EĞİTİM MÜZİĞİ EKSENİNDE SALİH AYDOĞAN VE ÇOCUK ŞARKILARI

Author:

Number of pages: 23-42
Year-Number: 2022-127

Abstract

Çocuk şarkılarının, müzik eğitiminde kullanılmasının temel amacı Doğu’dan Batı’ya, okulöncesi çağlardan ortaöğretimin son basamaklarına kadar her öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmesidir. Bu noktada müzik eğitiminin temel yapıtaşı niteliğinde olan çocuk şarkılarının içerdiği değerler, bu şarkıların ses sınırları gibi unsurların iyi müzik öğretmenleri tarafından bilinmesi ve çocuk şarkısı havuzundan gerekli zamanda doğru şarkıyı seçebilmeleri beklenmektedir. Çocuk şarkısı dağarına (repertuvarına) en çok ürün kazandırmış eğitim müziği bestecilerinden Salih Aydoğan’ın eserlerinin eğitim müziği ekseninde incelenmesi çocuk şarkısı havuzunun büyük bir payının müzik öğretmenlerine kılavuz olması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmada Aydoğan’a ait 1961-2020 yılları arasında yazılmış 141 çocuk şarkısı künyeleri, ses sınırları, tonalite/modalite/makam durumları, UNESCO değerlerini içerme durumları ve tekseslilik/çokseslilik durumları açısından incelenmiştir. Araştırmada; şarkı sınırlarının genellikle Do4-La4 ve Do4-Do5 aralığında olduğu, şarkıların çoğunlukla teksesli ve tonal bestelendiği, şarkılarda en çok mutluluk ve sevgi değerlerinin işlendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili başlıklar altında sunulmuştur. Araştırma sonucunda eğitimcilere, eğitim müziği bestecilerine ve araştırmacılara sonuçlara ilişkin şarkı kullanımı, ses sınırları ve değerler eğitimi üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of using children’s songs in music education is to provide equal opportunities in education for every student from the East to the West, from pre-school ages to the last steps of secondary education. At this point, it is expected that the values of children’s songs, which are the basic building blocks of music education, elements such as the sound limits of these songs are known by good music teachers and that they can choose the right song from the pool of children’s songs at the necessary time. Examining the works of Salih Aydoğan, one of the educational music composers who brought the most products to the children’s song repertoire, on the axis of educational music, is important in terms of being a guide for music teachers with a large share of the children’s song pool. In this research, 141 children’s songs written between 1961 and 2020 by Aydoğan were examined in terms of vocal ranges, tonality/maqam/modality, UNESCO values, and monophony/polyphony. In the research; It has been concluded that the song boundaries are generally in the range of Do4-La4 and Do4-Do5, the songs are mostly composed in monophonic and tonal, and the values of happiness and love are processed most in the songs. Obtained results are presented under the relevant headings. As a result of the research, suggestions were made to educators, educational music composers and researchers on the use of songs, sound limits and values education.

Keywords