ENGELLİLERE KARŞI TÜRK VE SOMALİ TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 187-206
Year-Number: 2022-128

Abstract

Bu çalışma, engellilere yönelik tutumların Türk ve Somali kültürleri arasında nasıl farklılık gösterdiğini karşılaştırmaktadır. Ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim düzeyleri, temaslar ve ülkeler gibi değişkenlerin bireylerin engellilere yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediğini de araştırır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de veya Somali'de yaşayan insanların engellilere yönelik tutumlarını eleştirel bir şekilde analiz etmektir. Bu araştırma, karışık cinsiyet ve yaştaki 200 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların engelli bireylere yönelik tutumlarını ölçmek için Özürlü Kişilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeği (MAÖ) kullanılmıştır. Grup farklılıklarını araştırmak için tek yönlü MANOVA ve korelasyon analizi ve faktöriyel MANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlar, eğitim seviyesinin sadece bilişsel üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi ve düşük eğitimli katılımcıların yüksek eğitimli katılımcılara göre daha olumsuz bilişsel gösterdiğini bildirdi. Cinsiyetin üç MAS faktörü üzerindeki etkileri açısından da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study compares how attitudes towards people with disabilities differ between Turkish and Somalian cultures. It also investigates whether variables such as gender, age, educational levels, contacts, and countries impact individuals' attitudes towards people with disabilities. The aim of this study was to critically analyse people’s attitudes towards people with disability living in Turkey or Somalia. This research consisted of 200 participants of mixed gender and age. Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons with Disabilities (MAS) was used to measure participant's attitudes towards disabled individuals. One-way MANOVA and correlation analysis and factorial MANOVA methods were used to investigate group differences. Results showed that educational level only has a significant effect on cognitive, reporting that the low educated participants showed more negative cognitive than high educated participants. It was also established that there is no significant difference in terms of the effects of gender on three MAS factors.

Keywords