SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-11 02:29:03.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 72-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalığının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma rastgele örneklem yöntemi ile dört ayrı bölümden 161 erkek 89 kadın olmak üzere toplam 250 öğrenci oluşturmaktadır. Normal dağılımlar görülmesi nedeniyle parametrik test kararı alınmıştır. Çoklu gruplar değişkenlerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ikili bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Cinsiyete, gelir düzeyine ve dijital oyun başında vakit geçirme süresine göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.01). Yaş, okuduğu bölüm ve yaşadığı yere göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma sonucunda, çalışmada yer alan tüm katılımcıların yüksek düzeyde dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalığa sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular dijital oyun bağımlılığının farkındalıkla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasının dijital oyun ve benzeri bağımlılıklardan korunmalarında önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the awareness of faculty of sports sciences students with respect to digital game addiction in terms of different variables. The research consists of a total of 250 students, 161 males and 89 females, enrolled from four different departments with random sampling method. Since the data showed a normal distribution, one-way analysis of variance (ANOVA) was utilised for multiple groups variables, and t-test was utilised for the significance of the difference between two independent groups. SPSS 22 package program was used in the analysis of the data. A significant difference was found between the digital game addiction of faculty of sport sciences students in terms of sex, income level and time spent playing the digital game (p<0.01). There was no significant difference between the digital game addiction of faculty of sport sciences students in terms of age, department and place of residence. Given the results, it was revealed that all participants in the study had a high level of awareness of digital game addiction. These results indicate the relation of digital game addiction with awareness. In conclusion, it was shown that expanding the awareness of the students is an important factor for protecting them from digital game and similar addictions. 

Keywords


 • Aktaş B. , Bostancı N. (2021). Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerindeki Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ve Pandeminin Dijital Oyun Oynama Durumlarına Etkisi. Bağımlılık Dergisi. 22(2): 129-138.

 • Artar, M. (1999). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Oyun Hakkına İlişkin Tutumları. Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar İçinde (Ss. 84-94). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yayınları. Ankara

 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822. Doi: https://doi.org/10.1037/0022- 3514.84.4.822.

 • Chambers, R., Gullone, E., & Allen, N. B. (2009). Mindful Emotion Regulation: An İntegrative Review. Clinical Psychology Review, 29(6), 560-572. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.06.005

 • Çakır, Ö., Ayas, T. ve Horzum M. B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 73-96.

 • Çavuş, S., Ayhan, B., & Tuncer, M. (2016). Bilgisayar Oyunları ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (43).

 • Çebi, M., Eliöz, M. , Yamak, B. & Satıcı, A. (2018). Spor Bilimleri ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Engellerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 3(1), 23-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/35918/393160

 • Demir, G. T., Hazar, Z. (2018). Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği (Doomö): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması1. Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2).

 • Gökçearslan, G. ve Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 23 (14). 419-435.

 • Gökşen, C. (2014). Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları ve Gaziantep Çocuk Oyunları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (52),229-259.

 • Green CS, Bavelier D (2003). Action Video Game Modifies Visual Selective Attention. Nature 423:534–537.

 • Gülbetekin E. , Güven E. , Tuncel O. (2021). Adolesanların Dijital Oyun Bağımlılığı ile Fiziksel Aktivite Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi. 22(2): 148160.

 • Hazar, Z., Hazar, K., Gökyürek, B., Hazar, M. ve Çelikbilek, S. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Oyunsallık, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Human Sciences. 14 (4). 43214332.

 • Karataş, B. (2021) Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 3 (2).

 • Köseliören, M. (2017). İnternet, Online Oyun ve Bağımlılık. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Lemmens JS, Valkenburg PM, Peter J (2009) Development And Validation Of A Game Addiction Scale For Adolescents. Media Psychol, 12(Suppl.1): 77-95.

 • Özdinçler, Arzu Razak, et al. (2019). Okul Çağındaki Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığının Postür ve Vücut Farkındalığı Üzerine Etkisi. Bağımlılık Dergisi 20.4: 185-196.

 • Prot, S., Anderson, C. A., Gentile, D. A., Brown, S. C., & Swing, E. L. (2014). The positive and negative effects of video game play. In A. Jordan & D. Romer (Eds.). Media and the Well-Being of Children and Adolescents (109-128). New York: Oxford University Press.

 • Sezgin, E., Altun Ekiz, M. & Kır, S. (2021). Genç ve Yetişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Düzeyi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2 (3), 87-97.

 • Şeker, A.Ö. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Tekkurşun Demir, G. & Cicioğlu, H. İ. (2020). Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi, 2(1),1-17. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejsse/issue/54361/715458

                                                                                                    
 • Article Statistics