SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BAZI PARA-METRELERE GÖRE ÖLÜM KAYGILARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 37-48
Year-Number: 2022-128

Abstract

Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin bazı parametrelere göre ölüm kaygılarının araştırılmasıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu spor bilimleri fakültesi öğrencilerinden 161 kadın ve 347 erkek öğrencinin doldurmuş olduğu ölüm kaygısı ölçeği değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalarda t- testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve LSD testleri kullanılmıştır. Cinsiyete göre ölüm kaygısı puanları arasında ölüm belirsizliği, ölümü düşünme ve açı çekme alt boyutları ve toplam ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Korona virüs hastalığı geçirip geçirmeme durumuna göre ölüm kaygısı puanlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Öğrencilerin spor kategorisine ve okudukları bölüme, son beş yıl içerisinde akrabalarının ölüm ölmeme durumuna göre ölüm kaygısı puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin korona virüs salgını sürecinde ölüm kaygı düzeyleri cinsiyete göre değişmiştir. Virüse yakalanıp yakalanmamaya, okudukları bölüme, son beş yılda akrabalarının ölüp ölmemesine ve spor kategorisine göre ise değişmemiştir. Korona virüs sürecinden genel olarak önemli bir kaygı hissetmemelerinde spor eğitimi almaları ve spor yapmalarının da etkisi olduğu düşünülmektedir.  Bu nedenle insanlara korona virüs etkilerinden olumsuz yönde daha ez etkilenmeleri için spor yapmaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the death anxiety of the students studying at the Faculty of Sport Sciences according to some parameters. The death anxiety scale filled by 161 female and 347 male students from the Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences at Ondokuz Mayıs University was evaluated. T-test, one-way analysis of variance (Anova) and LSD tests were used for comparisons. A statistically significant difference was found between death anxiety scores according to gender, in death uncertainty, thinking about death and suffering sub-dimensions, and total scale scores (p<0.001). There is no statistically significant difference in death anxiety scores according to whether or not they have had a corona virus disease (p>0.05). No statistically significant difference was found in the comparison of death anxiety scores according to the sports category of the students, the department they studied, and the death or non-death status of their relatives in the last five years (p>0.05).Conclusion: The death anxiety levels of the students of the faculty of sports sciences during the corona virus epidemic changed according to gender. It did not change according to whether or not to catch the virus, the department they studied, whether their relatives died in the last five years and the sports category. It is thought that the fact that they do not feel any significant anxiety from the corona virus process in general also has an effect on the fact that they receive sports training and do sports. For this reason, it may be recommended that people do sports in order to be less negatively affected by the effects of the corona virus.

Keywords