ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ ÜRÜN KULLANIM KILAVUZLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 207-221
Year-Number: 2022-128

Abstract

Endüstri devrimleri ve getirileriyle birlikte insanoğlu zaman içerisinde devinim ve dönüşüm yaşayarak farklı deneyim alanlarının içine girmek durumunda kalmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte insandan kullanıcılığa uzanan yolculuğunu başlatmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru başlayıp günümüze uzanan süreçte artırılmış gerçeklik endüstri 4.0 devriminin en önemli teknolojilerinden biri olmuş ve endüstriyel süreçlerin birçok adımında faydalı modellerle kullanıma hazır hale getirilmiştir. Endüstriyel ürün tasarım süreçlerinde ürün kullanıcı arasındaki iletişim açısından en önemli adımlardan birisi kullanım kılavuzlarıdır. Kullanım kılavuzlarının verimliliği etkileyen dezavantajlarının olması nedeniyle artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzları tasarlanarak kullanıcının ürünle kurduğu iletişim güçlendirilmektedir. Kullanıcıların alışılagelmiş grafik / iki boyutlu kullanım kılavuzu deneyimleriyle artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzuna adaptasyon süreçleri de göz önüne alınarak farklılaşan deneyimin incelenmesi ve araştırması amacıyla artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzlarının örnekleri incelenerek deneyim açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan tarama kapsamında artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzlarının iki boyutlu grafik olanlara kıyasla sağladığı avantajlar ve deneyime etkisi konusunda gelişim yönleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

With the industrial revolutions and their returns, human beings have had to enter into different fields of experience by experiencing movement and transformation over time. With the technological developments, it has started its journey from human to user. Augmented reality has become one of the most important technologies of the industry 4.0 revolution, starting from the end of the 20th century and extending to the present, and it has been made ready for use with useful models in many steps of industrial processes. In industrial product design processes, one of the most important steps in terms of communication between the product and the user is the user manuals. Since user manuals have disadvantages that affect efficiency, augmented reality supported user manuals are designed to strengthen the user's communication with the product. Considering the adaptation processes of the users to the augmented reality supported user manual with the usual graphic / two-dimensional user manual experiences, the examples of the augmented reality supported user manuals were examined and evaluated in terms of experience in order to examine and research the differing experience. Within the scope of the research, the advantages of the augmented reality supported user guides compared to the two-dimensional graphic ones and the development aspects of the effect on the experience were emphasized.

Keywords