DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA’DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Author:

Year-Number: 2022-128
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da ve Türkiye’de 2000’lerde, muhasebe ve finansal raporlamada oldukça fazla gelişme ve değişimler yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı, meydana gelen bu değişim ve gelişmeleri ele alarak Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlamanın ulaştığı son durumu ortaya koymaktır. Yöntem olarak, meydana gelen gelişmeler tarihsel-kronolojik sıraya göre ele alınmakta ve her aşamada küresel ve ulusal düzeydeki değişimler ayrı ayrı ortaya konulmaktadır. Çalışmanın bulguları; uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının birçok ülkenin kabulüyle küresel ölçekte yaygınlaşması, Ülkemizde de bu standartların kabulü ve Dünya ile birlikte gelişmesidir. Türkiye’de 2011 yılında çıkarılan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”, uluslararası standartların Türkçe’ye çevrilerek “Türkiye Muhasebe Standartları” ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” olarak kabulünün yasal dayanağıdır. Ülkemizde 2014 yılından itibaren “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar” için bu standartlara uygun muhasebe ve finansal raporlama başlatılmıştır. Daha sonra belirli büyüklükteki işletmeler için “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 2018 yılında yürürlüğe girmiştir. 2019 yılında, Küçük ve Mikro Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Taslağı yayınlanmıştır. Bu standartlara uygun yeni Hesap Planı Taslağı 2018 yılında yayınlanmıştır. Sonuçta bu plan yürürlüğe girdiğinde tüm standartlara uygun muhasebe kayıtları ve finansal raporlama, ihtiyacı tam karşılayacak şekilde yapılabilecektir.

Keywords

Abstract

There have been many developments and changes in accounting and financial reporting in the world and in Turkey in the 2000s. The aim of this study is to reveal the latest state of accounting and financial reporting in the world and in Turkey by addressing these changes and developments. As a method, the developments are discussed in historical-chronological order and the changes at the global and national level are presented separately at each stage. Findings of the study; The spread of international accounting and financial reporting standards on a   global scale with the acceptance of many countries, the acceptance of these standards in our country and their development with the world. The "Turkish Commercial Code" numbered 6102 enacted in Turkey in 2011 is the legal basis for the adoption of international standards as "Turkish Accounting Standards" and "Turkish Financial Reporting Standards" by translating them into Turkish. In our country, accounting and financial reporting in accordance with these standards has been initiated for "Organizations Concerning the Public Interest" since 2014. Later, the “Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises” came into effect in 2018 for certain sized enterprises. In 2019, the Draft Financial Reporting Standard for Small and Micro Enterprises was published. The new Chart of Accounts Draft in line with these standards was published in 2018. As a result, when this plan comes into effect, accounting records and financial reporting in accordance with all standards will be able to meet the needs.

Keywords