SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 72-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalığının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma rastgele örneklem yöntemi ile dört ayrı bölümden 161 erkek 89 kadın olmak üzere toplam 250 öğrenci oluşturmaktadır. Normal dağılımlar görülmesi nedeniyle parametrik test kararı alınmıştır. Çoklu gruplar değişkenlerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ikili bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Cinsiyete, gelir düzeyine ve dijital oyun başında vakit geçirme süresine göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.01). Yaş, okuduğu bölüm ve yaşadığı yere göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma sonucunda, çalışmada yer alan tüm katılımcıların yüksek düzeyde dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalığa sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular dijital oyun bağımlılığının farkındalıkla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasının dijital oyun ve benzeri bağımlılıklardan korunmalarında önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the awareness of faculty of sports sciences students with respect to digital game addiction in terms of different variables. The research consists of a total of 250 students, 161 males and 89 females, enrolled from four different departments with random sampling method. Since the data showed a normal distribution, one-way analysis of variance (ANOVA) was utilised for multiple groups variables, and t-test was utilised for the significance of the difference between two independent groups. SPSS 22 package program was used in the analysis of the data. A significant difference was found between the digital game addiction of faculty of sport sciences students in terms of sex, income level and time spent playing the digital game (p<0.01). There was no significant difference between the digital game addiction of faculty of sport sciences students in terms of age, department and place of residence. Given the results, it was revealed that all participants in the study had a high level of awareness of digital game addiction. These results indicate the relation of digital game addiction with awareness. In conclusion, it was shown that expanding the awareness of the students is an important factor for protecting them from digital game and similar addictions. 

Keywords