İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:40:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 222-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı ilkokullarda sınıf ve branş bazında görev yapan 259 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, t-test, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post Hoc çoklu karşılaştırma testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi beceri düzeylerinin çok yüksek olduğu bulgulanmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin öğretim sürecindeki zaman yönetimi becerileri; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi, görev yapılan okuldaki hizmet süresi, günlük hayatta zamanı yönetme durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken; branş, okutulan sınıf düzeyi, zaman yönetimiyle ilgili yayın okuma durumu ve zaman yönetimiyle ilgili herhangi bir faaliyete katılım durumu değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular ilgili alanyazına dayanarak tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the time management skill levels of primary school teachers in the teaching process. For this purpose, it was investigated whether there is a statistically significant difference between the time management skill levels of teachers in the teaching process according to some independent variables. The universe and sample of the research consists of 259 teachers working in primary schools in the Türkoğlu district of Kahramanmaraş on the basis of class and branch. In the research, the data were collected by means of "Time Management Scale in the Teaching Process". In the analysis of data; arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Post Hoc multiple comparison tests were used. In the study, it was found that teachers' time management skill levels in the teaching process are "very high". At the same time, while the means of the groups formed based on the independent variables of "gender", "age", "professional seniority", "education level", "time of service at the school", "time management in daily life" were found to be significantly different, they were not significantly different in terms of such independent variables as "branch", "class level taught", "reading publications related to time management" and "participation in any activity related to time management. The findings were discussed based on the relevant literature and various suggestions were made.

Keywords


 • Alay, S. & Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 326335.

 • Arkcı, S. (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Zaman Yönetimi: Adıyaman- Gölbaşı Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

 • Artunç, M. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Kişiler Arası Öz Yeterlikleri ile Zaman Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Ataş, M. (2017). Öğretmenlerin Sanal Kaytarma Davranışları ile Zaman Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

 • Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. S. Baştürk (Dü.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 129-159) içinde.Vize.

 • Beyoğlu, F. (2004). İlköğretim Okulları 1. Kademesindeki Öğretmenlerin Kişisel ve Öğretimsel Zamanlarını Yönetme Biçimleri (Elazığ İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Boyraz, M. & Kocabaş, İ. (2018). İlkokul öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 42-57.

 • Britton, B. & Tesser, A. (1991). Effects of time- management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83(3), 405-410.

 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Akademi.

 • Can , A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (7. baskı). Pegem Akademi.

 • Can, N. (2007). Eğitim çalışanlarının görüşlerine göre öğretmenin sınıfta zaman yönetimi davranışları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 88-103.

 • Caz, Ç. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri

 • Chissom, B. (1987). The work behavior of elementary school teachers. The Journal of Educational Research, 80(4), 248-253. http://doi:10.1080/00220671.1987.10885760

 • Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(5), 117131.

 • Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig, 44, 123-142.

 • Demirtaş, H. & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-48.

 • Duman, T. & Ünal, D. (2017). Etkili Öğretim ve Öğrenme. Eğitim Psikolojisi (s. 496-530). içinde Bozok Üniversitesi. https://doi:10.14527/9786052410240.20

 • Enterieva, M. (2020). Ortaokullarda Öğretim Zamanının Etkililiğinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Güçlü, N. (2001). Zaman Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 87-106.

 • Gürbüz, M. & Aydın, A. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-20.

 • Gözel, E. & Halat, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenleri ve zaman yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 73-89. Grissom, J., Loeb, S. & Mitani, H. (2015). Principal time management skills: Explaining patterns in principals' time use, job stress and perceived effectiveness. Journal of Educational Administration, 53(6), 773-793.

 • Gromada, B. & Shewbridge, C. (2016). Student learning time: A literature review (OECD Education Working Paper no.127). Paris: OECD. https://doi:10.1787/5jm409kqqkjh-en

 • Hargreavas, A. (1994). Changing teachers ,changing Times: Teacher Work and Culture in the Postmodern Age. London: Cassell (Teachers College Press). http://books.google.com.tr

 • Haynes, M. (1999). Kişisel Zaman Yönetimi. (Y. Bülbül, Çev.). Alfa.

 • Heafner, T. & Fitchett, P. (2015). Principals' and teachers' reports of instructional time allocations in third grade. Journal of International Social Studies, 5(1), 81-100.

 • İlerleyen, E. (2014). Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Jandt, F. (1998). Yönetim Sorunlarına Etkili Çözümler. (V. D. Levent AKIN, Çev.) Hayat.

 • Kalaycı, Ş. (2008). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24.baskı). Nobel

 • Kelly, W. (2002). Harnessing the river of time: A theoretical framework of time use efficiency with suggestions for counselors. Journal of Employment Counseling, 39(1), 12-22.

 • Khan, H., Farooqi, M., Khalil, A. & Faisal, I. (2016). Exploring Relationship of Time Management with Teachers Performance. Bulletin of Education and Research, 38(2), 249-263.

 • Kocabaş, İ. & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerinin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203-210.

 • Koch, C. & Kleinmann, M. (2002). A stitch in time saves nine: Behavioural decision making explanations for time management problems. Europan Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 199-217.

 • Lemos, M. (2017). Collaborative agency in educational management : A joint object for school and community transformation. Revista de Administraçao de Empresas, 57(6), 555-566. https://doi:10.1590/S0034-759020170604

 • Li, C., Mengchao, L. & Yining, W. (2016). Study on providing professors with efficient service based on time management strategy. Journal of Education and Learning, 5(3), 252-257. https:/doi:10.5539/jel.v5n3p252

 • MEB. (2003,2005, Ağustos). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. Tebliğler Dergisi. http://mevzuat.meb.gov.tr

 • Melnick, S. & Meister, D. (2008). A Comporision of beginning and experienced teachers' concerns. Educational Research Quarterly, 31(3), 39-56.

 • Özkılıç, R. & Korkmaz, N. (2004). Sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi spor öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 281-293.

 • Passıg, D. (2004). Future -time-span as a cognitive skill in future studies. Futures Research Quaarterly. 19(4), 27-47.

 • Sabuncuoğlu, Z. & Paşa, M. (2002). Zaman Yönetimi. Ezgi.

 • Saloviita, T. (2013). Classroom management and loss of time at the lesson start: A preliminary study. European Journal of Educational Research, 2(4), 167-170.

 • Saraç-Yılmaz, L., İnce, M., Kirazcı, S. & Çiçek, S. (2005). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 3-10.

 • Sarıoğlu Uğur, S., Soba, M., Temel, E. & Soba, Ş. (2017). Zaman ve peformans yönetimi İle ilgili Türkiye'de yapılan tezler (2010-2017) üzerine nitel bir bakış. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(12), 1031-1037.

 • Savcı M, Aysan F. (2019). A hypothetical model proposal for social connectedness in adolescents. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(54), 589-621.

 • Schuler, R. (1979). Managing stress means managing time. Personnel Journal, 58(12), 851-854

 • Sungur, S. (2018). Özel Okul Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi ile Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri

 • Şahin, K. (2014). Lise Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Şaktanlı, C. (2001). Sınıfta Ders Zamanının Yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Topal, N. (2009). Derste Zaman Yönetimi: İlköğretim 3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir İnceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler

 • Üstün, A., Nural, E. & Değer, Ş. (2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 47-66.

 • Varlomova, V. & Burt, C. (2008). The Realitionship Between Time Manegement and Decision Making Processes (thesis). University of Canterbury. https://www.semanticscholar.org

 • Yavuz, A. (2018). Öğretmenlerin Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Becerilerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Yavuz, M. (2002). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinde İş Doyumu, Denetim Odağı ve Demoğrafik Faktörlerin Zaman Yönetimiyle İlişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Yılmaz, A. & Aslan, S. (2002). Örgütsel zaman yönetimi. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 25-46.

 • Yirci, R. & Yavuz, A. (2018). Öğretim sürecinde zaman yönetimi ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal Of Education, 5(1), 1-10.

                                                                                                    
 • Article Statistics