EKONOMİ OKURYAZARLIĞI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:36:42.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 134-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde zorlaşan yaşam hedeflerine ulaşabilmek için ekonomi okuryazarlığı herkesin ihtiyaç duyduğu önemli konulardan birisini haline gelmiştir. Akıllı bir insan olarak refaha ulaşabilmek için yüksek ekonomi okuryazarlığı becerisine sahip öğrencilerin doğru zamanda en iyi kararları vermeleri beklenmektedir.  Ekonomi okuryazarlığı kavramının öneminin artması ile birlikte üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı düzeyi üzerinde çalışmaların arttığı görülmüştür. Bu bağlamda yapılan çalışma Gaziantep Üniversitesi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sahip olduğu sosyo-demografik değişkenlerin ekonomi okuryazarlığı üzerinde anlamlı bir farklığa sebep olup olmadığını göstermeyi amaçlamaktadır. Ekonomi okuryazarlığı seviyesini ölçebilmek adına 306 öğrenciye anket yöntemi uygulanarak çalışma için gerekli olan veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ekonomi okuryazarlığının öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini, fakat öğrencilerin bölümü ve ailelerinin aylık gelirine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Today, economic literacy has become one of the important issues that everyone needs in order to reach their difficult life goals. In order to achieve prosperity as a smart person, students with high economic literacy skills are expected to make the best decisions at the right time. With the increase in the importance of the concept of economic literacy, it has been observed that studies on the level of economic literacy of university students have increased. In this context, the study aims to show whether the socio-demographic variables of the students studying at Gaziantep University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, cause a significant difference on economic literacy. In order to measure the level of economic literacy, the data necessary for the study were collected by applying the survey method to 306 students. The findings obtained as a result of the study revealed that economic literacy showed a significant difference according to the gender, age and class variables of the students, but did not show a significant difference according to the monthly income of the students' department and their families.

Keywords


 • Alisyahbana, A.N.Q.A., Hasan, M., Dinar, M., Tahir, T. and Ahmad, M.İ.S. (2020) The Effect of Economic Literacy and Parents Socio-Economic Status on Entrepreneurial Intention in Economic Education Student Universitas Negeri Makassar. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, 9 (5). 15-17. ISSN 2277-8616.

 • Al-Rabaani, A. (2019). Economic literacy among social studies teachers in Oman. Journal of Education and Practice, 10(4), 41-46.

 • Barış, S. ve Şeker, H. (2017). Ekonomi Okuryazarlığı: Amasya Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(624), 79-93.

 • Dewi, M. A. (2022). The Influence of Parents' Socio-Economic Status and Student Learning Outcomes on Students' Economic Literacy Level. Economics And Business Management Journal (EBMJ), 1(01), 1-7.

 • Dilek, S., Kesgingöz, H., Konak, A. ve Halıcıoğlu, S. (2018). Factors Affecting Economic Literacy. Afro Eurasian Studies, 7 (1), 11-51.

 • Dilek, S., Küçük, O., ve Eleren, A. (2016). Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1865-1878.

 • Dutkowsky, D.H., Evensky, J. M. and Edmonds, G. S. (2008). Improving Economic Literacy: The Role of Concurrent Enrollment Programs, http://ssrn.com/abstract=476146

 • Efendi, R., Indartono, S., and Sukidjo, S. (2019). The mediation of economic literacy on the effect of self control on impulsive buying behaviour moderated by peers. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(3), 98.

 • Gerek, S. ve Kurt, A.A: (2011). Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXX(1), 2011, pp. 59-73.

 • Grimes, P. W., Millea, M. J., and Thomas, M. K. (2010). Testing the economic literacy of K-12 teachers: A state-wide baseline analysis. American Secondary Education, 4-20.

 • Gleason, J., and Van Scyoc, L. J. (1995). A report on the economic literacy of adults. The Journal of Economic Education, 26(3), 203-210.

 • Jappelli, T. (2010). Economic literacy: An international comparison. The Economic Journal, 120(548), 429-451. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02397.x

 • Lusardi, A. (2008). Household saving behavior: the role of literacy, information and financial education programs, NBER Working Paper No. 13824.

 • Lusardi, A., and Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of economic literature, 52(1), 5-44.

 • Lo Prete, A. (2018). Inequality and the finance you know: does economic literacy matter?. Economia Politica, 35(1), 183-205.

 • Lyn, S. H. M., and Sahid, S. (2021). Economic Literacy and Its Effects on Students’ Financial Behavior at Malaysian Public University. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8), 736–750.

 • Martins, J., and Veiga, L. G. (2020). Undergraduate students' economic literacy, knowledge of the country's economic performance and opinions regarding appropriate economic policies. International Journal of Education Economics and Development, 11(4), 351369.

 • Mathews, L.G. 1999. Economic Literacy and the Socio-Economic Condition of Coastal CommunitiesIn Indonesia. Paper Prepared for the 1999 AAEAAnnual Meeting. hlm. 2. (PDF) Economic Literacy Studies of Teachers. Available from: https://www.researchgate.net/publication/325613066_Economic_Literacy_Studies_of_ Teachers

 • Mercan, N., Oyur, E., Altınay, A. ve Aksanyar, Y. (2012). Ekonomi Okur Yazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(2), 109-118.

 • Narmaditya, B. S. and Wibowo, A. (2021). Family economic education, peer groups and students’ entrepreneurial intention: the mediating role of economic literacy. Heliyon, 7(4), e06692.

 • Nelson, J. A. and Sheffrin, S. M. (1991). Economic literacy or economic ideology?. Journal of Economic Perspectives, 5(3), 157-165.

 • Nizam, N. F. M., Lai, W. S. and Sulaiman, N. (2020). Economic literacy among students in Malaysia. Geografia, 16(3).

 • Nurhayati, D., Budiwati, N. and Rohmana, Y. (2010). Study on the Economic Literacy of Senior High School Teacher, Conference: 2nd International Conference on Economic Education and Entrepreneurship: 1-10.

 • Nurjanah, S., Ilma, R. Z. and Suparno, S. (2018). Effect of economic literacy and conformity on student consumptive behaviour. Dinamika Pendidikan, 13(2), 198-207.

 • Özgür-Güler, E. ve Veysikarani, D. (2019). İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2), 133-144.

 • Pandey, C. and Bhattacharya, S. B. (2012). Economıc Lıteracy Of Senıor Secondary School Teachers: A Fıeld Study, Journal of All India Association for Educational Research, 24(1), 1-16.

 • Ping, L. (2014). APEC Guidebook on Financial and Economic Literacy in Basic Education, https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/03/APEC-Guidebook-on-Financial-andEconomic-Literacy-in-Basic-Education.pdf?x22667

 • Potrich, A. C. G. and Vieira, K. M. (2018). Demystifying financial literacy: a behavioral perspective analysis. Management Research Review.

 • Reinhardt, F., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Happ, R. and Nell-Müller, S. (2021). A Multilevel Analysis of Economic Literacy Among International Students: Implications for an International Assessment of Heterogeneous Vulnerable Learner Groups. Journal of International Students, 11(3), 706-722.

 • Rivlin, A.M. (1999). On Economic Literacy. Economic Literacy Symposium. 13 May 1999.

 • Roland, H, Kato, M. and Rüter, I. (2021). Results from the test of economic literacy in Germany and Japan: A critical discussion on the gender effect. Citizenship, Social and Economics Education, 20(1),48–68.

 • Salemi, M. K. (2005). Teaching economic literacy: Why, what and how. International Review of economics education, 4(2), 46-57.

 • Stigler, G. J. (1970). The case, if any, for economic literacy. The Journal of Economic Education, 1(2), 77-85.

 • Şantaş, F. ve Demirgil, B. (2015). Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Akademik Bakış Dergisi, 48, 46-60.

 • Tayfun, A. ve Silik, C. E. (2019). Öğrencilerin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,

 • Utami, N. (2019). Using Innovative e-Book Based on Picture Stories for Economic Literacy Teenagers: A Study on Junior High Schools Student in Malang Indonesia.

 • Ünal, S., Düğer, Y.S. ve Söylemez, C. (2015). Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 31- 52.

 • Wood, W. C. and Doyle, J. M. (2002). Economic literacy among corporate employees. The Journal of Economic Education, 33(3), 195-205.

 • Wood, W.C. and Doyle, Y.J. (2002) Economic Literacy Among Corporate Employees, The Journal of Economic Education, 33(3), 195-205, DOI: 10.1080/00220480209595186

 • Wulandari, 2011. “Hanya 42,6 Persen Guru Ekonomi Berkualitas Baik.” Republika. Edisi 3 April 2011.

 • Yasmin, F., Kouser, R., Hassan, I. and, Ahmad W. (2014). Determinants of Economic Literacy at University Level: A Case of Pakistan, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8 (3), 914-924.

 • Yayar, R. and Karaca, Ö. A. (2017). Economic Literacy Levels of Public Officers In Turkey. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(1), 49-65.

 • Yeop, N. K. and Jalil, N. A. (2010). Economic literacy amongst the secondary school teachers in Perak Malaysia. Information Management and Business Review, 1(2), 69-78. https://doi.org/10.22610/imbr.v1i2.873

 • Yıldırım, G. and Öztürk, C. (2017). Ekonomi Okuryazarlığı ve Eğitimine İlişkin alan Uzmanı ve Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Erciyes Journal of Education, 1(2), 1-22.

 • Yunus, N.K.Y., Ishak, S. and Jalil, N.A. (2010). Economic Literacy amongst the Secondary School Teachers in Perak Malaysia, Information Management and Business Review

                                                                                                    
 • Article Statistics