ALTI GÜN SAVAŞININ İNGİLİZ BASININA YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 221-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stratejik ve doğal kaynaklar açısından zengin olan Ortadoğu bölgesi her zaman büyük güçlerin ilgi alanı olmuştur. 400 yıla aşkın bir sürede Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan bölge, devletin zayıflaması ile büyük güçlerin mücadele alanı haline gelmiştir. Fransız İhtilali sonrası yayılan milliyetçilik fikirleri geçte olsa bölgeni etkilemiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Ortadoğu’da Arap milliyetçiliğinin gelişmesi, Birinci Cihan Harbi sırasında da kendi etkisini göstermiştir. Emperyalist ülkeler, Arap ulusunun uyanışını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Bununla birlikte bölgede gelecekte kanlı savaşların temellerini atacak Siyonizm faaliyetlerin de görmekteyiz. Bölgeye uzun süreli bir Yahudi göçü ve Siyonist faaliyetler Arapların rahatsızlığına neden olmuştur. Birinci Arap-İsrail Savaşı’ndan zaferle çıkan İsrail, bölgede Siyonist politikaların uygulayarak daim sınırlarını genişletmek için çaba sarf etmiştir. İsrail’in yayılmacı politikası, onları sürekli Arap komşuları ile karşı karşıya getirmiştir. 1952 yılında Mısır’da iktidara gelen Nasır’la birlikte bu çatışmalar daha da hız kazanmış, bölgeni 1956 ve 67 savaşlarına götürmüştür. İsrail’in Suriye ve Ürdün’e karşı saldırgan politikalarına karşı Nasır, Akabe Körfezini İsrail gemilerine kapatmıştır. Bu misilleme sadece İsrail’e değil, onun destekçileri olan büyük güçlere karşı da bir meyden okuma olmuştur. Nasır’ın bu kararına İsrail savaşla karşılık vermiştir. 5 Haziran sabahı Mısır hava üslerine ani saldırı düzenleyen İsrail, altı gün sürecek olan 3. Arap-İsrail Savaşı’nı da başlatmıştır. Bu savaş bölgede çıkarları olan İngiltere’ni de endişelendirmiş ve İngiliz basınında büyük yankı uyandırmıştır. Bu çalışmada, 5 Haziran 1967 tarihinde başlayan, altı gün savaşı veya 3. Arap-İsrail Savaşı olarak da literatüre geçen savaşın gidişatı ve bölgeni savaşa götüren süreç İngiliz basınına göre araştırılırken, nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge analiz yöntemleri kullanılmıştır. Böylece dönemin İngiltere yerel gazeteleri, yabancı ve Türk kaynakları incelenerek objektif bir çalışma ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Middle East region that rich in strategic and natural resources, has always been an area of interest of the great powers. The Middle Eastern region which has been located within the borders of the Ottoman Empire for more than 400 years, has become an area of struggle between the great powers with the weakening of the state. The ideas of nationalism that spread after the French Revolution, like other Ottoman regions, influenced this region over time. 19. from the turn of the century, the development of Arab nationalism was started to be more effective during the First World War. The imperialist countries had used the awakening of the Arab nation in their own interests. In addition, we can see Zionist activities in the region that will lay the foundations of bloody wars in the future. A long-term Jewish migration to the region and Zionist activities have caused Arab anxiety and disturbance. Israel, which emerged victorious from the First Arab-Israeli War, has made efforts to expand its permanent borders and implemented Zionist policies in the region. Israel's expansionist policy has constantly confronted them with their Arab neighbors. After 1952, this conflict had gained even more momentum and led the region to the wars of 1956 and 1967. Against the aggressive Israeli policy towards Syria and Jordan, Egyptian president Nasser forbidden the Gulf of Aqaba to Israeli ships. This retaliation has been a challenge not only against Israel, but also against the great powers that support the Jewish State. Israel responded to Nasser's decision with war. Suddenly, Israel attacked against Egyptian air force on the morning of June 5. Also Israel started 3rd Arab-Israeli war with this attack. This war has also worried Britain, which has interests in the region, and has caused great repercussions in the British press.In this study, according to the British press, the six-day war, the course of the war and the process that led your region to the war were investigated, while document and document analysis methods were used from qualitative research methods. Therefore, an objective study was tried to be revealed by examining the UK local newspapers of the period, foreign and Turkish sources.

Keywords