ŞİRİNLER ÇİZGİ ROMANI'NDA DÜŞMAN YARATMAK VE NEFRET SÖYLEMİ OLGUSUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:42:17.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 296-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, şiddet su yüzüne bir kat daha çıkmış durumda ve şiddet ile kitle iletişim araçlarında daha fazla karşılaşmaktayız. Sinema salonlarında, oturma odamızdaki Tv.deki reklamlarda, izlediğimiz çizgi filmlerde, ‘Şiddet’i daha fazlasıyla görüyoruz. Şirinler Çizgi Romanı, ‘Şirin Gökkuşağı’  da bizi bugünlere taşıyan önemli çizgi filmlerden biri. ‘Şirinler’ bize anneannemizin anlattığı gibi sevgi ve dostluk dolu bir halk masalımıydı, orada düşman kimdi?… yoksa, yerine konulmuş başka bedenlerle ütopik bir masaldı da, orada düşman yaratılmamışmıydı? Umberto Eco’nun dediği gibi….miydi? Üç farklı konumlandırma ile… (eleştirel bakış açısı ile) ‘Şirinler’in çizgi filminden hareket edilerek ulaşacağımız sonuç bize ‘Düşman Yaratma’ olgusunun bu çizgi romanda nasıl oluştuğunu  var olup olmadığını gösterecektir. Şirinler’ nasıl bir masaldı?… Anadolu’dan  bize ulaşan halk masallarımız gibi mi?  İlk olarak anlatım, Rus Halk Bilimci, Propp’a göre çözümlenecektir.  Daha sonra, Amerikalı felsefeci, Charles S. Pierce’e göre, göstergesel anlamda taşıdıkları nesnel  karakterleri ile ‘Şirinler Çizgi Romanı’ üzerinden değerlendirilecek. Son olarak  yüzyılımızın filozofu, Ortaçağ uzmanı, ve araştırmacısı; Umberto Eco’ya göre ‘Şirinler Çizgi Romanı’nında temsil edilen kurgusal karakterlerin rollerine bakılacaktır. Bu çalışma ile bugün ‘Düşman nasıl yaratılıyor’, kitle iletişim araçlarında nasıl vücut buluyor sorusunun cevabı göstergebilimsel  çözümleme ile ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

 Today, violence has resurfaced once again and we encounter it a lot in mass media too…. In movie theaters, at home; in advertisements on TV in our living room, in the cartoons we watch, ‘today’ we see more 'violence. The Smurfs Comics, ‘Şirin Rainbow’ is one of the important cartoons that brought us to today. Years ago, this movie ın our living rooms, a few children would gather and watch.  As one of those watching this cartoon today, We're going to make sense of Little Blue creatures a little deeper. With 'The Smurfs', Papa Smurf and ninety-nine Smurfs We will try to understand what they are trying to show us….'The Smurfs' as our grandmother told us it was a folk tale full of love and friendship, Who was the enemy there?… if not, with other bodies put in their place, ıt was a utopian fairy tale, wasn't there an enemy created there? As Umberto Eco said….was… we will try to decipher the meaning of this in the lines here. With three different positions…The conclusion we will reach based on the cartoon of  'The Smurfs' tells us how the phenomenon of 'Creating the Enemy' was created in this comic will show whether it exists or not. Was 'The Smurfs' actually a folk tale? Like our folk tales reaching us from Anatolia... Firstly, as the narrative of the tale, We will analyze according to the Russian folklorist, Propp. Later, according to the American philosopher, Charles Pierce, the 'Smurfs' are characterized by their objective character, which they carry in a semiotic sense. We will analyze it through 'Smurfs Comics'... Finally, the philosopher, medievalist, researcher of our century; ; according to Umberto Eco, we will review 'The Smurfs Comic' with his expression, "How is the enemy created" today, we will see how it embodies in mass media…

Keywords


 • Arendt, H. (1996) Şiddet Üzerine, Cogito, Şiddet, YKY.

 • Cantek, L. (2004) Çizgili Hayat Klavuzu, İletişim Yayınları, II. Baskı.

 • Cantek, L. (2014) Türkiye’de Çizgi Roman, İletişim Yayınları, IV. Baskı.

 • Eco, U. (1995). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, (Atakay, Kemal. Çev.) II. Basım. Can Yayınları Limited Şti.

 • Eco, U. (2014). Düşman Yaratmak ve Rastgele Yazılar. (Basmacı, L.T. Çev.). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

 • Eco, U. (2014) . Ortaçağ, Barbarlar, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Alfa.

 • Gündeş, S. (2004). “Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye”, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Sosyal Bilimler ve Sanat, Cilt 2, Sayı 2.

 • Güz, N. (1998) İletişim Süreci ve Temel Öğeler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7 (125).

 • Mesquı, Jean. (2014) Savaştan Barışa, Şatolar ve Kaleler, YKY.

 • Meydan Larousse (1996) 5. Cilt.

 • Karaman, E. (2017). Roland Barthes ve Charles Sanders Pierce’in Göstergebilimsel Yaklaşımlarının Karşılaştırılması, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 34.

 • Hoca, Baskın Oran (2012) Nefret Söylemi Derleyen, Yasemin İnceoğlu, Önsöz, Birinci Basım, Ayrıntı Yayınları,

 • Herbert J. GANS (2014) Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Cogito, YKY, IV. Baskı.

 • Kongar, E.(2008) Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, 9. Basım.

 • Müjde, G. (2001) Ahmak Islatan, Parantez Yayınları, 12. Baskı,

 • Trend, D. (2008) Medya da Şiddet Efsanesi, YKY. Cogito, İstanbul, Ekim,

 • Tdk. (2005), Ankara, 10. Baskı.

 • Yücel, T. (1995), Anlatı Yerlemeleri, YKY. II. Baskı, Cogito, İstanbul.

 • Oral, T. (1998) Yaza Çize, Mizah Kültürü, İris.

 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

 • Cogito, Şiddet, (1996), YKY. Sayı 6-7 .

 • İnceoğlu, Y. (2012) Nefret Söylemi, Schola, Birinci Basım, Ayrıntı Yayınları.

 • Propp, W. (2001) Masalın Biçimbilimi, Bilim Felsefe, Sanat Yayınları.

 • Şirinler DVD. 2013, Şirin Gökkuşağı, Peyo, Peyo ve Yoam Delporte Hikayeleri,

 • URL-1http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/siddet-dili- (Erişim Tarihi: 23.11.2013)

 • URL-2http://dergipark.ulakbilim.gov.tr/milel/article/viewFile/5000075902/5000071513 (Erişim Tarihi: 16.08.2021)

 • URL-3http://www.gozlemci.net/3927-feodalite-veya-derebeylik.html (Erişim Tarihi: 20.06.2020)

                                                                                                    
 • Article Statistics