SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNE KATILAN GENÇLERİN KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMLERİ VE YAŞAM DOYUMU ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 121-133
Year-Number: 2022-128

Abstract

Gençlerin kişisel gelişim yönelimlerini ve yaşam doyumu özelliklerini anlayabilmek için serbest zaman faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı serbest zaman faaliyetlerine katılan gençlerin kişisel gelişim yönelimlerini belirlemek ve yaşam doyumu özelliklerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu yaşları 18-29 arasında değişen 200 genç oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilip Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği ile Robitschek ve ark. (1998) tarafından geliştirilip Yalçın ve Malkoç (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği II kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit edebilmek için ise araştırmacılar tarafından hazırlanan 8 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veriler, SPSS 25.0 programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildiği için parametrik testlerden Independent Samples T Testi ve Anova Testi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Anova testi sonucunda fark çıkması durumunda post-hoc testlerinden faydalanılmıştır. Varyanslar homojen olduğu için Bonferroni testi kullanılarak farkın kaynağı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda serbest zaman faaliyetlerine katılan gençlerin yaşam doyumu düzeyleri orta düzeyde olduğu görülmüştür. Gençlerin kişisel gelişim yönelimlerine ait ortalama puanlarına bakıldığında planlı olma durumu yüksek, değişime hazır olma durumu yüksek, kaynakları kullanma durumları orta ve amaçlı davranış düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Keywords

Abstract

Leisure activities are very important in order to understand the personal development orientations and life satisfaction characteristics of young people. In this direction, the aim of this research is to determine the personal development orientations of young people participating in leisure activities and to reveal their life satisfaction characteristics. In this study, survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. The sample group of the study consisted of 200 young people aged between 18-29. In data collection, Diener et al. (1985) and adapted into Turkish by Köker (1991) Satisfaction with Life Scale, and Robitschek et al. (1998) and adapted into Turkish by Yalçın and Malkoç (2013) Personal Development Orientation Scale II was used. In order to determine the demographic characteristics of the participants, a questionnaire consisting of 8 questions prepared by the researchers was used. The data were analyzed with the SPSS 25.0 program. In addition to descriptive statistics, the data were analyzed using the Independent Samples T Test and Anova Test, which are parametric tests, since it was determined that the data showed normal distribution. In case of a difference as a result of the Anova test, post-hoc tests were used. Since the variances were homogeneous, the source of the difference was determined using the Bonferroni test. As a result of the research, it has been seen that the life satisfaction levels of the young people who participate in leisure time activities are at a moderate level. Considering the average scores of the personal development orientations of the youth, it can be said that their level of planning is high, their readiness for change is high, their use of resources is moderate, and their level of purposeful behavior is high.

Keywords