YARATICI ÖZELLİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 424-442
Year-Number: 2022-127

Abstract

Bu araştırmanın amacı Yaratıcı Özellik Motivasyon Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 232’si kadın (%70,1) ve 99’u erkek (%29,9) olmak üzere 331 yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri IBM SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda iki dili bilen 44 bireye İngilizce form ve Türkçe form 2 hafta ara ile uygulanmıştır. Ardından maddeler arası korelasyona bakılmış ve yapılan analizler sonucunda İngilizce ve Türkçe formlar arasında korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu görülmüştür. Geçerlik analizleri kapsamında yapı geçerliği ve ölçüt geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliğinin incelenmesinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Ölçeğin 3 faktörlü bir yapısının olduğu ve bu yapının doğrulandığı görülmüştür. Sonuçlar modelin uyumlu olduğunu göstermektedir. Ölçek maddeleri içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarında toplanmıştır. Ölçüt geçerliği kapsamında Yaratıcı Özellik Motivasyon Ölçeği ile Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği (Özgenel ve Çetin, 2017) arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmış ve iki ölçekten alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği kapsamında hem Cronbach’s Alpha hem de madde-toplam korelasyonları incelendiğinde ise ölçeğin güvenirlik ölçütlerini taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu bulgular, Türkçeye uyarlanan Yaratıcı Özellik Motivasyon Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The present study aims to adapt the The Creative Trait Motivation Scale into Turkish and examine its validity and reliability. The sample of the research consists of 331 adult individuals, 232 women (70.1%) and 99 men (29.9%). The research data were analyzed by using IBM SPSS Statistics 21.0 and AMOS package programs. First, linguistic equivalence studies of the scale were carried out. For this purpose, Turkish and English forms were applied to 44 bilingual individuals with two weeks interval. Then, the correlation between the items was examined and as a result of the analysis, it was seen that the correlation coefficients between the English and Turkish forms were significant. Construct validity and criterion validity were examined within the scope of validity analysis. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used to examine the construct validity. It was observed that the scale had a 3-factor structure and scale’s factor structure was confirmed. Results revealed that model is coherent. The items of the scale were collected in the sub-dimensions of intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation. The correlation coefficient between the criterion validity The Creative Trait Motivation Scale and Marmara Creative Thinking Dispositions Scale was calculated, and it was determined that there was a significant relationship between the scores obtained from the two scales. Both Cronbach's Alpha and item-total correlation values were examined, and it was concluded that the scale was reliable. All these findings indicate that The Creative Trait Motivation Scale, which was adapted into Turkish, is a valid and reliable measurement tool.

Keywords