BİR DEVLET HASTANESİNDE HEMŞİRELER ARASI İŞBİRLİĞİ VE HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMU DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:28:46.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelikte Yönetim
Number of pages: 90-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin, hemşireler arası işbirliği ve iş doyumu düzeyini değerlendirmek, hemşireler arası işbirliğinin hemşirelerin iş doyumu ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki bu araştırma Ankara'da bir devlet hastanesinde Ocak-Mayıs 2018 tarihleri arasında çalışan 168 hemşire ile yapılmıştır. Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu, Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği ve Minnesota Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği 29 maddeden ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır; Minnesota Doyum Ölçeği 20 maddeden ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve Chronbach alfa değerleri kullanılmıştır. İlişkilerin değerlendirilmesinde Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin ortalamanın üzerinde düzeyde işbirliği içinde oldukları, en yüksek ortalama puan "profesyonellik" alt boyutunda, en düşük ortalama puan ise "iletişim" alt boyutundadır.  Bu araştırmada hemşirelerin genel iş doyumları, içsel ve dışsal doyumlarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiş olup özellikle içsel doyumlarının dışsal doyumdan daha yüksek olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur. Hemşire-Hemşire İş birliği Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği skorları arasındaki korelasyon katsayısı r=,545 olarak hesaplandı. Değişkenler arasında orta güçlükte ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<,001).

Sonuç: Hemşirelerin, hemşireler arası işbirliği düzeyleri ve iş doyumu düzeyleri genel olarak ortalamanın üzerindeydi. Hemşireler arası işbirliği düzeyleri ile hemşirelerin iş doyumu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta güçte bir ilişki vardı.

Keywords

Abstract

Objective: This study was conducted to evaluate the level of collaboration and job satisfaction of nurses, and to determine the relationship between nurses' collaboration and job satisfaction of nurses.

Method: This descriptive and correlational study was conducted with 168 nurses working in a public hospital in Ankara between January and May 2018. Demographic Information Form, Nurse-Nurse Collaboration Scale and Minnesota Satisfaction Scale were used to collect the data of the study. The Nurse-Nurse Collaboration Scale consists of 29 items and 5 sub-dimensions; Minnesota Satisfaction Scale consists of 20 items and 2 sub-dimensions. Number, percentage, mean, standard deviation and Chronbach's alpha values ​​were used in the analysis of the data. Pearson Correlation analysis was used to evaluate the relationships.

Results: The highest average score was in the "professionalism" sub-dimension, and the lowest average score was in the "communication" sub-dimension, where the nurses were more collaborative than the average. In this study, it was determined that nurses' general job satisfaction, internal and external satisfaction were at a good level, and it was statistically revealed that especially their internal satisfaction was higher than external satisfaction. The correlation coefficient between Nurse-Nurse Collaboration Scale and Minnesota Job Satisfaction Scale scores was calculated as r=.545. It was determined that there was a moderately difficult and positive significant relationship between the variables (p<.001).

Conclusion: The levels of collaboration between nurses and job satisfaction of nurses were generally above the average. There was a statistically significant, positive and moderately strong relationship between the levels of c collaboration between nurses and the job satisfaction levels of nurses.

Keywords


 • Açıkalın, C. (2011). İçsel ve dışsal doyumun örgütsel bağlılığa etkisi: Eskişehir üretim sektörü örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 237-254.

 • Ahmed, S. M., Tolera, M., & Angamo, M. T. (2013). Assessment of job satisfaction among pharmacy professionals in south-west Ethiopia. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 4(6), 2351.

 • Aylaz, R., Aydoğmuş, N., & Yayan, E. H. (2017). Hemşirelerin iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi. Annals of Health Sciences Research, 6(1), 12-17.

 • Castaneda, G. A., & Scanlan, J. M. (2014). Job satisfaction in nursing: A concept analysis. Nursing Forum, 49(2), 130– 138. https://doi.org/10.1111/nuf.12056

 • Çam, O., Akgün, E., G. Babacan, A., Bilge, A., Keskin ve Ünal, G. (2005). Bir ruh sağlığı hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 213-220.

 • Çelik, S., & Hisar, F. (2012). The influence of the professionalism behaviour of nurses working in health institutions on job satisfaction. International journal of nursing practice, 18(2), 180-187.

 • Çelik Durmuş, S., & Yıldırım, A. (2018). Hemşireler arası işbirliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5(3), 210-216.

 • Dougherty, M. B., & Larson, E. (2005). A review of instruments measuring nurse-physician collaboration. Journal of Nursing Administration, 35(5), 244-253

 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M.N. (2015). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel Kitabevi. 2 Baskı

 • Flynn, L., Erickson, R. & Hicks, M. (2006). İmpact of work environment on home health nurses’ intentions to leave. Taking The Longview Conference: From Evidence to Policy, April 28

 • Haire, B. (2010). Interprofessional Care: A model of collaborative practice. PEI Health Sector Council Charlottetown, Canada.

 • Hatip, Ö., & Harmancı Seren, A. K. (2021). Bir üniversite hastanesinde hemşireler arasındaki iş birliğinin hemşirelerin iş doyum düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 181-194.

 • Keklik, B., & Coşkun Us, N. (2013). Örgütsel adalet algılamalarının iş tatminine etkisi: hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 143-161.

 • Koçak, H. U. (2019). Hemşire-hemşire işbirliğinin hemşirelerin iş doyumu düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Eskişehir.

 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Dogus University Journal, 13(2).

 • Kuzulugil, Ş. (2012). Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(1), 129-141.

 • Lorber, M. & Skela Savic, B. (2012). Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenian Hospitals. Croatian medical journal, 53(3), 263-270.

 • Mccallin, A. (2001). Interdisciplinary practice - a matter of teamwork: An integrated literature review. Journal of Clinical Nursing, 10:4, 419-428. https://doi.org/10.1046/j.13652702.2001.00495.x

 • Meretoja, R., Eriksson, E., Leino-Kilpi, H. (2002). Indicators for competent nursing practice. Journal of Nursing Management, 10:2, 95-102. https://doi.org/10.1046/j.09660429.2001.00299.x

 • Shohani, M., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V. B., Dougherty, M. (2017). Effective ındividual contributions on Iranian nurses intraprofessional collaboration process: A qualitative study. Journal of Caring Sciences, 6:3, 213-220.https://doi.org/10.15171/jcs.2017.021

 • Stefaniak, K. A. (1998). Nurses Collaborating with Other Nurses: When All Else Fails. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kentucky.

 • Taylan.S. (2009). Özerklik ilkesi çerçevesinde hemşirenin bağımsız rolleri. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana

 • Türe Yılmaz, A. & Yıldırım, A., (2018). Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(67), 40-52

 • Tzeng, H.M. (2002). The influence of nurses working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan. International Journal of Nursing Studies, 39, 867-878.

 • Tourangeau, A. E., & Cranley, L. A. (2006). Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants. Journal of advanced nursing, 55(4), 497-509.

 • Ylitörmänen, T., Turunen, H., Mikkonen, S., & Kvist, T. (2019). Good nurse–nurse collaboration implies high job satisfaction: A structural equation modelling approach. Nursing open, 6(3), 998-1005.

 • Yüksel-Kaçan, C., Örsal, Ö., & Köşgeroğlu, N. (2016). Hemşirelerde iş doyumu düzeyinin incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18(2/3), 1-12.

                                                                                                    
 • Article Statistics