8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 160-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmayla 8.sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde LGS matematik sınavına hazırlanmalarıyla ilgili var olan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun için 8.sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili Bağlar ilçesine bağlı bir ortaokulda 8.sınıfta okuyan ve gönüllü olarak katılan 65 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için öncelikle katılımcılardan toplanan formlar Ö1, Ö2, Ö3.. şeklinde kodlanmıştır. Daha sonra kişisel bilgiler kısmındaki verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sorularının analizinde ise içerik analizi yapılarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlar şöyledir;

Katılımcıların çoğu uzaktan eğitim sürecinde matematik derslerine canlı derslere katılarak çalışmıştır. Ancak canlı derslere her zaman katılma oranları %10.8’dir.

  • Katılımcıların bazıları videolar izleyerek bazıları ders kitaplarından yararlanarak matematik dersine çalışmıştır.
  • Katılımcıların çoğunluğu canlı derslere telefon ile katılmıştır.
  • Katılımcılardan bazıları evde internet olmasına rağmen birden fazla teknolojik aletleri olmadığından ve aynı anda kardeşleriyle dersleri olduğu için canlı derslere katılım gösterememiştir.
  • Katılımcıların uzaktan eğitimle ilgili önerileri çoğunlukla; canlı derslerin internetsiz olması, ücretsiz daha fazla internet desteğinin olması, kaynak kitap dağıtımının olması, 8.sınıflara özel olarak okul günlerinin daha fazla olması, LGS sorularının daha kısa olması, LGS müfredatının azaltılması ya da kolay sorulması, ücretsiz tablet ya da herhangi bir cihaz dağıtımının olması şeklindedir.

Keywords

Abstract

With this research, the current situation regarding the preparation of 8th grade students for the LGS mathematics exam in the distance education process has been tried to be revealed. In this context, the views of 8th grade students on distance education were examined. The study group of the research consists of 65 students studying in the 8th grade and participating voluntarily in a secondary school in the Bağlar district of Diyarbakır province. Research data were collected with a semi-structured interview form. For the analysis of the data, the forms collected from the participants were coded as Ö1, Ö2, Ö3. Then, the frequencies and percentages of the data in the personal information section were calculated. In the analysis of the research questions, content analysis was made and classified. Some of the results obtained as a result of the research are as follows;

  • Most of the participants worked in mathematics lessons by participating in live lessons during the distance education process. However, the rate of participation in live lessons is always 10.8%.
  • Some of the participants studied mathematics by watching videos, while others benefited from textbooks.
  • The majority of the participants attended the live lessons by phone.
  • Although some of the participants have internet at home, they do not have more than one technological device and they have lessons with their siblings at the same time. failed to participate. to the soldiers.
  • The suggestions of the participants about distance education are mostly; Live lessons without internet, more free internet support, distribution of resource books, more school days for 8th graders, shorter LGS questions, reduction of LGS curriculum or easy questioning, free tablet or any device distribution. form to be.

Keywords