EKONOMİ OKURYAZARLIĞI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 134-151
Year-Number: 2022-128

Abstract

Günümüzde zorlaşan yaşam hedeflerine ulaşabilmek için ekonomi okuryazarlığı herkesin ihtiyaç duyduğu önemli konulardan birisini haline gelmiştir. Akıllı bir insan olarak refaha ulaşabilmek için yüksek ekonomi okuryazarlığı becerisine sahip öğrencilerin doğru zamanda en iyi kararları vermeleri beklenmektedir.  Ekonomi okuryazarlığı kavramının öneminin artması ile birlikte üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı düzeyi üzerinde çalışmaların arttığı görülmüştür. Bu bağlamda yapılan çalışma Gaziantep Üniversitesi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sahip olduğu sosyo-demografik değişkenlerin ekonomi okuryazarlığı üzerinde anlamlı bir farklığa sebep olup olmadığını göstermeyi amaçlamaktadır. Ekonomi okuryazarlığı seviyesini ölçebilmek adına 306 öğrenciye anket yöntemi uygulanarak çalışma için gerekli olan veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ekonomi okuryazarlığının öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini, fakat öğrencilerin bölümü ve ailelerinin aylık gelirine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Today, economic literacy has become one of the important issues that everyone needs in order to reach their difficult life goals. In order to achieve prosperity as a smart person, students with high economic literacy skills are expected to make the best decisions at the right time. With the increase in the importance of the concept of economic literacy, it has been observed that studies on the level of economic literacy of university students have increased. In this context, the study aims to show whether the socio-demographic variables of the students studying at Gaziantep University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, cause a significant difference on economic literacy. In order to measure the level of economic literacy, the data necessary for the study were collected by applying the survey method to 306 students. The findings obtained as a result of the study revealed that economic literacy showed a significant difference according to the gender, age and class variables of the students, but did not show a significant difference according to the monthly income of the students' department and their families.

Keywords