ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KAYGI DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:35:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 257- 272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi kaygı düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada, araştırma yöntemi olarak betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli ili Gebze ilçesinde görev yapmakta olan toplam 1300 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemi ise, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 500 ortaokul öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1- Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi kaygı düzeyleri yüksek olarak tespit edilmiştir. 2- Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi kaygı düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem yılı, branş ve kadro unvanı değişkenleri açısından anlamlı bir fark yoktur. 3- Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi kaygı düzeylerinde sınıfta bulunan öğrenci sayısı açısından anlamlı bir fark vardır. Buna göre, sınıfında 30 öğrenciden daha az öğrencisi olan öğretmenler, 30 öğrenciden fazla olan öğretmenlere göre daha az kaygı düzeyine sahiptir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to explore the classroom management anxiety levels of middle school teachers. In the study, descriptive survey method was used as a research method. The population of the research consists of a total of 1300 middle school teachers working in Gebze, Kocaeli. The sample consisted of 500 middle school teachers selected by convenience sampling method. The findings obtained in the study are as follows: 1- Classroom management anxiety levels of middle school teachers were found to be high. 2- The classroom management anxiety levels of middle school teachers do not vary on gender, marital status, age, education level, professional seniority, branch, and staff title. 3- There is a significant difference in the classroom management anxiety levels of middle school teachers depending on the number of students in the classroom. Accordingly, teachers with less than 30 students in their class have less anxiety than teachers with more than 30 students.

Keywords


 • Akan, D. (2015). Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı. C. Gülşen (Ed.), Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi içinde (4. bs., s.1-23). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Başar, H. (2016). Sınıf Yönetimi (20. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Bozbayındır, F. (2019). Sınıfta Zaman Yönetimi. O. Sarıgöz, R. Tösten ve M. Baş (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (1. bs., s.101-134). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Bozdam, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • Çalık, T. (2021). Sınıf Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar. T. Çalık ve M. M. Arslan (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (1. bs., s.1-23). Ankara: Pegem Akademi.

 • Çelik, O. (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul

 • Erdoğan, İ. (2008). Sınıf Yönetimi Ders, Konferans, Panel ve Seminer Etkinliklerinde Başarının Yolları (11. bs.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

 • Evertson, C. M. ve Weinstein, C. S. (Ed.). (2006). Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Forlin, C. ve Chambers, D. (2011). Teacher Preparation for Inclusive Education: Increasing Knowledge but Raising Concerns. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(1), 17-32. doi:10.1080/1359866X.2010.540850

 • Gezen, H. (2021). Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Biruni Üniversitesi 1. Uluslararası Öğretim Ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (2. bs., ss. 60-74). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Goyette, R., Dore, R. ve Dion, E. (2000). Pupils? Misbehaviors and the Reactions and Causal Attributions of Physical Education Student Teachers: A Seguential Analysis. Journal of Teaching in Physical Education, 20(1), 3-14.

 • Gülşen, C. (2015a). Sınıfta Zaman Yönetimi. C. Gülşen (Ed.), Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi içinde (4. bs., s.101-128). Ankara: Sözkesen.

 • Gülşen, C. (2015b). Sınıfta Motivasyon Sürecinin Yönetimi. C. Gülşen (Ed.), Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi içinde (4. bs., s.165-192). Ankara: Sözkesen.

 • Güneş, F. (2016). Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Modelleri (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

 • Ingersoll, R. M. ve Smith, T. M. (2003). The Wrong Solution to the Teacher Shortage. Educational Leadership, 60(8), 30-33.

 • Kayabaşı, Y. (2017). Sınıf Yönetimi Kavramının Sınıfta Disiplin Sağlamada Faydalı Yanları ve Temel Özellikleri. G. Yüksel ve S. Büyükalan Filiz (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (1. bs., s.23-46). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. doi:10.14527/9786052410905

 • Kısaç, İ. (2019). Öğretmen-Öğrenci İletişimi. E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (15. bs., s.113-132). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. doi:10.14527/9786054282609

 • Külekçi Akyavuz, E. (2019). Sınıf İçi Kontrol Aracı Olarak Motivasyon. O. Sarıgöz, R. Tösten ve M. Baş (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (1. bs., s.81-99). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Meister, D. G. ve Melnick, S. A. (2003). National New Teacher Study: Beginning Teachers’ Concerns.Action in Teacher Education, 24(4), 87-94. doi:10.1080/01626620.2003.10463283

 • Morton, L. L., Vesco, R., Williams, N. H. ve Awender, M. A. (1997). Student Teacher Anxieties Related to Class Management, Pedagogy, Evaluation, and Staff Relations. British Journal of Educational Psychology, 67, 69-89.

 • Oral, B. (2012). Student Teachers’ Classroom Management Anxiety: A Study on Behavior Management and Teaching Management: Student Teachers’ Classroom Management Anxiety. Journal of Applied Social Psychology, 42(12), 2901-2916. doi:10.1111/j.15591816.2012.00966.x

 • Önder, E. ve Önder Öz, Y. (2018). Variables That Predict Classroom Management Anxiety and Classroom Management Anxieties Level of Pre-service Teachers. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(4), 645-664. doi:10.14527/pegegog.2018.025

 • Özkul, R. (2021). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algısı, Sınıf Yönetimi Kaygısı ve Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişkilerin Analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • Özkul, R. ve Dönmez, B. (2019). Sınıf Yönetimi Kaygısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 673-694. doi:10.17679/inuefd.521575

 • Sabancı, A. (2014). Sınıf Yönetiminin Temelleri. M. Çelikten ve M. Teyfur (Ed.), Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi içinde (3. bs., s.1-24). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Sadık, F. ve Nasırcı, H. (2018). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Bilimsel Eğitim Araştırmaları, 3(2), 9-13.

 • Turan, S. (2008). Sınıf Yönetiminin Temelleri. M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (16. bs., s.1-19). Pegem Akademi Yayıncılık. doi:10.14527/9789758792238.

 • Tutkun, Ö. F. (2022). Sınıf düzeni, Zeki. Kaya (Ed.) Sınıf Yönetimi (20.bs., s. 228-254). Ankara: PegemA Yayınları. DOI 10.14527/9786052418864.

 • Uğurlu, C. T. (2018). Sınıf Yönetimi (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Veenman, S. (1984). Perceived Problems of Beginning Teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143-178. doi:10.3102/00346543054002143

 • Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.

 • Yıldız, V. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık Düzeyi ve Sınıf Yönetimi Yeterliliği Arasındaki İlişkiler Örüntüsün İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

                                                                                                    
 • Article Statistics