives of Gerontology and Geriatrics 33(3), 53-59.

 • Çevik, Ş. (2005). “Ergenlerde Ölüm Düşüncesi İntihar ve Din”, Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9),89-117.

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2020). Üniversite eğitimi alan öğrencilerin Korona virüs salgını sürecinde sabır eğilimlerinin araştırılması, Turkish Studies, 15(4), 315-324. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44382

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2022). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Bazı Parametrelere Göre Ölüm Kaygılarının Araştırılması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(128), s. 37-48. Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.61915

 • Durmuşoğlu K, Ataman K. (2018). Kutsaldan Sekülere: Değişen Ölüm Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1), 123-149.

 • Elias, N. (2001). The Loneliness Of The Dying, The Continuum International Publishing: New York

 • Fettahoğlu, R. (2019).Bireylerin Yaşlılık Ve Ölüm Algısının Sağlık Hizmeti Kullanımına Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

 • Forbes MA, Rosdahl DR. (2003).The final journey of life. Journal of Hospice and Palliative Nursing,5 (4), 213-220.

 • Gencer N.(2020). Andemi Sürecinde Bireylerin Koronavirüs (Kovid19) Korkusu: Çorum Örneği, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi,2 (4), 1153-1172

 • Hökelekli, H. (1991). Ölüm ve ölüm ötesi psikolojisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 151-165.

 • Hökelekli, H. (2008). Ölüm, ölüm ötesi psikolojisi ve din. 1. Baskı. İstanbul: DEM Yayınları.

 • İbn Miskeveyh (2000). Ölüm korkusu, mahiyeti ve nefsin ölümden sonraki durumu, (İbrahim Aslan, Çev.), İslamic Philosophy (ss.103-114), Fuat Sezgin (Ed.), V.86, Frankfurt.

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2020). Korona Virüs salgınının öfke düzeyleri üzerine etkisinin bazı parametrelere göre araştırılması. Turkish Studies, 15(4), 555-563. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44383

 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları

 • Karaca, F. (2000).Ölüm psikolojisi. İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Kübler-Ross, El. (2010). Ölüm ve Ölmek Üzerine, Çev. Ekin Uşşaklı, April Yayıncılık, Ankara.

 • Macintyrea CR. (2020). On a knife’s edge of a COVID-19 pandemic: is containment still possible? Public Health Res Pract, 30.

 • Nyatanga, B. (2005). “Is Fear of Death Itself a Rational Preoccupation?”, International Journal of Palliative Nursing, 11(12), 643-645.

 • Öz F. (2004). “Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci”, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 9-13,Ankara.

 • Öztürk, Z. K. (2010).Yaşlı bireylerde ölüm kaygısı. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana. Özkan, İ. (2021). Türk kültüründe ‘gönüllü ölümden hastanede ölüme’ ölümün seyri üzerine bir deneme. Turkish Studies - Language, 16(1), 407-422.

 • Pakpour, A. & Griffiths, M. D. The fear of COVID-19 and its Role in Preventive Behaviors. Journal of Concurrent Disorders, Advance Online Publication. (2020).Erişim Adresi: https://concurrentdisorders.ca/2020/04/03/the-fear-ofcovid-19- and-its-role-inpreventive-behaviors/

 • Sezer S.,Saya P. (2009). Death Concept from Developmental View, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 151-165, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787120

 • Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, et al.(2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health consequences and target populations. Psychiatry Clin Neurosci. 74(4),281–282.

 • Şahin, Zenep. (2018). Ölüm Algısının “ Yaşam Doyumu ” Üzerindeki Etkisi: Üniversite Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi,3(3), 1-8.

 • Tanhan, F. (2013). Ölüm Eğitiminin üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olmaya etkisi. Journal of education faculty, 1 (10), 184-200.

 • Topuz, İ. (2013). Ölüm Algısı Ölçeği (ÖAÖ) Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 279-300.

 • Tülay B. (2018). Sağlık Profesyonellerinin ve Bakım Vericilerin Ölüm Algıları Ve Saygın Ölüme İlişkin Tutumları, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara

 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S. & Ho, R. C. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic Among the General Population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(1729), 1-25.

 • Yalom, I.(2014). Varoluşçu Psikoterapi, Çev. Zeliha İyidoğan-Babayiğit, Kabalcı Yayınları, İstanbul Yamak, B., & İmamoğlu O. (2019). The beck hopelessness level according to behavior change stages in University Ondokuz Mayis Students. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3),937-947, https://doi.org/10.29228/turkishstudies.22941

 • Yamaner, F., Çıplak E., & İmamoğlu O. (2020). Investigation of optimal performance emotional status in sports students,Turkish Studies, 15(2), 1515-1522.

 • Yazıcı, Y. ve İmamoğlu, O. (2021). Korona Virüs Salgını Sürecinde Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Durumlarının Araştırılması,. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 146-155. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-f27u.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics