SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BAZI PARA-METRELERE GÖRE ÖLÜM KAYGILARININ ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-23 08:19:37.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 37-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin bazı parametrelere göre ölüm kaygılarının araştırılmasıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu spor bilimleri fakültesi öğrencilerinden 161 kadın ve 347 erkek öğrencinin doldurmuş olduğu ölüm kaygısı ölçeği değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalarda t- testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve LSD testleri kullanılmıştır. Cinsiyete göre ölüm kaygısı puanları arasında ölüm belirsizliği, ölümü düşünme ve açı çekme alt boyutları ve toplam ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Korona virüs hastalığı geçirip geçirmeme durumuna göre ölüm kaygısı puanlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Öğrencilerin spor kategorisine ve okudukları bölüme, son beş yıl içerisinde akrabalarının ölüm ölmeme durumuna göre ölüm kaygısı puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin korona virüs salgını sürecinde ölüm kaygı düzeyleri cinsiyete göre değişmiştir. Virüse yakalanıp yakalanmamaya, okudukları bölüme, son beş yılda akrabalarının ölüp ölmemesine ve spor kategorisine göre ise değişmemiştir. Korona virüs sürecinden genel olarak önemli bir kaygı hissetmemelerinde spor eğitimi almaları ve spor yapmalarının da etkisi olduğu düşünülmektedir.  Bu nedenle insanlara korona virüs etkilerinden olumsuz yönde daha ez etkilenmeleri için spor yapmaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the death anxiety of the students studying at the Faculty of Sport Sciences according to some parameters. The death anxiety scale filled by 161 female and 347 male students from the Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences at Ondokuz Mayıs University was evaluated. T-test, one-way analysis of variance (Anova) and LSD tests were used for comparisons. A statistically significant difference was found between death anxiety scores according to gender, in death uncertainty, thinking about death and suffering sub-dimensions, and total scale scores (p<0.001). There is no statistically significant difference in death anxiety scores according to whether or not they have had a corona virus disease (p>0.05). No statistically significant difference was found in the comparison of death anxiety scores according to the sports category of the students, the department they studied, and the death or non-death status of their relatives in the last five years (p>0.05).Conclusion: The death anxiety levels of the students of the faculty of sports sciences during the corona virus epidemic changed according to gender. It did not change according to whether or not to catch the virus, the department they studied, whether their relatives died in the last five years and the sports category. It is thought that the fact that they do not feel any significant anxiety from the corona virus process in general also has an effect on the fact that they receive sports training and do sports. For this reason, it may be recommended that people do sports in order to be less negatively affected by the effects of the corona virus.

Keywords


 • Abdel-Khalek, A. M. (2005). Death anxiety in clinical and non-clinical groups. Death Studies, 29, 251–259. Akyol, P., & İmamoğlu, O . (2019). The effect of pilates exercises on quality of life in sedentary females. Turkish Studies- Social Sciences, 14(3),238-247. https://doi.org/10.29228/turkishstudies.22544

 • Aslan H., İmamoğlu O. (2020). Death Anxiety in University Students during the Corona Virus Outbreak Process, 3. International Conference on Sports for All and Wellness,Full Text Book, 177-185, ISBN: 978-625-400-779-8.

 • Asmundson, G.J.G., Taylor, S. (2020a). Coronaphobia: fear and the 2019-nCoV outbreak. J. Anxiety Disord. 70, 102196.

 • Asmundson, G.J.G., Taylor, S.(2020b). How health anxiety influences responses to viral outbreaks like COVID-19: what all decision-makers, health authorities, and health care professionals need to know. J. Anxiety Disord. 71, 102211. Ataman K, Bozkurt V, Göka E, İlhan MN, Yıldırım N, Çiftçi E, Liman U, Vuran B. (2021). COVID-19 küresel salgınının toplumsal etkileri,Turk Hij Den Biyol Derg, 78(3): 235

 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O. & Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and Positivity: Mediating Role of Intolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety, and Stress. Int J Ment Health Addiction, 1-14.

 • Bao Y, Sun Y, Meng S, Shi J, Lu L.(2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society.The Lancet. Feb 07, DOI:https://doi.org/10.1016/S01406736(20)30309-3.

 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. & Zheng, J. (2020). The Psychological Impact of the COVID-19 Epidemic on College Students in China. Psychiatry Research 287(112934), 1-5.

 • Depaola, S. J., Griffin, M., Young, J. R. and Neimeyer, R. (2003). Death anxiety toward the elderly among older adults: the role of gender and ethnicity. Death Studies, 27, 335-354.

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2020). Üniversite eğitimi alan öğrencilerin Korona virüs salgını sürecinde sabır eğilimlerinin araştırılması, Turkish Studies, 15(4), 315-324. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44382

 • Erdoğdu, M. Y., Özkan. M. (2007). Farklı Dini İnanışlardaki Bireylerin Ölüm Kaygıları İle Ruhsal Belirtiler ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14 (3), 171-179.

 • Gencer N. (2020). Pandemi Sürecinde Bireylerin Koron avirüs (Kovid-19) Korkusu: Çorum Örneği, USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4),1153-1172

 • Gesi, C., Carmassi, C., Cerveri, G., Carpita, B., Cremone, I.M., Dell’Osso, L. (2020) Complicated grief: What to expect after the coronavirus pandemic. Front Psychiatry, 11: 489.

 • Göka, E. (2009). Ölme: Ölümün ve Geride Kalanların Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.

 • Hamouche S. (2020). COVID-19 and employees’ mental health: stressors, moderators and agenda for organizational actions [version 1; peer review: awaiting peer review] Emerald Open Research, 2:15 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13550.1).

 • Huang Y, Zhao N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: A web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res 2020; 1-20. doi: 10.1016/j.psychres..112954

 • Hululular G. (2019). Orta Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumunu Etkileyen Umutsuzluk Depresyon ve Ölüm Kaygısının İncelenmesi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2020). Korona Virüs salgınının öfke düzeyleri üzerine etkisinin bazı parametrelere göre araştırılması. Turkish Studies, 15(4), 555-563. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44383

 • Kasar, S. K., Karaman, E., Sahin, S. D., Yıldırım, Y. ve Aykar, S. F. (2016). Yaşlı bireylerin yaşadıkları ölüm kaygısı ile yasam kalitesi arasındaki ilişki, Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi. 5,2, 48-55.

 • Kavaklı M, Ak M, Uğuz F, Türkmen O.O.(2020). The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety, Turkish J Clinical Psychiatry 2020;23 (Supp 1):15-23

 • Killgore, W. D. S., Taylor, E. C., ve Cloonan, S. A. (2020). Psychological resilience during the COVID -19 lockdown.Psychiatry Research, 291, 113216. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113216.

 • Lai, J., Ma, S., Wang, Y. ve ark. (2020) Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to Coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open 2020,3(3), e203976.

 • Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental Validity of Coronaphobia: Coronavirus Anxiety explains Depression, Generalized Anxiety, and Death Anxiety. Journal of Anxiety Disorders. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102268, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7328548/

 • Li Z., Ge. J, Yang M., Feng J., Qiao M., Jiang R.(2020). Vicarious traumatization in the general public, members, and non-members of medical teams aiding in COVID-19 control. Brain Behav Immun. 2020;88:916-919.

 • Li, W., Yang, Y., Li u, Z. H., Zhao, Y. J., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., ve Xiang, Y. T. (2020b). Progression of mental health services during the COVID-19 outbreak in China. International Journal of Biological Sciences, 16, 1732-1738. doi:10.7150/ijbs.45120.

 • Macintyrea CR. (2020). On a knife’s edge of a COVID-19 pandemic: is containment still possible? Public Health Res Pract. 30.

 • Madnawat, A.V. S. and Kachhawa, P. S. (2007). Department of Psychology, University of Rajasthan, Jaipur, India Age, Gender, And Living Circumstances: Discriminating Older Adults On Death Anxiety. Death Studies, 31, 763-769.

 • Morris, C. G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş) (Çev. Ayvaışık HB, Sayıl M), Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 3. Baskı. ISBN: 9789756761212. İstanbul. Nelson LM, Simard JF, Oluyomi A ve ark. (2020). US public concerns about the COVID-19 pandemic from results of a survey given via social media. JAMA Intern Med, 180(7), 1020-1022.

 • Nemati M., Ebrahimi B., Nemati F.(2020). Assessment of Iranian Nurses’ Knowledge and Anxiety Toward COVID-19 During the Current Outbreak in Iran. Arch Clin Infect Dis. Online ahead of Print; 15(COVID-19):e102848.

 • Öğütçü M. (2022 ). COVID-19 Kaynaklı Kaygının Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Etkisinde

 • Özdin, S. & Özdin, Ş. B. (2020). Levels and Predictors of Anxiety, Depression and Health Anxiety During COVID-19 Pandemic in Turkish Society: The Importance of Gender. International Journal of Social Psychiatry 66(5), 504–511.

 • Pappas, G., Kiriaze, I.J., Giannakis, P., Falagas, M.E. (2009) Psychosocial consequences of infectious diseases. Clin Microbiol Infect 15(8), 743-747.

 • Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic Asian J Psychiatr 51. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102083

 • Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, et al.(2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health consequences and target populations. Psychiatry Clin Neurosci. 74(4): 281–282.

 • Solomon, S., Greenberg, J. ve Pyszczynski, T. (2000). Pride and prejudice: Fear of Death and social behavior. Current Directions in Psychological Science, 9, 200-204.

 • Stuijfzand, S., Deforges, C., Sandoz, V., Sajin, C.T., Jaques, C., Elmers, J., Horsch, A. (2020) Psychological impact of an epidemic/pandemic on the mental health of healthcare professionals: a rapid review. BMC Public Health 2020; 20(1), 1230.

 • Tanhan, F. (2013). Ölüm Eğitiminin üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olmaya etkisi. Journal of education faculty, 1 (10), 184-200.

 • Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. Int J Social Psychiatry. 2020. doi:10.1177/0020764 02091521219

 • Üstüner Top, F., Saraç, A., Yaşar, G. (2010). Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygısı ve Günlük Yaşam İşlevlerinin Belirlenmesi, Klinik Psikiyatri Dergisi, 14-22. Yamaner, F., Çıplak E., & İmamoğlu O. (2020). Investigation of optimal performance emotional status in sports students,Turkish Studies, 15(2), 1515-1522.

 • Yazıcı, Y. ve İmamoğlu, O. (2021). Korona Virüs Salgını Sürecinde Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Durumlarının Araştırılması,. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 146-155. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-f27u.pdf

 • Yiğit D, Açıkgöz A. (2021). Anxiety and Death Anxiety Levels of Nurses in the COVID-19 Pandemic and Affecting Factors. J Educ Res Nurs. J Educ Res Nurs. 18(Supp. 1): 8592.

                                                                                                    
 • Article Statistics