DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA’DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:45:42.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da ve Türkiye’de 2000’lerde, muhasebe ve finansal raporlamada oldukça fazla gelişme ve değişimler yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı, meydana gelen bu değişim ve gelişmeleri ele alarak Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe ve finansal raporlamanın ulaştığı son durumu ortaya koymaktır. Yöntem olarak, meydana gelen gelişmeler tarihsel-kronolojik sıraya göre ele alınmakta ve her aşamada küresel ve ulusal düzeydeki değişimler ayrı ayrı ortaya konulmaktadır. Çalışmanın bulguları; uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının birçok ülkenin kabulüyle küresel ölçekte yaygınlaşması, Ülkemizde de bu standartların kabulü ve Dünya ile birlikte gelişmesidir. Türkiye’de 2011 yılında çıkarılan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”, uluslararası standartların Türkçe’ye çevrilerek “Türkiye Muhasebe Standartları” ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” olarak kabulünün yasal dayanağıdır. Ülkemizde 2014 yılından itibaren “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar” için bu standartlara uygun muhasebe ve finansal raporlama başlatılmıştır. Daha sonra belirli büyüklükteki işletmeler için “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 2018 yılında yürürlüğe girmiştir. 2019 yılında, Küçük ve Mikro Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Taslağı yayınlanmıştır. Bu standartlara uygun yeni Hesap Planı Taslağı 2018 yılında yayınlanmıştır. Sonuçta bu plan yürürlüğe girdiğinde tüm standartlara uygun muhasebe kayıtları ve finansal raporlama, ihtiyacı tam karşılayacak şekilde yapılabilecektir.

Keywords

Abstract

There have been many developments and changes in accounting and financial reporting in the world and in Turkey in the 2000s. The aim of this study is to reveal the latest state of accounting and financial reporting in the world and in Turkey by addressing these changes and developments. As a method, the developments are discussed in historical-chronological order and the changes at the global and national level are presented separately at each stage. Findings of the study; The spread of international accounting and financial reporting standards on a   global scale with the acceptance of many countries, the acceptance of these standards in our country and their development with the world. The "Turkish Commercial Code" numbered 6102 enacted in Turkey in 2011 is the legal basis for the adoption of international standards as "Turkish Accounting Standards" and "Turkish Financial Reporting Standards" by translating them into Turkish. In our country, accounting and financial reporting in accordance with these standards has been initiated for "Organizations Concerning the Public Interest" since 2014. Later, the “Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises” came into effect in 2018 for certain sized enterprises. In 2019, the Draft Financial Reporting Standard for Small and Micro Enterprises was published. The new Chart of Accounts Draft in line with these standards was published in 2018. As a result, when this plan comes into effect, accounting records and financial reporting in accordance with all standards will be able to meet the needs.

Keywords


 • Akdoğan, N. (2010). KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı. Muhasebe ve Denetime Bakış, 1-26.

 • Aksoy, T. (2005). Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS-UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi. Mali Çözüm, (71), 182-199.

 • Ataman. B. ve Gökçen, G. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım.

 • Başpınar, A. (2005). Türkiye’de ve Dünya’da Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış. Maliye Dergisi, (148), 42-57.

 • Cebeci, Y. ve Cavlak, H. (2017). Türk Ticaret Kanunu’nda Finansal Raporlama.Route Educational and Social Science Journal, 4(6), 158-169.

 • Çelik, E. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nın Varlıkların Değerlemesi Hususunda Getirdiği Yenilikler: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Tez No. 375086).

 • Çelik, S. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma: Niğde Örneği. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Tez No. 349193).

 • Demir, V. (2007). KOBİ’ler için UFRS’nin Son Taslağı ve Değerlendirmeler. Mali Çözüm Dergisi, (80), 43-58.

 • Dızman, Ş. (2018). Genel Muhasebe. Eylül 2018. Ekin Yayınevi.

 • Elitaş, C., Karakoç, M. ve Özdemir, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları. World of IFRS, 1-14.

 • Güleç, Ömer F. ve Ergi, Ş. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Finansal ve Yerel Raporlama Standartlarının Gelişim Süreci. 258-277. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019 Eylül | Cilt: 8 | Sayı: 2.

 • Güney, S. (2018). Küreselleşmenin Finansal Raporlama Standartlarına Etkisi. The Journal of Academic Social Science. Yıl:6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 61-72

 • Güvemli, O., Güvemli, B. ve Yıldız, Muhsin A. (2018). Cumhuriyet’in Muhasebe Düşüncesinde İkinci Evre: Liberal İktisat Politikalarının Uygulanma Dönemi (1950 -1980), Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2018 (14).

 • Hatipoğlu, O. (2009). Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Gelişimi, Gerekliliği ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Tez No. 249864).

 • Hatunoğlu, Z., Uçantürk, M. ve Kıllı, M. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 6, Issue 1, 51 – 62.

 • İbiş, C. ve Özkan, S. (2006). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) Genel Bakış, Mali Çözüm Dergisi, (74), 25-43.

 • Karakaya, M. (2010). KOBİ’lerin Küresel Ekonomik İklime Uyumunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3(2), 1-25.

 • Kaya, C. T. ve Türegün, N. (2017). Dünyada KOBİ Finansal Raporlama Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar: Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’ne Bakış. Muhasebe ve Denetime Bakış, (50), 97-114.

 • Kılınç, Y. (2016). Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1935-1946.

 • Köse, E., Bekçi İ. ve Çetenak, H. E. (2020). Finansal Raporlama Standartlarının Muhasebe Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Mart 2020; 13 (1): 1-23.

 • Parker, R. and Nobes, C. (2000). Financial Reporting in Central and Eastern Europe and China, Comparative İnternational Accounting.

 • Parlakkaya, R. (2004). Muhasebede Uluslararası Uyum ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Muhasebe Uyumlaştırma Çalışmaları. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 119-139.

 • Resmî Gazete (1992). “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)” 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı 1 sıra nolu tebliğ.

 • Resmî Gazete (2006). Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Tarihi: 01.11.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26333.

 • Resmî Gazete (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı hakkında tebliğ. 29 Temmuz 2017 Sıra No. 56, Sayı. 30138 (Mükerrer).

 • Sipahi, B. ve Küçük, İ. (2011). Türk Ticaret Kanunları ve Muhasebenin Gelişimine Etkilerinin 160 Yıllık Öyküsü. Accounting and Financial History Research Journal, Issue 1, 181193.

 • Şahin, E. (2010). Uluslararası Muhasebe Standartları Çerçevesinde Oluşturulan TMS-16, TMS- 36, TMS-38 Muhasebe Standartlarının Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Karşılaştırılması ve Çorum’da Bir Sanayi İşletmesi Örneği. Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

 • Şensoy, H. B. (2008). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi ile Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Durumu. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Tez No. 218533).

 • Uçma, T. (2011). Muhasebe Okulları ve Uluslararası Muhasebe Literatürünün Gelişimine Katkıları: Tarihsel Perspektiften, Muhasebe ve Denetime Bakış, 117-136.

 • Ulusan, H., Eren, E. ve Köylü, Ç. (2012). 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 11-34.

 • Utku, B. D. ve Gürsoy, K. (2011). KOBİ'ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (KOBİ TFRS) Tam Set TFRS ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, 19-42.

 • Yalkın, Yüksel K. (1994). Genel Muhasebe, Genişletilmiş 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Şubat 1994, Ankara.

 • Yünlü, M. (2020). Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2020/Ocak (18); (180

                                                                                                    
 • Article Statistics