İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 222-243
Year-Number: 2022-128

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı ilkokullarda sınıf ve branş bazında görev yapan 259 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, t-test, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post Hoc çoklu karşılaştırma testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerinin çok yüksek olduğu bulgulanmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi becerileri; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi, görev yapılan okuldaki hizmet süresi, günlük hayatta zamanı yönetme durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken; branş, okutulan sınıf düzeyi, zaman yönetimiyle ilgili yayın okuma durumu ve zaman yönetimiyle ilgili herhangi bir faaliyete katılım durumu değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular ilgili alanyazına dayanarak tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the time management skill levels of primary school teachers in the teaching process. For this purpose, it was investigated whether there is a statistically significant difference between the time management skill levels of teachers in the teaching process according to some independent variables. The universe and sample of the research consists of 259 teachers working in primary schools in the Türkoğlu district of Kahramanmaraş on the basis of class and branch. In the research, the data were collected by means of "Time Management Scale in the Teaching Process". In the analysis of data; arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Post Hoc multiple comparison tests were used. In the study, it was found that teachers' time management skill levels in the teaching process are "very high". At the same time, while the means of the groups formed based on the independent variables of "gender", "age", "professional seniority", "education level", "time of service at the school", "time management in daily life" were found to be significantly different, they were not significantly different in terms of such independent variables as "branch", "class level taught", "reading publications related to time management" and "participation in any activity related to time management. The findings were discussed based on the relevant literature and various suggestions were made.

Keywords