ÇOCUK GELİŞİMCİ GÖZÜYLE “ÇOCUK GELİNLER”: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:09:48.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 102-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, çocuk gelinlerin kendi çocuklarının bakımını sağlamaya ve gelişimini desteklemeye yönelik bilgi, beceri, tutum ve deneyimlerine ilişkin görüşlerini çocuk gelişimci bakış açısı ile ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 18 yaşından önce evlilik yapan, en az bir çocuğu bulunan ve 65 yaşını geçmemiş olan 20 çocuk gelin oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocuk gelinler, gönüllülük esasına bağlı olarak amaçlı örnekleme metotlarından kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocuk gelinlerin erken yaşta anne olmanın dezavantajlarını vurguladıkları, çocuk bakımı ve gelişimine dair bilgi düzeylerine ilişkin algılarının olumsuz olduğu, gebelik ve doğum sonrası süreçte çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili yakın çevrelerinden yeterli sosyal destek alamadıkları, çocuklarının bakımını sağlama ve gelişimini destekleme ile ilgili çeşitli problemler yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ailelere, eğitimcilere, yasa koyuculara ve medya kuruluşlarına öneriler sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The aim of the study is to reveal the views of child brides on their knowledge, skills, attitudes and experiences in providing care for their own children and supporting their development from a child development perspective. The model of the research is phenomenology, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 20 child brides who married before the age of 18, had at least one child, and were not older than 65 years. Child brides participating in the research were determined by snowball sampling method, one of the purposeful sampling methods, on a voluntary basis. The data of the study were collected using the "Personal Information Form" and the semi-structured "Interview Form" prepared by the researcher. The obtained data were analyzed with qualitative content analysis. As a result of the research, child brides emphasized the disadvantages of being a mother at an early age, their perceptions of their level of knowledge about child care and development were negative, they could not get enough social support from their close circles regarding child care and development during pregnancy and postpartum period, and there were various issues related to providing care and supporting their children's development turned out to be having problems. In line with the findings, suggestions were presented to families, educators, legislators and media organizations.

Keywords


 • Anık, M., & Barlin, R. (2017). Türkiye'de Çocuk Gelinler Sorunu: Balıkesir Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3): 1827-1841.

 • Bozkurt, V., (2015), Değişen Dünyada Sosyoloji, Temeller, Kavramlar, Kurumlar, Ekin Yayınevi, Bursa.

 • Bowlby, J. (1979). The bowlby-ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 2(4), 637-638.

 • Bozorgi-Saran, S., & Khodabakhshi-Koolaee, A. (2022). Child bride, a story that never ends: A look at experiences of Iranian women. International Social Work, 1–16.

 • Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç. S., Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. Bilig, (73), 63-98.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 • Claridge, A. M. (2021). Pregnancy Intentions of First‐Time Mothers and Their Children's Outcomes: Unraveling Reciprocal Pathways. Journal of Marriage and Family, 83(4), 942-960.

 • Decarli, A., Pierrehumbert, B., Schulz, A., Schaan, V., & Vögele, C. (2022). Disorganized attachment in adolescence: Emotional and physiological dysregulation during the Friends and Family Interview and a conflict interaction. Development and Psychopathology, 34(1), 431-445.

 • Ekici, A. (2018). Çocuk Gelin Olarak Evlilik Yapmış Kadınların Ruh Sağlığının Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.

 • Elsenbruch, S., Benson, S., Rücke, M., Rose, M., Dudenhausen, J., Pincus-Knackstedt, Klapp, B.F. Arck, P. C. (2007). Social Support During Pregnancy: Effects On Maternal Depressive Symptoms, Smoking And Pregnancy Outcome. Human Reproduction, 22(3), 869-877.

 • Fayed, A. A., Wahabi, H., Mamdouh, H., Kotb, R., & Esmaeil, S. (2017). Demographic profile and pregnancy outcomes of adolescents and older mothers in Saudi Arabia: analysis from Riyadh Mother (RAHMA) and Baby cohort study. BMJ open, 7(9), e016501.

 • Field, E., Ambrus, A. (2008). Early Marriage, Age of Menarche, and Female Schooling Attainment in Bangladesh. Journal of Political Economy, 116(5), 881–930.

 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. & Şimşek, Z. C. (2022). Ebeveyn-çocuk birlikte okuma alışkanlıkları, etkinlikleri ve sosyoekonomik faktörlerin dil gelişimine olan etkiler. Milli Eğitim Dergisi, 51 (233), 177-189.

 • Kahraman, Ö. G., Ceylan, Ş., & Korkmaz, E. (2016). 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 60-69.

 • Kamal, S. M., Hassan, C. H. (2015). Child marriage and its association with adverse reproductive outcomes for women in Bangladesh. Asia Pacific Journal of Public Health, 27(2), NP1492-NP1506.

 • Keskin, G., Olcay, Ç. A. M. (2009). Bağlanma süreci: ruh sağlığı açısından literatürün gözden geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 23(2), 145-158.

 • Kiernan, K. E. (1997). Becoming a young parent: a longitudinal study of associated factors. British Journal of Sociology, 48(3), 406-428.

 • Kıran, E. (2017). Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında Türkiye’de çocuk gelinler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ICOMEP 2017 Özel Sayısı,1-8.

 • Leventakou V, Roumeliotaki T, Koutra K, Vassilaki M, Mantzouranis E, Bitsios P, (2013). Breastfeeding duration and cognitive, language and motor development at 18 months age: Rhea mother-child cohort in Crete, Greece. J. J Epidemiol Community Health 69(3):232-9.

 • Liang, X., Zhang, X., Wang, Y., van IJzendoorn, M. H., & Wang, Z. (2022). Sleep problems and infant motor and cognitive development across the first two years of life: The Beijing Longitudinal Study. Infant Behavior and Development, 66, 101686.

 • Mahato, S. K. (2016). Causes and consequences of child marriage: a perspective. International Journal of Scientific and engineering research, 7(7), 697-702.

 • Ova, N. (2014). Türkiye'de yazılı basında “çocuk gelinler” in temsili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(2): 238-262.

 • Orçan, Y, Kar, D. (2008). Türkiye'de Erken Yaşta Yapılan Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(14): 97-112.

 • Özdemir, S. (2019). 60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal- Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği. Folklor/Edebiyat, 536-553.

 • Pedro E, Botene D, Motta M, Ribeiro N, Lima A. (2007). The development of the adolescent mother and her baby’s attachment. OOnline Brazilian Journal of Nursing, 6(2).

 • Rattaz, V., Puglisi, N., Tissot, H., & Favez, N. (2022). Associations between parent–infant interactions, cortisol and vagal regulation in infants, and socioemotional outcomes: A systematic review. Infant Behavior and Development, 67, 101687.

 • Shah, S. Arya, K. (2003). A Study of Awareness Among Adolescent Girls Regarding Child Care Practices Belonging to Different Socio-Economic Status, Journal of Human Ecology, 14:4, 305-307.

 • Shrestha, M. L., Perry, K. E., Thapa, B., Adhikari, R. P., & Weissman, A. (2022). Malnutrition matters: Association of stunting and underweight with early childhood development indicators in Nepal. Maternal & Child Nutrition, e13321.

 • Şen, S. Kavlak, O. (2011). Çocuk gelinler: Erken Yaş Evlilikleri ve Adölesan Gebeliklere Yaklaşım. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 35-44.

 • Taplak, A. Ş., & Yılmaz, F. A. (2022). Adolescent marriage and motherhood in Turkey: A qualitative study exploring determinants, impacts and opinions about preventive strategies. Journal of Advanced Nursing. 1–11.

 • Türkiye Aile Yapısı Araştırması, (2016). T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Politika Serisi (66), Ankara.

 • UNICEF, (2020). Child Marriage. https://www.unicef.org/protection/child-marriage adresinden erişildi. (ET:22.04.2021)

 • Vernon-Feagans, L., Carr, R. C., Bratsch-Hines, M., & Willoughby, M. (2022). Early maternal language input and classroom instructional quality in relation to children’s literacy trajectories from pre-kindergarten through fifth grade. Developmental Psychology.

 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.

 • Yorgun, E. (2019). Erken Evlilikler ve Çocuk Yetiştirmede Karşılaşılan Problemler: Ardahan İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

                                                                                                    
 • Article Statistics