TÜRKİYEDE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİNE İKTİSADİ BAKIŞ (2009-2013)

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-21 22:07:58.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yetiştirilmesi, üretimi, depolanması, nakli, pazara arzı, finansa dönüştürülmesi ve tüm bu unsurlarıyla sıralı bir işleyişe sahip olan uyuşturucu, doğrudan insanlığı hedef alan bir insanlık suçudur. Sınır aşan bir suç olan uyuşturucu ile mücadelede işbirliği ve koordinasyonun yanı sıra stratejik analiz ve tecrübe paylaşımının da önemi büyüktür. Mücadelede edinilen tecrübe ve bilgilerin iyi analiz edilerek geniş bir bakışıyla sorunların tespit edilmesi ve çözüm metotlarının üretilmesi, uyuşturucu ile savaşın temel prensibi olmalıdır. Nitekim bu tehdidin var olduğu ilk yıllardan bu zamana kadar ulusal ve uluslararası mücadelesini sürdüren ülkemiz, global bir sorun olarak karşımızda duran uyuşturucunun, tüm dünya ülkelerini etkilemeye devam ettiğini açıkça ifade etmekte ve birçok platformda dile getirmektedir. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede uluslararası işbirliği kuruluşları ve bölgesel inisiyatifler kullanılarak etkin ve kalıcı sonuçlar üzerinde çalışılması gerektiği görülmektedir. Dinamik tedbirler ve yaptırımların hayata geçirilmesi ile uyuşturucunun yer küredeki homojen yapısının kronikleşmesinin önüne geçileceği yadsınamayacak bir gerçek olarak varlık göstermektedir. Bu çalışmada 2009 yılı ile 2013 yılları arasındaki narkotik çalışmaların analizleri yer almaktadır. Çalışmada temel uyuşturucu maddelerine ilişkin olarak; yakalamalardaki yeni trendler, yakalamalardaki artış-azalışlar, operasyonel ve şüpheli sayısındaki dönüşümler, yakalamaların yoğunlaştığı bölgeler ve organizasyonlarda kullanılan yöntemler ile mücadelede gerçekleşen uygulamalar ve bu uygulamaların ekonomik yansımalarının üzerinde durularak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığından alınan bilgi ve belgelere dayalı olarak Türkiye’de Narkotik suçların 2009-2013 yıllarına ait verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Drugs, which have a sequential operation with their cultivation, production, storage, transportation, placing on the market, turning into finance and all these elements, is a crime against humanity that directly targets humanity. In addition to cooperation and coordination in the fight against drugs, which is a transnational crime, strategic analysis and experience sharing are also of great importance. Identifying the problems with a broad view by analyzing the experience and knowledge gained in the struggle and producing the solution methods should be the basic principle of the war against drugs. As a matter of fact, our country, which has continued its national and international struggle since the first years of this threat, clearly states that the drug, which stands before us as a global problem, continues to affect all countries of the world, and expresses it on many platforms. In addition, it is seen that effective and permanent results should be worked on by using international cooperation organizations and regional initiatives in the fight against drugs. It is an undeniable fact that with the implementation of dynamic measures and sanctions, the chronicity of the homogeneous structure of drugs in the world will be prevented. In this study, analyzes of narcotic studies between 2009 and 2013 are included. Regarding the main drugs in the study; Evaluations were made by emphasizing the new trends in seizures, the increase-decrease in seizures, the transformations in the number of operational and suspects, the methods used in regions and organizations where seizures are concentrated, and the practices in combating them and the economic reflections of these applications. These evaluations have been prepared on the basis of the information and documents obtained from the Department of Smuggling and Organized Crimes of the Ministry of Interior, General Directorate of Security, based on the data of the years 2009-2013 on narcotic crimes in Turkey.

Keywords


 • (2013). EMCDDA 2013 Ulusal Raporu (2012 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası TUBİM. (2019). EMCDDA Avrupa Uyuşturucu Raporu Eğilimler ve Gelişmeler

 • (2009). KOM Raporu

 • (2004) Redhose Sözlük. İstanbul.

 • Resmi Gazete, 19 Haziran 1986 No: 19139

 • Sağlam, S. (2014). Meriç Nehir Havzası'nın Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Açısından Değelendirilmesi, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Uzmanlık Tezi. Ankara.

 • (2011). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.

 • (2019). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.

 • (2013). Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi (2013-2018). Ankara.

 • (2010). UNODC (UnıtedNatıons Office On Drugs On Crime, World Drug Report). (2012). World Drug Report .

 • (2011).World Drug Report.

                                                                                                    
 • Article Statistics