İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM MEMNUNİYETLERİ VE GELECEK KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:10:43.0
Language : İngilizce
Konu : Yükseköğretim Çalışmaları
Number of pages: 103-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri birçok alanda yeterli işgücünün yaratılmasında önde gelen fakültelerdir. Dolayısıyla burada okuyan öğrencilerin memnuniyet derecelerini ve gelecek kaygılarını sınıflandırmak önemlidir. Fakülteye kayıt oldukları ilk yıldan itibaren öğrencilerin bölümlerinden memnuniyet düzeylerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve gelecek kaygılarının en aza indirilmesine yönelik önerilerde bulunulması hem öğrenciler hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Ridit analizi ile Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin bölüm memnuniyetlerine ve gelecek kaygılarına yönelik analizlerin yapılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda hem betimsel istatistiklere yer verilmiş hem de analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bölüm doyumları ile gelecek kaygıları (işsizlik, umutsuzluk, ayrımcılık, deneyimsizlik, kişisel yeterlilik) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In our country, the faculties of Economics and Administrative Sciences are the leading faculties in creating a sufficient workforce in many fields. So, it is significant to classify the degree of satisfaction and future concerns of the students studying here. It has crucial importance for both students and our country to make suggestions for maximizing the level of satisfaction of students to their departments and minimizing their concerns about the future from the first year of their registration to the faculty. In this context, it is aimed to analyses to first grades studying at Atatürk University in faculty of economic and administrative sciences to their department satisfaction and future concerns with ridit analysis. In line with the data obtained within the extent of the research, both descriptive statistics have been included and analysis has been performed. As a result of the research, it's been found that there's a meaningful difference between students' department satisfaction and future concerns (lack of employment, despair, discrimination, inexperience, personal sufficiency). 

Keywords


 • Başoğlu, T. (2019). Yükseköğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Çalışan Memnuniyeti ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Esenyurt Üniversitesi: İstanbul.

 • Beder, J.H. & Heim, R.C. (1990). On the use of ridit analysis. Psychometric, 55, 603-616.

 • Bilgin, Ö. C. (2003). Ridit analizi ve uygulaması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (2), 135-138.

 • Bilgin, Ö. C., (2003). Ridit Analizi ve kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34, 135-138.

 • Brockett, P.L. and Levine, A. (1977). On a characterization of ridits, The Annals of Statistics, 5 (6),1245- 1248.

 • Bross, I. D. J. (1958). How to use ridit analysis, Biometrics. 14, 18-38.

 • Demir, B. (2016). Yapısal Eşitlik Modeli İle Öğrencilerin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İibf’de Bir Uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı: Sivas.

 • Demirci, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerinin ve tercih sonuçlarının istatistiki analizleri ile incelenmesi, BEU Akademik İzdüşüm, 2 (1), 23-40

 • Doğan, İ., Kaygısız, S. & Saraçlı, S. (2005). Üniversiteye yerleşen öğrencilerin bölüm memnuniyetlerinin ridit analizi ile incelenmesi ve osmangazi üniversitesi i.i.b.f. birinci sınıf öğrencileri üzerine bir uygulama”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 175-184.

 • Donaldson, G.W. (1998). Ridit scores for analysis and interpretation of ordinal pain data, European Journal of Pain, 2, 221-227.

 • Downey, J.P., McGaughey, R. & Roach, D. (2011). Attitudes and influences toward choosing a business major: the case of information systems. Journal of Information Technology Education: Research, 10(1), 231-251.

 • Doyle, M. & Dorling, S. (2002). Visibility Trends in The UK 1950-1997, Atmospheric Environment, 36, 3161-3172.

 • Dursun, S. & Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 28 (1), 71-84.

 • Flora J. (1974). A Note on Ridit Analysis, Technical report No. UM-HSRISA- 74-10, Highway Safety Research Institute, University of Michigan.

 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How To Design And Evaluate Research in Education. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc

 • Gavcari E., Bulut, Z.A. & Karabulut, A. N. (2005). Öğrencilerin iktisadi ve idari bilimler fakültesini tercih nedenleri ve beklentileri: muğla üniversitesi örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), 21-39.

 • George D. & Mallery P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

 • Ghaderi, A.R., Venkatesh Kumar, G. & Sampath K. (2009), Depression, anxiety and stress among the Indian and Iranian students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 35 (1), 33-37.

 • Hammad, M. A. (2016). Future anxiety and its relationship to students’ attitude toward academic specialization. Journal of Education and Practice, 7 (15), 54-65.

 • Hayırsever, Y. & Görgünoğlu, S. (2014). Üniversitelerde yapılan öğrenci memnuniyet anketinin grey evaluation metodu ile ölçülmesi. Akademik Platform, 274-282.

 • Hoyle, R.H. (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Application. London: SAGE Publications.

 • İkikat Tümer, E, Miran, B., Birinci, A. (2012). Bulanık eşli karşilaştirma yöntemiyle atatürk üniversitesi öğrencilerinin fakülte tercihlerini belirleyen hedeflerinin analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, 25-80.

 • İmamoğlu, Y. (2016). Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Hizmetlerle İlgili Memnuniyet Düzeyleri: Niğde Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.

 • Kurt, G. (2007). Ridit analizi ve üniversite öğrencilerinin gelecek kaygılarının incelenmesi üzerine bir uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 193-206.

 • Naralan, A. & Kaleli, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversiteden beklentileri ve bölüm memnuniyeti araştırması: atatürk üniversitesi örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-11.

 • Ploured, P.J. & Hassler, A.A. (1982), “Ridit”, Catholic University of America.

 • Polat F. B., Ardıç K. & Özdemir Y. (2016). Bireysel kariyer planlamada etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Sakarya Devlet Okullari örneği. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 4 (1), 29-65.

 • Sarpkaya, R. (2010). Üniversiteye girişte bireysel eğitim istemini etkileyen etmenler: Adnan Menderes Üniversitesi örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (1), 449-488.

 • Senger, Ö., Tazegül, A. & Kaydın Yerdelen, C. (2013). Meslek yüksekokullarında muhasebe eğitiminin önemi ve muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü’nde okuyan öğrencilerin bölümden memnuniyetinin ve mesleki beklentilerinin ridit analizi ile değerlendirilmesi: kars-ardahan-iğdır örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2), 25-79.

 • Straub, D., Boudreau, M. C., & Gefen, D. (2004). Validation guidelines for positivist research. The Association for Information Systems Communications, 13(1), 79-150.

 • Şahin İ., Zoraloğlu Y. R. & Fırat N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), 429-452.

 • Taş, H. (2015). Üniversitelerde Öğrenci Memnuniyeti Üzerine Gaziantep İlinde Bir Alan Çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.

 • Tektaş, N. & Aydın, M. (2014). Tutumun ridit analizi ile değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 43, 25-79.

 • Tektaş, N. (2014). Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, 243253.

 • Ulusoy, H., Arslan, Ç., Öztürk, N. & Bekar, M. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanmas, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 3 (2), 16-24.

                                                                                                    
 • Article Statistics